A | A | A
Go to English site

Nyhetsartikler

Den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen deltok i EU-operasjonen ATLANTA mot somaliske pirater i Adenbukten. Foto: Forsvarets mediesenter.

EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er utenfor EØS-avtalen, men Norge har inngått en rekke avtaler som knytter Norge til samarbeidet. Norge er blant landene utenfor EU som samarbeider tettest med EU på disse feltetene. Les mer

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Foto: Ilja C. Hendel.

Regjeringen foreslår i dag i en lovproposisjon å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania. Det innebærer at arbeidstakere fra de to landene vil få samme tilgang til det norske arbeidsmarkedet som borgere fra andre EØS-land allerede har. Les mer

Foto: EC audiovisual service.

Studentutveksling og –mobilitet har blitt et politisk satsningsområde, både i Norge og internasjonalt. Norge har flere avtaler med EU som gir norske studenter mange muligheter på forskjellige stadier i studieløpet. Det siste året har flere norske studenter dratt på Erasmus-utveksling, samtidig kommer stadig flere utenlandske studenter til Norge gjennom programmet Les mer

En oppdatert utgave av EU/EØS-håndboken ble utgitt 20. januar 2012. Boken er oppdatert i henhold til en rekke institusjonelle endringer i EU som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse. EU/EØS-håndboken er et viktig verktøy for forvaltningen i arbeidet med EU/EØS-saker. Den dekker det brede spekteret av avtaler og samarbeidsordninger som Norge har inngått med EU. Les mer

Foto: EC Audiovisual Services.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møter 26. januar sin danske kollega, fødevareminister Mette Gjerskov i København. Tema for møtet er blant annet arbeidet med reformen av EUs fiskeripolitikk og oppfølgingen av felleserklæringen om å forby utkast i Skagerrak som ble undertegnet i november i fjor. Les mer

Foto: Marte Borhaug.

EU har satt flere mål for å få et mer bærekraftig energisystem i 2020. – EUs energiagenda i 2012 strekker seg utover disse målene og det blir interessant å se hvilke signaler som kan komme for perioden etter 2020, forteller energiråd Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen. Les mer

Foto: EC audiovisual service.

Et treårig prosjekt for bedre finansiering av europeiske små og mellomstore bedrifter i Østersjøregionen ble avsluttet med en stor konferanse i Norway House 17. januar. - Prosjektet viser kreativitet og nytenkning for bedre finansieringsløsninger for små og mellomstore bedrifter i fremtiden, sier regionalråd Jan Edøy. Les mer

Foto: Morguefile.

19. januar inviterte Europakommisjonen til innspill om regulering av utslipp av klimagasser fra skip. Norske aktører vil kunne bidra med innspill til høringen, som avsluttes 12. april 2012. Les mer

Foto: Morguefile.

EU har siden 2006 hatt en dyrevelferdsstrategi. Et regelverk som baserer seg på en ”one size fits all”-tilnærming har skap utfordringer for flere medlemsland, og har ikke alltid gitt den ønskede effekten for dyrevelferden i EU. Europakommisjonens nye dyrevelferdsstrategi skal rette opp dette. Les mer

Arbeidsgruppen som søker Grundtvig-støtte til prosjektet SERVE. Fra venstre: Gerhard (Irland), Colm (Irland), Edina (Ungarn),Jan (Slovakia), Marta (Polen), Agnes (Tsjekkia), Eva (Tsjekkia), Olav (Norge). Foto: Privat.

EU-programmet Grundtvig Frivillig 50+ gir støtte til seniorer slik at de kan reise til andre europeiske land for å drive med frivillig arbeid. Senioruniversitetet i Sveio kommune kan bli første norske prosjektdeltaker. Les mer

Foto: Morguefile.

- Når Flyklagenemnda utvides til å omfatte klager fra jernbanepassasjerer, betyr det at de togreisende får bedre klagemuligheter enn før. Samtidig gjør en felles klageinstans det enklere for passasjerene å orientere seg om hvor de skal henvende seg, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Les mer

Ulf Sverdrup og Fredrik Sejersted var i Brussel 19 . januar og presenterte arbeidet til utvalget og rapporten som ble avlevert to dager før . Foto: Karoline Aursland, EU-delegasjonen.

- Det er likhetene mellom Norge og andre land i Europa, heller enn ulikhetene, som er en av fortellingene etter dette arbeidet. Det sa utvalgsleder Fredrik Sejersted da han presenterte arbeidet og rapporten til utvalget som har gjennomgått Norges avtaler med EU for mer enn 150 nordmenn i Norway House. Les mer

Utviklingen i EU stiller norsk forvaltning overfor store og dels nye utfordringer. Dette skyldes ikke minst det voksende antall EU-byråer, mer aktiv koordinering, og at kommisjonen i økende grad fremmer forslag til tiltak som går på tvers av politikkområder. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har på denne bakgrunn fått utarbeidet rapporten ”Nye styringsformer i EU og... Les mer

Utvalgsleder Fredrik Sejerstedt overleverer rapporten til Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: Marta B. Haga, Utenriksdepartementet.

Utvalget som har gjennomgått konsekvensene av EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU la fram sin rapport 17. januar. Les mer

Aud Hellstrøm er ny råd ved EU-delegasjonen med ansvar for å følge opp EØS-avtalen og internasjonale handelssaker. . Foto: Camilla Langsholt .

- Jeg gleder meg til å jobbe med EØS-avtalen igjen, sier Aud Hellstrøm som var med å fremforhandle avtalen på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. Hun er ny råd ved EU-delegasjonen med ansvar for å følge opp EØS-avtalen og internasjonale handelssaker. Les mer

Gjennom Yttergrensefondet har Østfinnmark politidistrikt fått tilført mer materiell i form av tekniske innretninger for å avdekke menneskesmugling, snøscootere, firehjulstrekkere (ATV-er) og ulike politikjøretøy. Foto: Østfinnmark politidistrikt.

EUs fond for de ytre grenser – Yttergrensefondet – bidrar til å støtte Norges satsing i nordområdene og gjør norsk politi bedre rustet til å takle utfordringene som følge av økt samhandling og trafikk mellom Norge og Russland. Les mer

Kokkeeleven Siri Relling på utplassering hos den italienske TV-kokken Gilberto Rossi. Foto: Privat.

Kokkeeleven Siri Relling var utplassert hos den italienske TV-kokken Gilberto Rossi og fikk økt motivasjon til å fullføre utdanningen. Å redusere skolefrafall er en utfordring i både Norge og EU. EU-programmet Leonardo da Vinci gir blant annet støtte til prosjekter for å få de i yrkesfagelig utdanning til å fullføre skolegangen. Les mer

Shirin Ebadi og Fredrik Arthur deltok i en paneldebatt under de årlige European Development Days i Warszawa. Foto: Alex Winther, ambassaden i Warszawa.

- Å håndtere de grunnleggende årsakene til mangel på likestilling krever langsiktige strategier. Målet må være å forandre sinnelaget til folk, ikke minst sinnelaget til menn, sier Norges ambassadør for kvinners rettigheter og likestilling, Fredrik Arthur. Han deltok under EU sine utviklingsdager i Warszawa før jul hvor likestilling var ett av temaene. Les mer

Foto: Morguefile.

Merverdiavgiften blir kalt EUs skattesystem, og alle medlemsland må ha et slikt system. Europakommisjonens melding om modernisering av merverdiavgiften er derfor et viktig dokument, også for ikke-medlemsland som Norge, som har et system som i stor grad er basert på samme regler som i EU. Les mer

Olav Reinertsen er ny nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for utvidelse og naboskapspolitikk i Europakommisjonen. . Foto: Camilla Langsholt.

Olav Reinertsen er siden i fjor høst nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for utvidelse og naboskapspolitikk. - Samkjøring av ressurser til hjelp for land på Vest-Balkan til å bli medlem av EU er hovedfokus i min stilling i Europakommisjonen, forteller han. Les mer