A | A | A
Go to English site

EU: Godt, bredt og tettere samarbeid med Norge

15.12.2010 // EU og Norge har et godt forhold, og samarbeider nært på en rekke viktige områder. Relasjonene har blitt enda bedre de siste to årene. Slik konkluderer EUs medlemsland om Norge i sin gjennomgang av forholdet til EFTA-landene.

EUs medlemsland har foretatt en gjennomgang av sitt forhold til Island, Liechtenstein, Norge og Sveits, med en egen del viet EØS. Dette er en oppfølging av en tilsvarende gjennomgang i desember 2008. Resultatet ble offentliggjort etter EU-rådsmøtet for allmenne saker 14. desember.

EØS-samarbeidet
Rådet konkluderer med at forholdet til Norge er godt og at relasjonene har blitt enda bedre de to siste årene. Arbeidet med å innlemme EØS-relevant regelverk får positiv omtale. Norge får også anerkjennelse for det betydelige bidraget til sosial og økonomisk utjevning i Europa som gis gjennon EØS-midlene 2009-2014.

Rådet har merket seg regjeringens forskningsbaserte gjennomgang av EØS-avtalen, og oppmuntrer til en parallell gjennomgang på EU-siden. En slik gjennomgang bør også vurdere om EUs interesser er ivaretatt gjennom de eksisterende rammene, eller om man bør se bredere på dette for å sikre en horisontal samstemmighet. Samtidig er man opptatt av å se på muligheter for å oppdatere og forenkle prosedyrer i den tekniske gjennomføringen av EØS-avtalen.

Hilser initiativ velkommen
-  Det er veldig bra at også EU-siden er opptatt av hvordan samarbeidet med Norge og EØS fungerer og ønsker å se på hvordan dette samarbeidet kan utvikles videre. Vi hilser derfor dette initiativet velkomment, sier statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet.

Norges tette samarbeid med EU innen utenriks- og sikkerhetspolitikken fremheves, blant annet deltakelsen i EUs sivile og militære operasjoner. Medlemslandene er rede til å fordype dette samarbeidet. Norge anses som en sentral partner i energispørsmål og er en viktig og stabil leverandør av gass og olje. EU ønsker derfor en fordypet dialog om energisaker med Norge.

I konklusjonene fra rådet uttrykkes det skuffelse over manglende fremdrift i arbeidet med å liberalisere handel med bearbeidete landbruksprodukter, og Norge henstilles om et aktivt engasjement.

Konklusjonene fra Rådet for allmenne saker 14. desember finnes her


Del på nettet   |   print