A | A | A
Go to English site
Erik O. Eriksen, forskningsdirektør ved ARENA –Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo er vitenskapelig koordinator for et stort forskningsprosjekt med fokus på demokrati i Europa. Foto: vivian hertz / paviani.be.Erik O. Eriksen, forskningsdirektør ved ARENA –Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo er vitenskapelig koordinator for et stort forskningsprosjekt med fokus på demokrati i Europa. Foto: vivian hertz / paviani.be

Europeisk demokrati under lupen

Sist oppdatert: 23.05.2011 // Under tittelen ”Hvor går europeisk demokrati?” presenterte forskere forutsetninger for demokrati i EU og innspill til hvordan europeisk demokrati kan styrkes. Konferansen, som ble holdt i Brussel 19. mai, er en del av forskningsprosjektet Reconstituting Democracy in Europe (RECON) som ledes av ARENA – Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo.

Siden 2007 har  mer enn 120 deltakende forskere fra 14 land forsket på demokrati i Europa. Forskningsprosjektet Reconstituting Democracy in Europe (RECON) har under ledelse av det norske forskningssenteret ARENA tatt for seg mulighetene for overnasjonalt demokrati i en globalisert tidsalder. RECON er et av de største samfunnsvitenskaplige forskningsprosjektene som har fått støtte under EUs sjette rammeprogram for forskning. Norge deltar i EUs rammeprogram for forskning.

Synliggjør resultater for beslutningstakere
- Prosjektet viser hvor dypt integrasjonen i Europa går og hvor stor makt EU har. Hvis man i dag skulle fjernet EU, ville man måttet hatt en revolusjon der landene måtte lage nye grunnlover, sier Erik O. Eriksen som er forskningsdirektør ved ARENA og vitenskapelig koordinator for RECON.

Forskningsprosjektet er tverrfaglig, og forskere fra statsvitenskap, sosiologi, juss, økonomi, juridisk og politisk teori, språkvitenskap og sosialantropologi har sett på ulike sider ved europeisk demokrati. Når prosjektet nå skal ferdigstilles ved slutten av året, ønsket forskerne å holde en formidlingskonferanse i Brussel for å synliggjøre resultatene for beslutningstakerne i EU-systemet.

RECON-prosjektet har publisert en rekke bøker og publikasjoner. John Erik Fossum og Erik O. Eriksen fra ARENA er henholdsvis varakoordinator og vitenskapelig koordinator for prosjektet. . Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen.RECON-prosjektet har publisert en rekke bøker og publikasjoner. John Erik Fossum og Erik O. Eriksen fra ARENA er henholdsvis varakoordinator og vitenskapelig koordinator for prosjektet. . Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen
EU-skepsis og demokratisk kontroll av utenrikspolitikken
RECON har etablert tre ulike modeller for hvordan demokratiet i EU kan utvikle seg. Disse er den mellomstatlige modellen, EU som multinasjonal føderalstat og EU som regional postnasjonal union basert på kosmopolitiske prinsipper.

På konferansen presenterte forskere et bredt spekter av funn som for eksempel at den demokratiske debatten i Europaparlamentet er av tilsvarende kvalitet som den i nasjonale parlamenter, at EUs utenrikspolitikk ikke er så mellomstatlig som man kanskje tror og hvilke sider ved EU befolkningen stiller spørsmål ved.

- Et sentralt funn i dette prosjektet er at få eller ingen i dag stiller spørsmål ved samarbeid i Europa. Samtidig vil folk ha et annet EU med annen politikk og mer demokrati, sier Eriksen.

Selv om ikke Norge er EU-medlem, mener Eriksen at funnene også er relevante for Norge som er så sterkt knyttet til EU, ikke bare gjennom EØS-avtalen, men med Schengen-avtalen og andre avtaler på justis- og innenriksområdet og samarbeid innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Har sammenlignet EU og Canada
- Gjennom forskningsprosjektet har vi fått mer kunnskap om hva EU er og hva EU ikke er. EU har spesielle trekk, men det er også mye som er likt andre systemer, sier professor John Erik Fossum som er varakoordinator for RECON-prosjektet og også jobber ved ARENA.

I prosjektet har de også sammenlignet EU med Canada og funnet ut at det er flere likheter mellom de to systemene enn mange kanskje er klar over.

Les utvalgte funn fra RECON-prosjektet kort oppsummert på deres nettsider.

 


Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print

Visste du at...

  • RECON har som målsetting å kaste lys over hvorvidt demokrati er mulig under pluralismen, mangfoldet og den komplekse styringsformen vi finner i EU
  • RECON mottar støtte fra EUs sjette rammeprogram for forskning, og er det nest største samfunnsvitenskaplige forskningsprosjektet som får støtte under sitt tematiske område i dette rammeprogrammet
  • Mer enn 120 forskere arbeider med prosjektet, og de fleste av dem er knyttet til en av prosjektets 21 partnerinstitusjoner
  • Forskningsprosjektet er tverrfaglig, og forskere med bakgrunn i statsvitenskap, politisk teori, sosiologi, økonomi, juss og juridisk teori, sosialantropologi og språkvitenskap bidrar 
  • Totalbudsjettet for forskningsprosjektet er 12 millioner euro, der bidraget fra EUs rammeprogram utgjør 5 millioner euro
  • Prosjektperioden er fra 1. januar 2007 til 31. desember 2011