A | A | A
Go to English site
Foto: European Commission.Foto: European Commission

Forsker på demokrati i Europa med EU-midler

Sist oppdatert: 24.01.2011 // Hva er mulighetene for demokrati i Europa? ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo leder et stort forskningsprosjekt hvor dette er hovedspørsmålet. Forskningsprosjektet mottar støtte fra EUs sjette rammeprogram for forskning.

– Å komme gjennom nåløyet og få midler fra EUs rammeprogram for forskning er i seg selv en anerkjennelse av prosjektet, sier Marit Eldholm, formidlingsansvarlig for prosjektet ved ARENA.

Forskningsprosjektet, Reconstituting Demcoracy in Europe (RECON), tar for seg spørsmålet om demokrati er mulig i en tid hvor globalisering og avnasjonalisering fører til at nasjonalstatene mister handlingskapasitet, samtidig som det bygges opp institusjoner på overnasjonalt nivå som borgerne eller deres representanter har liten innflytelse over. Over 120 forskere fra 13 land er involvert i RECON, som er ett av de største samfunnsvitenskaplige forskningsprosjektene som har fått støtte under det sjette rammeprogrammet.

Professor John Erik Fossum, initiativtaker til RECON og leder for to arbeidsgrupper i prosjektet . Foto: Lorenz Khazaleh.Professor John Erik Fossum, initiativtaker til RECON og leder for to arbeidsgrupper i prosjektet . Foto: Lorenz Khazaleh
Relevant forskning også for Norge
Demokrati i EU er hovedtema for forskningen, men funnene i forskningsprosjektet er likevel viktig for ikke-medlemslandet Norge.

- Det meste av det vi forsker på i RECON er relevant for Norge fordi vi er så sterkt knyttet til EU, sier Eldholm. Hun viser til at Norge er del av et stadig mer omfattende indre marked gjennom EØS-avtalen, og at en rekke andre avtaler er inngått innen justis- og innenrikspolitikk. Schengen-avtalen om grensekontroll og politisamarbeid er en parallell avtale utenfor EØS, og er også en rammeavtale med løpende lovgivning. Regjeringen søker også medlemskap i EUs nyetablerte overvåkingsorgan for asylfeltet. Dessuten er Norge berørt av EUs sikkerhets- og forsvarssamarbeide, og Norge stiller  blant annet tropper til disposisjon for EUs innsatsstyrker.

- I forskningsmiljøet er alle inneforstått med at Norge deltar fullt ut i EUs rammeprogrammer for forskning, og det er derfor ingen i akademia som stusser over at et forskningsprosjekt om demokrati og EU ledes av et norsk universitet, forteller Eldholm. ARENA er i dag et høyt anerkjent miljø internasjonalt innenfor europaforskning.

Sammenligner den norske EU-debatten
Professor Erik O. Eriksen, faglig koordinator for RECON-prosjektet. Foto: ARENA UiO.Professor Erik O. Eriksen, faglig koordinator for RECON-prosjektet. Foto: ARENA UiO

Funnene i studiene har blitt publisert i løpet av hele prosjektperioden. Blant annet har ARENA-forskerne John Erik Fossum og Cathrine Holst analysert den norske EU-debatten som del av en stor komparativ studie om hvordan europeisk integrasjon er blitt debattert av intellektuelle i ulike nasjonale kontekster. Funnene ble presentert i boken European Stories som kom ut i fjor høst. Flere bokutgivelser basert på forskningen i RECON kan ventes innen forskningsprosjektet ferdigstilles ved utgangen av 2011.

EU-støtten viktig
- Pengene vi mottar fra EU er veldig viktige for at vi skal kunne gjennomføre et forskningsprosjekt i så stor skala, sier Eldholm. Hun forteller at pengene har gjort det mulig å ansette flere forskere, doktorgradsstipendiater og assistenter, og at forskningsmidlene bidrar til å bygge et internasjonalt nettverk som også vil bestå etter prosjektets slutt. Støtten gjør det også mulig å arrangere konferanser om forskningen i RECON, både i Norge og i utlandet. 

I forbindelse med Universitetet i Oslos tohundreårsjubileum vil det i november bli arrangert en konferanse rundt forskningsprosjektets tema rettet mot et norsk publikum.

- Siden forskningsfeltet er høyst aktuelt og interessant også for norske forhold, burde konferansen i november ha bred appell, avslutter Eldholm.


Kilde: Gunn Benjaminsen   |   Del på nettet   |   print

Visste du at...

  •  RECON har som målsetting å kaste lys over hvorvidt demokrati er mulig under pluralismen, mangfoldet og den komplekse styringsformen vi finner i EU
  • RECON mottar støtte fra EUs sjette rammeprogram for forskning, og er det nest største samfunnsvitenskaplige forskningsprosjektet som får støtte under sitt tematiske område i dette rammeprogrammet
  • Mer enn 120 forskere fra 13 land arbeider med prosjektet, og de fleste av dem er knyttet til en av prosjektets 21 partnerinstitusjoner
  • Forskningsprosjektet er tverrfaglig, og forskere med bakgrunn i statsvitenskap, sosiologi, økonomi, juss og juridisk teori, sosialantropologi og språkvitenskap bidrar 
  •  Totalbudsjettet for forskningsprosjektet er 12 millioner euro, der bidraget fra EUs rammeprogram utgjør 5 millioner euro
  • Prosjektperioden strekker seg fra 1. januar 2007 til 31. desember 2011