A | A | A
Go to English site

Rapporter fra EU-del

Foto: MorgueFile

Kommisjonens generaldirektorat for klima ser nå et regionalt regelverk som den eneste løsningen for prising av CO2 i internasjonal skipsfart. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer. Les mer

Foto: Morguefile

For å skape mer innovasjon i Europa må EU håndtere blant annet manglende finansiering, dyr patentering og markedsfragmentering. I Kommisjonens innovasjonsmelding, legges det frem en strategisk tilnærming for økt innovasjon. Næringsråd Per Mannes rapporterer. Les mer

Foto: Morguefile

Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer fra en høring med klimakommissær Connie Hedegaard i miljøkomiteen i Europaparlamentet 4. oktober, der blant annet EUs reduksjonsmål og gjennomføringen av klima- og energipakken var på agendaen. Les mer

Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen

Europakommisjonen lanserte tiltak for utbygging av bredbånd i Europa og en høring om støtte til verftsindustrien, mens Posten Norge AS anket boten på € 12,89 millioner inn for EFTA-domstolen. Mer om dette i månedsrapporten for september fra konkurranseråd Geir Bekkevold. Les mer

Foto: frankdouwes, Flickr/CC

De forestående makrellforhandlingene mellom EU, Norge, Færøyene og Island ble diskutert da EUs fiskeri- og landbruksministere møttes til rådsmøte i Brussel 27. september. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer. Les mer

Foto: Morguefile

Helse- og miljøkomiteen i Europaparlamentet (ENVI) har startet sin andre behandling (andre lesning) av utkastet til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Helseråd Heidi Langaas oppsummerer diskusjonen fra komitémøtet 28. september. Les mer

Foto: search engine people blog, Flickr/CC

Å øke kvinneandelen på arbeidsmarkedet, få flere kvinner i toppstillinger og innføre en europeisk likelønnsdag er blant de prioriterte områdene i Europakommisjonens nye femårsstrategi for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i Europa. Likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien rapporterer. Les mer

Foto: EC Audiovisual Services

Onsdag 29. september la Europakommisjonen frem omfattende lovforslag som skal styrke det økonomiske samarbeidet i EU. Finansråd Kari Syverud rapporterer. Les mer

Europaparlamentet vedtok i begynnelsen av september en rapport som blant annet vil innføre ombudsmenn for matmarkedet i EU, og vil ha "norsk type" forhandlingssystem. Det er også et overveldende flertall for å innføre forbud mot salg med tap i EU. Landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer. Les mer

Foto: Jorge-11, Flickr cc

16. september arrangerte konsulentselskapet Brusselkontoret i samarbeid med Serbian EU integration office en høring i Europaparlamentet under tittelen “Serbia 10 years later – moving on towards the EU”. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer. Les mer

Foto: Charles Williams, Flickr CC

Europaparlamentet vedtok 22. september endringer i direktiv og forordning om legemiddelovervåking. Enighet om disse endringene ble oppnådd mellom Rådet og Parlamentet tidligere i sommer. Med det oppdaterte regelverket skal pasientene få bedre informasjon om hvordan medisiner virker. Les mer

Foto: EC Audiovisual Service

Mandag 13. september ble det avholdt møte i Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, rettferdighet og indre anliggender, LIBE. Høydepunktet var besøket fra innenrikskommissær Cecilia Malmström som fortalte om agendaen for høsten og svarte på spørsmål. Les mer

Foto: Morguefile

Initiativer for å beskytte skog i Indonesia og Guyana var tema for et møe mellom Norge og Europakommisjonen nylig. I tillegg så man mer generelt på berøringsfelter mellom EU og Norge når det gjelder skogbeskyttelse. Miljøråd Knut F. Kroepelien oppsummerer. Les mer

Statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseth deltok på en uformell ministerkonferanse om asyl i Brussel 13-14 september. Solidarisk samarbeid og kunnskapsutveksling mellom europeiske land i asylspørsmål var blant spørsmålene som ble diskutert. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer. Les mer

Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen

Europaparlamentet er kritisk til måten Europakommisjonen har håndtert spørsmålet om bruk av kjøtt fra klonede dyr. EU-kommissær John Dalli møtte mange kritiske spørsmål og kommentarer da Europaparlamentet nylig debatterte hvordan EU bør forholde seg til kloning, rapporterer matråd Steinar Svanemyr. Les mer

Foto: Morguefile

Ungdomsledigheten i EU er over 20 prosent. Under tittelen ”Youth on the Move” lanserte EU 15. september sin nye store satsning for ungdom med tiltak som skal hjelpe ungdom både med utdanning og jobb. Blant forslagene er ”europeiske studielån” for studier i utlandet, ungdomsgaranti og økonomisk støtte til unge entreprenører. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer. Les mer

Foto: Morguefile

I denne rapporten fra likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien kan du lese om utviklingen i EU når det gjelder likestillings- og ikke-diskrimineringspolitikken samt familie, barne- og ungdomspolitikken det siste halvåret. Du kan også lese om initiativer og nytt regelverk på agendaen utover høsten. Les mer

Foto: European Union 2010

Det er nå opp til EU og de 27 medlemslandene å vise at man kan svømme sammen i stedet for å synke til bunns hver for seg. Det sa Kommisjonens president José Manuel Barroso i sin første ”State of the Union”-tale til Europaparlamentet. I talen gikk han også gjennom prioriterte saker for Kommisjonen fremover. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra Strasbourg. Les mer

Foto: Nick Russill, Flickr/CC

Europaparlamentets utenrikskomité avholdt torsdag 2. september en åpen høring med tittelen ”A sustainable EU Policy for the High North”. Blant de uavhengige ekspertene som innledet var den norske nordområdeeksperten, professor Willy Østreng. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer. Les mer

Reformen av tilsyn med finansmarkedene, underskuddsprosedyrer og et ”europeisk semester” i budsjettsyklusen og byrdefordeling internt i EU for finansiering av klimatiltak. Det er noen av sakene som står på agendaen til Rådet for økonomi og finansministerene i EU (Ecofin) det neste halvåret. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer. Les mer