A | A | A
Go to English site
Foto: MorguefileFoto: Morguefile

EU satser på ungdom

17.09.2010 // Ungdomsledigheten i EU er over 20 prosent. Under tittelen ”Youth on the Move” lanserte EU 15. september sin nye store satsning for ungdom med tiltak som skal hjelpe ungdom både med utdanning og jobb. Blant forslagene er ”europeiske studielån” for studier i utlandet, ungdomsgaranti og økonomisk støtte til unge entreprenører. Utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

Europakommisjonen la 15. september frem meldingen ”Youth on the Move” med mange ulike tiltak og ordninger som skal hjelpe ungdom i Europa i forhold til både utdanning og arbeid. Denne store ungdomssatsningen inngår som ett av syv såkalte flaggskipsinitiativ i EUs overordnede 10-års strategi Europa 2020 og ble presentert i felleskap av kommissær for utdanning Androulla Vassiliou og kommissær for arbeid László Andor. For å kunne vise bredden i satsningen og informere oversiktlig om alle tiltak og muligheter er det laget en egen hjemmeside for Youth on the Move.

100 millioner unge
Det er nesten 100 millioner unge i aldersgruppen 15-30 år i EU - omtrent en fjerdedel av befolkningen. Meldingen fra Europakommisjonen peker på at tall og statistikk om de unges deltakelse i utdanning og arbeidsliv gir grunn til bekymring - og til dels er alarmerende. Altfor mange unge slutter skolen for tidlig. Nesten 15 prosent av de unge i aldersgruppen 18-24 år i EU har bare grunnskole. Hele 24 prosent av 15-åringene i EU har dårlige leseferdigheter. Denne andelen har økt de siste årene. Dette gjelder også Norge. Alt for få tar høyere utdanning – kun 31 prosent i aldersgruppen 30-34 år i EU har høyere utdanning. Tilsvarende tall for USA er 40 prosent og for Japan over 50 prosent. Ungdomsarbeidsledigheten i EU er nå svært høy, over 20 prosent, og fem millioner unge er registrert som arbeidssøkende. Det anslås at innen 2020 vil 50 prosent av jobbene kreve kompetanse på mellomnivå og 35 prosent kompetanse på høyt nivå.

Redusere skolefrafall og øke andel med høyere utdanning
Tiltakene i Youth on the Move skal bidra til å nå målene som er satt i EUs overordnede strategi Europa 2020. I strategien er det blant annet et mål å redusere frafallet i skolen fra 15 til 10 prosent, øke andelen i aldergruppen 30-34 år med høyere utdanning til 40 prosent samt øke sysselsettingsgraden til 75 prosent for aldersgruppen 20 til 64 år.

EU vil blant annet støtte landenes arbeid med å utvikle systemer for livslang læring og modernisering av både yrkesutdanning og høyere utdanning. Situasjonen for de unge på arbeidsmarkedet skal forbedres og entreprenørskap oppmuntres. Fortsatt arbeid for å fjerne hindringer for studie- og arbeidsmobilitet mellom landene gis stor oppmerksomhet.

Youth on the Move er et rammeverk for innsatsen som må til, både på EU-nivå og på nasjonalt nivå, for å møte utfordringene og nå målene. Det foreslås igangsetting av nye tiltak, styrking av eksisterende aktiviteter samt iverksetting og gjennomføring av tidligere vedtak. Tiltakene er stort sett tenkt finansiert gjennom EUs eksisterende programmer for utdanning og ungdom som også Norge deltar i, samt fra andre relevante programmer.

Noen eksempler på forslag og tiltak:
• Eget nettsted for Youth on the Move som inngangsport til informasjon om mulighetene for studie- og arbeidsopphold i andre land.
• Pilotprosjekt "Din første EURES-jobb" med støtte til unge som søker jobb i utlandet. Prosjektet ledes av EURES, det europeiske nettverket av offentlige arbeidsformidlinger.
• Et Mobility Scoreboard for å måle framskritt i landenes arbeid med å fjerne hindringer for studie- og arbeidsmobilitet.
• Forslag om ”europeiske studielån” for studier i utlandet i samarbeid med Den Europeiske Investeringsbank.
• Forslag om utvikling av et flerdimensjonalt system for rangering av universiteter som informerer om utdanningsinstitusjonene og studietilbudet.
• Forslag om et Youth on the Move Card for å gjøre mobilitet enklere og billigere gjennom fordeler og rabatter.
• Etablering av European Vacancy Monitor for å overvåke ledige stillinger som tjener som en database for etterspørsel og kompetansekrav på arbeidsmarkedet i Europa.
• Økonomisk støtte til unge entreprenører gjennom det nye European Progress Micro-finance Facility.
• Forslag om at EU-landene innfører en ungdomsgaranti for å sikre at alle unge har jobb, er under utdanning eller i praksis innen 6 måneder etter at de har sluttet skolen.
• Forslag om European Skills Passport – et europeisk kompetansepass for å kunne registrere kompetanse på en transparent og sammenlignbar måte.

Web-samtale og informasjonskampamje om Youth on the Move
Fredag 17. september, kl. 15.00-16.00, deltar EU-kommissær for utdanning, Androulla Vassiliou, i en web-samtale om Youth on the Move. Det kan innsendes spørsmål på alle EU-språk på følgende adresse: [email protected]. Web-samtalen sendes direkte via webstreaming på: http://webcast.ec.europa.eu/ Det settes nå i gang en større informasjonskampanje om Youth on the Move og det blir lanseringsarrangementer i Budapest 8.-9. oktober og i Bordeaux 14.-16. oktober.


Kilde: Ingveig Koht Astad, Utdanningsråd   |   Del på nettet   |   print