A | A | A
Go to English site
Foto: DG REGIO/Mike St Maur SheilRegionale innovasjonsklynger er blant temaene i meldingen om smart vekst. Foto: DG REGIO/Mike St Maur Sheil

Mot smartere vekst

25.10.2010 // EUs regionalpolitikk skal prioritere innovasjon og smart vekst. Les regionalråd Jan Edøys kommentarer til to sentrale meldinger fra Europakommisjonen.

Europakommisjonen la 6. oktober frem en melding om regionalpolitikkens bidrag til smartere vekst frem mot 2020. Meldingen fokuserer på hvordan EUs regionalpolitikk kan realisere unionens vekstpotensial gjennom å fremme innovasjon i EUs rundt 270 regioner. I tillegg kom Europakommisjonen 19. oktober med en melding om revisjon av det fremtidige EU-budsjettet.

Ifølge regionalråd Jan Edøy, sender begge meldingene et viktig signal om hva EU vil prioritere i regionalpolitikken fremover.

- Begge meldingene viser at EUs regionalpolitikk fra nå av skal samordnes med EUs overordnede strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020, sier Edøy.

Fra strategi til grasrota
Den nye meldingen om smart vekst er et supplement til EUs strategi ”Innovasjonsunionen”, som også ble lansert 6. oktober. Regionalpolitikken kobles dermed til EUs overordnede innovasjonsstrategi, og skal brukes som et viktig virkemiddel til å omsette hovedmålene i EUs innovasjonsstrategi til konkret handling på grasrotplan

- Gjennom EUs strukturfond, som i dag utgjør rundt 35 prosent av EUs totale budsjett, kan EU styre hvilke regionalpolitiske prosjekter som blir iverksatt. Meldingen om smart vekst oppfordrer beslutningstakere på alle nivå om snarest mulig å investere de gjenværende midlene i inneværende programperiode til smartere vekst, sier Edøy.

På linje med norsk regionalpolitisk tenkning
Meldingen om smart vekst fokuserer blant annet på innovasjonsklynger for regional vekst, innovasjonsvennlige vilkår for små og mellomstore bedrifter, kulturindustrier, og attraktive regionale kompetansesentra. Dette er i tråd med Norges prioriteringer for regionalpolitikk.

- Logikken i meldingen er på linje med norsk regionalpolitisk tenkning, og vi gjør allerede mye av dette gjennom vår nasjonale regionalpolitikk, sier Edøy. 

Det fremholdes i meldingen at nasjonale og regionale myndigheter nå bør utvikle strategier for smartere spesialisering for at regionalpolitikken skal gi mest mulig effekt i kombinasjon med andre politikkområder i EU. En slik strategisk tilnærming vil bidra til at næringsliv, forskningsinstitusjoner og universiteter jobber sammen for å identifisere de ulike regionenes potensial for smartere vekst.

- De største endringene i regionalpolitikken vil først komme i neste programperiode for 2014-2020, men medlemslandene og regionene oppfordres til å starte arbeidet allerede nå, sier Edøy.

Regionalpolitikken i budsjettet
I meldingen om EUs budsjett kommer det også frem at regionalpolitikken i EU i sterkere grad må støtte opp om de overordnede prioriteringene felles for hele Europa, mer enn bare å fokusere på å redusere avstanden mellom fattige og rike regioner. Hele plan- og forvaltningssystemet må omlegges for å sikre at Europa 2020-målene omsettes til investeringsprioriteringer i samsvar med nasjonale reformprogrammer.

- Innen regionalpolitikken foreslår Europakommisjonen også at det etableres ”partnerskapskontrakter for utvikling og investeringer” basert på et felles strategisk rammeverk. Dette rammeverket skal lede til en investeringsstrategi, hvor medlemslandene vil presentere deres utviklingsstrategier i samsvar med prioriteringene i Europa 2020. Denne partnerskapskontrakten for utvikling og investeringer vil være en kontrakt mellom medlemslandene og Europakommisjonen, som igjen skal reflektere forpliktelsene for partnere på nasjonalt og regionalt nivå, sier Edøy.

Les Edøys rapport om meldingen om regionalpolitikkens bidrag til smartere vekst frem mot Europa 2020 her, og rapport om meldingen om revisjon av det fremtidige EU-budsjettet her.


Kilde: Marte Borhaug   |   Del på nettet   |   print