A | A | A
Go to English site

EØS-avtalen

Foto: EC Audiovisual Service.Foto: EC Audiovisual Service

Sist oppdatert: 05.01.2011 // Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) består av EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen sikrer Norge deltakelse i EUs indre marked med de fire friheter – fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.

Avtalen innebærer også et omfattende samarbeid på områder som utdanning, miljø, forbrukerspørsmål og forskning.
Se menyen for mer om Bakgrunn og historikk, Innhold og institusjoner og EØS-midlene.

EØS-avtalen samler de 27 EU-landene og de tre EFTA/EØS-landene i ett indre marked. Nasjonale grenser skal ikke hindre handel, investeringer og flytting. EØS bygger på felles regler for godkjenning av produkter, for konkurranse og statsstøtte, og forbyr toll, straffetoll og handelsbegrensninger.

Norge er i likhet med Island og Liechtenstein forpliktet til å la et eget overvåkingsorgan, EFTAs overvåkingsorgan – ESA, og i siste instans en egen EFTA-domstol overvåke at norske myndigheter og virksomheter overholder avtalen.
Samtidig er EU, både EU-landenes myndigheter og EUs sentrale organer, som Kommisjonen og EU-domstolen, forpliktet til å sørge for at våre rettigheter blir respektert i EU.

EØS-avtalen omfatter ikke norsk landbruk, fiskeri eller handelsavtaler med land utenfor EØS. Det er likevel inngått avtaler om handel med landbruksprodukter og fisk, og det eksisterer et utstrakt samarbeid der det er felles interesser og syn.

Les mer om EØS-avtalens bakgrunn og historikk her.
Les mer om EØS-avtalens innhold og institusjoner
her.

Hva er EØS:

 • Fri handel med industrivarer og fri bevegelse for kapital, tjenester og personer.
 • Felles konkurranseregler (konkurranseregulerende samarbeid, statsstøtte og offentlige monopoler) og harmonisering av selskapsretten i hele EØS-området.
 • Adgang til markedene innenfor offentlige anskaffelser i de andre EØS-landene. 
 • Samarbeid om blant annet miljøvern, utdanning, forskning, forbrukerspørsmål og sosiale spørsmål. 
 • Felles beslutningsprosesser hvor nye EØS-regler vedtas ved enighet mellom EFTA og EU. 
 • Egne EFTA-organer (overvåkningsorgan og domstol).

Hva er EØS ikke:

 • Deltakelse i fellesorganer i EU som Det europeiske råd, Rådet for den europeiske union, Europakommisjonen, Europaparlamentet og EU-domstolen.
 • EUs tollunion, det vil si deltakelse i EUs felles handelspolitikk overfor ikke-medlemsland.
 • EUs felles landbrukspolitikk. 
 • EUs felles fiskeripolitikk. 
 • Samarbeidet om utviklingspolitikken. 
 • Det regionalpolitiske samarbeidet. 
 • Samordning av den økonomiske politikken og den monetære union. 
 • Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken. 
 • Samarbeidet om justis- og innenrikssaker, men Norge og Island har en egen avtale om deltakelse i Schengen-samarbeidet for avskaffelse av personkontroll på grensene mellom deltakerlandene.

Norge hadde EØS/EFTA-formannskapet forrige halvår (juli-des 2009).


Del på nettet   |   print