A | A | A
Go to English site
Foto: Guri Dahl/tinagent.com.Foto: Guri Dahl/tinagent.com
Sist oppdatert: 05.01.2011 //

Norge deltar per i dag i 19 EU-programmer, deriblant forskningsprogrammet og Erasmus-programmet. Her finner du en oppdatert oversikt over de ulike programmene og hva de innebærer.

Les mer
Foto: European Union.
Sist oppdatert: 05.01.2011 //

EU har opprettet en lang rekke byråer for å løse tekniske, vitenskapelige og forvaltningsmessige oppgaver. Norge deltar til sammen i 26 av EUs byråer. Byråene bistår EU og medlemsstatene i deres arbeid og det er stor variasjon mellom de ulike byråene i forhold til størrelse, oppgaver og ressurser.

Les mer
21.01.2009 //

Debatt rundt aktuelle direktiver og bruk av ”veto-retten” bidrar til økt diskusjon om Norges tilknytning til EU. Men hvordan blir egentlig et lovforslag i EU til en del av norsk rett? Og hva betyr den såkalte reservasjonsretten? Det - og andre spørsmål om prosessen rundt EØS-avtalen - gir denne artikkelen svar på.

Les mer
03.09.2008 //

Hvordan foregår EUs medbestemmelsesprosedyre? Og hvordan foregår det norske arbeidet med EØS-saker? Her kan du raskt sette deg inn i hvordan medbestemmelsen virker, se eksempler og lese forklaringer til de ulike stegene i prosessen. Ikke minst kan du finne dagsorden og dokumenter i de ulike institusjonene i EU og EFTA – med et enkelt tastetrykk.

Les mer
Biomedisinsk forskning er ett av satsningsområdene for EUs forskningsprogrammer. . Foto: European Commission.
25.02.2009 //

Norge investerer tungt i verdens største forskningsprosjekt, EUs såkalte rammeprogram for forskning og utvikling.

Les mer
Finn Denstad er nasjonal ekspert i Kommisjonen. Foto: Foto: Silje Mjelle.
13.10.2008 //

En nasjonal ekspert jobber i Kommisjonen på linje med EU-byråkrater, men er sendt ut og betalt av sitt hjemland. Ordningen skal løfte verdifull kompetanse fra medlemslandene opp på EU-nivå, samt sørge for god kunnskapsutveksling mellom ulike nasjonale kompetansemiljøer.

Les mer
24.10.2007 //

EØS-avtalen gir norske tjenestemenn adgang til å delta i ekspertgrupper og komiteer under Kommisjonen. Hver uke kommer norske byråkrater til Brussel for å delta på slike møter. En periode publiserte EU-delegasjonen oversikt over noen av disse, se tabellen lenger nede. Her er både arbeidsgrupper, ekspertgrupper og komitéer under Schengen-, EFTA-, og EU-samarbeidet med.

Les mer