A | A | A
Go to English site
Foto: European Union.Foto: European Union

EU-byråer

06.01.2012 // EU har opprettet en lang rekke byråer for å løse tekniske, vitenskapelige og forvaltningsmessige oppgaver. Norge deltar til sammen i 26 av EUs byråer. Byråene bistår EU og medlemsstatene i deres arbeid og det er stor variasjon mellom de ulike byråene i forhold til størrelse, oppgaver og ressurser.

Norge er med i 21 byråer gjennom EØS-avtalen og gjennom egne avtaler mellom Norge og EU. I tillegg deltar vi i fem byråer som forvalter EU-programmer. EØS-avtalen gir ikke noen formell rett til å delta i EUs byråer, selv ikke der det er klart at fagområdet er EØS-relevant. EØS/EFTA-landene deltar i EU-byråene som en integrert del av arbeidet med å følge opp EØS-avtalen. I tillegg gir deltakelse gode muligheter til å etablere nettverk og faglige kontakter til gjensidig nytte. Som hovedregel har norske styrerepresentanter møte-, forslags- og talerett, men ikke stemmerett i byråene Norge deltar i.

Nedenfor følger en oversikt over hvilke byråer vi er med i per januar 2012.

Helse
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
EFSAs hovedoppgave er å være et vitenskapelig sentrum for fremskaffelse av uavhengige vitenskapelige risikovurderinger i saker som har en direkte eller indirekte virkning på næringsmiddeltryggheten; herunder risikovurderinger knyttet til dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. EFSA skal også foreta risikovurderinger knyttet til genmodifisert mat, og på ernæringsmessige spørsmål knyttet til fellesskapslovgivningen. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er kontaktpunkt i Norge. Les mer om byrået her. EFSAs hjemmeside finner du her.

Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA)
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering har ansvaret for å koordinere samarbeidet mellom medlemslandenes myndigheter. To vitenskapelige komiteer under EMA, én for legemidler til mennesker og én for legemidler til dyr, er ansvarlige for vurdering av legemidlene som benyttes. Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Les mer om legemiddelbyrået her. EMAs hjemmeside finner du her.

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)
Senterets oppgaver er å samle, analysere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål. Formålet er å sette medlemsstatene bedre i stand til å utforme effektive tiltak mot narkotika og narkotikarelaterte problemer innen en nasjonal eller en felles ramme, herunder å legge til rette for utvikling av narkotikapolitiske strategier og tiltak for å redusere etterspørselen. Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået som er en bilateral avtale. Les mer om byrået her. EMCDDAs hjemmeside finner du her.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
Byrået har som hovedoppgaver å identi­fisere, vurdere og varsle om smittsomme sykdommer og andre helsetrusler, og samarbeider nært med EFSA, EMA og Verdens helseorganisasjon. Byrået skal ikke erstatte nasjonale folkehelseinsti­tusjoner, men samordne og formalisere samarbeidet mellom disse. Helse- og om­sorgsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Les mer om byrået her. ECDCs hjemmeside finner du her.

Informasjonssamfunnet
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)

Byråets mål er å styrke EUs, medlemsstatenes og næringslivets evne til å forebygge, håndtere og løse problemer knyttet til nett- og informasjonssikkerhet. Det har også til oppgave å samle informasjon, analysere og fremme risikovurderingstiltak. Samferdselsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Les mer om byrået her. ENISAs hjemmeside finner du her.

Innovasjon og teknologi
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi er ment å være et flaggskip i Europa for innovasjon, og er nært knyttet til EUs strategi for økt sysselsetting og vekst. EIT skal fremme og integrere høyere utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet. Kunnskapsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i EIT. Les mer om byrået her. EITs hjemmeside finner du her.

European GNSS Supervisory Authority
Byrået har til hensikt å sikre at offentlige interesser innen sikkerhet og utvikling er ivaretatt i Galileo. Norsk Romsenter, på vegne av Nærings- og handelsdepartementet, har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået . Byråets hjemmeside finner du her.

Justis
Den europeiske politienhet (EUROPOL)

Europol er EUs sentrale politiorgan som skal gi støtte til de nasjonale politimyndighetene i medlemslandene. Støtten skal gis gjennom innsamling, analyse og bearbeiding av informasjon om alvorlig kriminalitet. Det legges særlig vekt på arbeid for å forebygge og bekjempe terrorisme, narkotikakriminalitet, menneskehandel og andre former for grenseoverskridende kriminalitet. Justis- og politidepartementet har hovedansvaret for den norske deltakelsen. Deltakelsen er basert på en bilateral avtale. Les mer om byrået her. Europols hjemmeside finner du her.

Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX)
Byråets hovedoppgave er å koordinere medlemsstatenes operative samarbeid om kontroll av Schengens ytre grenser. Byråets skal yte støtte og veiledning i, formidle informasjon og bidra med opplæring til nasjonale myndigheter. Justis- og politidepartementet har hovedansvaret for Norges deltakelse i byrået. Det daglige ansvaret ivaretas av Politidirektoratet. FRONTEX er en del av Schengen-samarbeidet, og avtalen om deltakelse er en bilateral avtale. Les mer om byrået her. FRONTEXs hjemmeside finner du her.

Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (EUROJUST)
EUROJUST ble opprettet for å styrke kampen mot alvorlige former for inter­nasjonal kriminalitet gjennom økt samar­beid mellom myndighetene i medlems­landene. Kampen mot terrorisme er et prioritert felt, men EUROJUST arbeider også med datakriminalitet, bedrageri, korrupsjon, hvitvasking, miljøkriminali­tet og deltakelse i kriminelle organisasjo­ner. Justisdepartementet er ansvarlig for norsk deltakelse i Eurojust. Avtalen om deltakelse er en bilateral avtale.Les mer om Norges avtale med EUROJUST her. EUROJUSTs hjemmeside finner du her.

EUs politiakademi (CEPOL)
CEPOL er et nettverk av politihøyskoler i Europa som tilbyr kurs, seminarer og konferanser for politifolk på seniornivå. Målet er å fremme samarbeid om krimi­nalitetsbekjempelse, opprettholdelse av den offentlige orden og sikkerhet. Politi­høgskolen har status som assosiert med­lem.

Miljø
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) er EUs sentrale kjemikaliemyndighet. Ett av byråets hovedformål er å oppnå be­dre beskyttelse av helse og miljø ved å få bedre kontroll med produksjon, import, bruk og utslipp av kjemikalier. Norge del­tar i byråets styre, i ekspertkomiteene og et nettverk for ansvarlige myndigheter. Miljøverndepartementet har ansvaret for den norske deltagelsen. Les mer om byrået her. ECHAs hjemmeside finner du her.

Det europeiske miljøvernbyrået (EEA)
Byrået er EUs organ for formidling av pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde for alle som er med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, samt for det brede publikum. Miljøverndepar­tementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i miljøbyrået. Les mer om miljøvernbyrået her. EEAs hjemmeside finner du her.

Samferdsel
Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA)

Oppgavene til EASA er av utpreget teknisk karakter, og omfatter bl.a. typesertifisering og miljøsertifisering av luftfartøy og godkjennelse av foretak som utformer prototypene til luftfartøy. Samferdselsdepartementet har hovedansvaret for Norges deltakelse i byrået. Les mer om byrået her. EASAs hjemmeside finner du her.

Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
Byrået skal sikre at Kommisjonen og medlemsstatene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og støtte på det jernbanetekniske og sikkerhetsfaglige området. Samferdselsdepartementet har hovedansvaret for Norges deltakelse i byrået. Les mer om byrået her. ERAs hjemmeside finner du her.

Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
EMSAs hovedoppgaver er å bistå Kommisjonen med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverk for maritim sikkerhet og miljø, og evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak. EMSA bistår også Kommisjonen med teknisk kompetanse i arbeidet med havnestatskontroll og forholdet til klasseselskap. Nærings- og handelsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået. Les mer om byrået her. EMSAs hjemmeside finner du her.

Forsvar og sikkerhet
Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)
 
EDA er et mellomstatlig EU-byrå for har­monisering og utvikling av militære ka­pasiteter, forskning og teknologiutvikling, materiellanskaffelser, i tillegg til forsvar­sindustriell og markedsmessig utvikling. Norge har en særskilt samarbeidsavtale med EDA som ble inngått i mars 2006. Forsvarsdepartementet er ansvarlig for oppfølging av samarbeidet med EDA. Les mer om byrået her. EDAs hjemmeside finner du her. 

Det europeiske satellittsenter (EUSC)
Byrået er et viktig instrument når det gjelder å styrke EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, spesielt i forbindelse med EUs krisehåndteringsoperasjoner gjennom å produsere informasjon som primært er hentet fra analyser av satellitt­bilder og innsamlet data. Forsvarsdepar­tementet har ansvaret for den norske deltakelsen. Avtalen om deltakelse er en bilateral avtale. Les mer om byrået her. EUSCs hjemmeside finner du her.  

Arbeidsliv
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Byrået har ansvar for å innhente, analysere og formidle informasjon knyttet til arbeidsrelatert sikkerhet og helse på europeiske arbeidsplasser. Formålet er å øke bevisstheten rundt sikkerhet og helse på arbeidsplassen. En viktig målsetning er å redusere arbeidsulykker. Arbeidstilsynet er norsk kontaktpunkt. Les mer om byrået her. EU-OSHAs hjemmeside finner du her.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND)
Instituttets hovedoppgave er å bidra med informasjon, råd og ekspertise i planleggingen og utformingen av bedre leve- og arbeidsvilkår i Europa. Kalles også Dublin-instituttet. Les mer om byrået her. EUROFUNDs hjemmeside finner du her.
 
Utdanning og opplæring 
EUs utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæringen (CEDEFOP)
Byrået har ansvar for å fremme og utvikle yrkesfaglig utdanning og opplæring i EU. Kunnskapsdepartementethar hovedansvaret for deltakelsen i CEDEFOP. Les mer om byrået her. CEDEFOPs hjemmeside finner du her.
 
 
 
Forvaltningsbyråer:
Forvaltningsbyrået for det europeiske forskningsrådet (ERC Executive Agency).
ERC er en del av EUs 7. rammeprogram for forskning, som Norge deltar i. Det ble opprettet av Kommisjonen med den hensikt å støtte ledende forskning. Les mer om byrået her.
 
Forvaltningsbyrået for forskning (REA).  Finansieringsorgan opprettet av Kommisjonen for å fremme forskning og innovasjon. Byrået styrer store deler av EUs 7. rammeprogrammet for forskning. Byråets hjemmeside finner du her.

Forvaltningsbyrået for helse og forbrukere (EAHC). Byrået implementerer EUs helse- og forbrukerprogram, hvor Norge deltar i begge, samt initiativet for bedre opplæring om trygg mat. Byråets hjemmeside finner du her.
Forvaltningsbyrået for konkurranseevne og innovasjon (EACI)
Byrået styrer EU-programmet Marco Polo og programmet for konkurranseevne og innovasjon (CIP). Norge deltar i begge disse. Les mer om byrået på deres hjemmeside.
 
Forvaltningsbyrået for utdanning, audiovisuelle hjelpemidler og kultur (EACEA). Byrået forvalter en rekke pro­grammer innen utdanning, media og kul­tur, blant annet det store programmet for livslang læring (LLP) som Norge deltar i. Byråets hjemmeside finner du her.
 
Les mer om hvilke EU-programmer Norge deltar i her.
 
Hva koster Norges deltagelse i EU-programmer og -byråer? Les mer her.
 

MAGASIN OM BYRÅ-DELTAKELSEN
Les mer om norsk deltakelse i EU-byråer i magasinet "Bredt og aktivt: Norsk deltakelse i EUs byråer og programmer i praksis" som er utarbeidet av EU-delegasjonen. Der møter du mennesker som forteller om sine opplevelser og erfaringer. Vi har også intervjuet norske representanter som sitter i styrende organer og nasjonale eksperter som jobber i EUs byråer. 

Magasinet kan lastes ned her (pdf). 

 
 

Del på nettet   |   print