Politikkområder

Utdanning

Utdanning er i følge traktaten en såkalt støttende aktivitet. Det innebærer at EUs aktiviteter skal støtte opp om medlemsstatenes politikk på utdanningsområdet. Utdanning har vært ansett som et område med legitim nasjonal variasjon. Det er derfor nasjonalstaten som har hovedansvaret for organiseringen av og innholdet i opplæringen.

18.08.2008 ::
Utdanning er kommet høyere opp på den politiske agendaen etter at Lisboastrategien ble lansert i 2000. I følge denne er det en målsetting å gjøre Europa til verdens mest konkurransedyktige, kompetansebaserte økonomi. Samtidig har medlemslandene så vel som fellesskapet erkjent at kunnskap og kompetanse er stadig viktigere i en global økonomi. Utdanning har derfor blitt gjenstand for vedvarende oppmerksomhet på det europeiske nivå, ikke bare fra utdanningsministrene og Generaldirektoratet for utdanning, kultur og ungdom, men også fra de som er ansvarlige for arbeids-, helse- og sosialpolitikk.

Foto: Europakommisjonens Audiovisuelle Service

Den åpne koordineringsmetoden, ofte kalt målstyring, benyttes på utdanningsområdet.
Det innebærer at det er fastsatt mål for utviklingen av utdanningssystemene i medlemslandene. Disse er meget generelle, det utvikles indikatorer og benchmarks, det er opprettet grupper for erfaringsoverføring mellom landene, og hvert annet år rapporterer medlemslandene om tilstanden i eget land. Utdanningsrådet (medlemslandenes utdanningsministre) på sin side rapporterer videre til stats- og regjeringssjefene som samles i Det europeiske råd. De fleste aktivitetene på utdanningsområdet som er knyttet til Lisboaprosessen er samlet under betegnelsen ” Utdanning og yrkesopplæring 2010”.

Den såkalte København-prosessen er en del av dette og dekker flere aktiviteter på yrkesopplæringsområdet.
Dette arbeidet ble initiert under det danske formannskap i 2002 og følges opp av utdanningsministrene hvert annet år.

Det har i en årrekke eksistert programmer for elev-, student- og lærerutveksling.  Disse programmene har etter hvert blitt mer og mer omfattende og dekker i dag alle EUs aktiviteter på utdanningsområdet.

Programmet for Livslang læring - nytt utdanningsprogram 2007 - 2013
De eksisterende utvekslingsprogrammene Sokrates (grunnutdanning, høyere utdanning og voksenopplæring) og Leonardo da Vinci (yrkesopplæring) ble fra 1. januar 2007 avløst av ett nytt program: Programmet for livslang læring. Programmet har en budsjettramme på 6.97 milliarder EUR for perioden 2007 – 2013, og vil dekke dagens utvekslingsordninger:
- Erasmus: Høyere utdanning
- Comenius: Barnehage, grunnskole og videregående opplæring
- Grundtvig: Voksenopplæring
- Leonardo da Vinci: Utvikling av kvalitet og utveksling av personer (studenter og lærere) innenfor yrkesutdanning, samt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet.

I tillegge vil programmet dekke en rekke horisontale aktiviteter som språk, IKT og indikatorutvikling.

Erasmus Mundus
I 2004 ble det etablert et nytt europeisk program for høyere utdanning. Programmet løper til og med 2008 og vil sannsynligvis deretter bli erstattet av Erasmus Mundus II med virkning fra 1. januar 2009. Målet er å bedre kvaliteten på høyere utdanning i Europa blant annet gjennom institusjonssamarbeid om utvikling av europeiske mastergrader. Programmet skal videre fremme tverrkulturell forståelse gjennom samarbeid med tredjeland, dvs. land utenfor EØS-området.

Norges deltakelse.
Siden utdanning inngår i EØS-avtalen, deltar Norge i alle aktiviteter på utdanningsområdet. Det gjelder både Programmet for livslang læring og Erasmus Mundus. Norsk kontingent for programdeltakelse vil i perioden ligge mellom 150 og 200 millioner NOK per år. Deltakelse i programmene innebærer også deltakelse i programkomiteene. Vi deltar videre i komiteen for indikatorutvikling, i fem samarbeidsgrupper for erfaringsutveksling, i den rådgivende komiteen for yrkesutdanning og i en koordineringsgruppe for de aktivitetene som inngår i ”Utdanning og yrkesutdanning 2010.”
Norge vil ha fem nasjonale eksperter i Generaldirektoratet for utdanning, kultur og ungdom som særlig skal jobbe med utdanning.
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) er tildelt et nasjonalt ansvar for informasjon om og forvaltning av Programmet for livslang læring og Erasmus Mundus.

Kontakt utdanningsråd Ingveig Koht Astad.

(Oppdatert høsten 2007)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix.

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007