A | A | A
Go to English site
Photo: Guri Dahl/tinagent.comPhoto: Guri Dahl/tinagent.com

EU-programmer

Last updated: 05.01.2011 // Norge deltar per i dag i 19 EU-programmer, deriblant forskningsprogrammet og Erasmus-programmet. Her finner du en oppdatert oversikt over de ulike programmene og hva de innebærer.

De mest kjente programmene vi deltar i er forsknings- og utdanningsprogrammene, men Norge deltar også i programmer innen næringsliv, informasjonstjenester og informasjons-sikkerhetssystemer, kultur, forbrukerpolitikk, katastrofeberedskap, folkehelse og statistikk.

Her er en fullstendig oversikt over hvilke programmer vi er med i pr desember 2010:

Forskning og teknologi
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling
EUs sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter har som overordnet mål å bidra til å gjøre EU til verdens ledende forskningsområde. Programmet skal fremme og investere i avansert forskning i verdensklasse. Norske aktører deltar på lik linje med deltakere fra EUs medlemsland. Kunnskapsdepartementet koordinerer norsk deltakelse i programmet. Norges forskningsråd har ansvar for informasjon og rådgiving om programmet i Norge. Les om programmet på Kunnskapsdepartementets hjemmesider, på Forskningsrådets hjemmesider og på Kommisjonens hjemmeside.

EU-programmet Galileo
Programmet skal etablere et sivilt satellittnavigasjonssystem som vil virke sammen med det amerikanske GPS-systemet. Galileo skal bestå av 30 satellitter og vil gi bedre tilgang til satellittsignaler i områder hvor det i dag er dårlig dekning, særlig i nordområdene. Norsk deltagelse i byrået er underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Les mer om programmet her. Les også om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Helse
EUs helseprogram
Programmet er ment å supplere, støtte og tilføre verdi til den politikken medlemsstatene fører, og bidra til økt solidaritet og velstand i EU ved å beskytte og fremme menneskers helse og sikkerhet. Helse- og omsorgsdepartementet er nasjonalt kontaktpunkt. Les om programmet på Kommisjonens hjemmeside og på hjemmesiden til Helse- og omsorgsdepartementet.

EUs program for narkotikaforebygging og informasjon
Målet med programmet er å forebygge og å redusere avhengighet og skadevirkninger ved bruk av narkotiske stoffer. Programmet gir delstøtte til prosjekter og organisasjoner som kan bidra til å oppnå EUs mål på rusfeltet. Helsedirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt. Les mer om programmet her. Les også om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Informasjonssamfunnet
EU-programmet Sikrere internett
Programmet har som mål å fremme sikker bruk av internett og annen kommunika­sjonsteknologi blant barn og ungdom. Programmet skal også motvirke ulovlig og skadelig innhold. Kontaktpunkt i Norge er Medietilsynets Trygg bruk-senter. Les mer om programmet her. Les også om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

EUs program for samvirkeløsninger for europeisk offentlig forvaltning (ISA) 
Programmet skal støtte samarbeidet mel­lom europeiske off entlige forvaltninger ved å legge til rette for eff ektiv elektro­nisk kommunikasjon over landegrensene og på tvers av sektorer. Fornyings- admi­nistrasjons- og kirkedepartementet har overordnet ansvar for å koordinere norsk deltakelse i programmet. Les mer om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Innovasjon
EUs program for konkurranseevne og innovasjon (CIP)
Formålet er å fremme konkurranseevnen til europeiske bedrifter. Med små og mellomstore bedrifter som sitt viktigste mål, støtter programmet innovasjonsaktiviteter, gir bedre tilgang til å finansiering og leverer forretningsstøtte til regionene. Kontaktpunkt i Norge er Innovasjon Norge (Innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet EIP), DIFI (IKT-programmet ICP PSP) og Enova (Energiprogrammet (IEE II). Les også mer om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Kultur og media
EUs kulturprogram

Programmet skal fremme et felleseuropeisk kulturområde gjennom støtte til utvikling av kulturelt samarbeid mellom kunstnere, kulturarbeidere og kulturinstitusjoner. Kontaktpunkt i Norge er Kulturrådet. Les mer om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

EU-programmet Media 2007
Programmet skal bevare og styrke det europeiske kulturelle mangfoldet og den kinematografiske og audiovisuelle arven. Økonomisk støtte til den audiovi­suelle industrien skal gjøre den i stand til mer effektivt å spille en kulturell rolle i samfunnet. Kontaktpunkt er MEDIA Desk Norge. Les om programmet her. Les mer om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Regionalpolitikk
EU-programmet
Interreg
Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Statlige aktører, fylkeskommuner, kommuner, frivillige organisasjoner og private bedrifter kan delta i prosjektene. Interreg-satsingen i Norge samordnes av Kommunal- og regionaldepartementet. Les mer om programmet her. Les også om programmet på Kommisjonens hjemmeside. 

Samferdsel
EU-programmet Marco Polo II
Programmet skal fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem, og det gir økonomisk oppstartsstøtte til nye transportløsninger som bidrar til å overføre transport av gods fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier. Kontaktpunkt for maritime søknader er Innovasjon Norge, for alle andre søknader er kontaktpunkt Samferdselsdepartementet. Les om programmet her. Les også om programmet på Kommisjonens hjemmeside 

Sivil krisehåndtering
Samordningsmekanismen for sivil beredskap og krisehåndtering

Samordningsmekanismen skal støtte og supplere medlemslandenes nasjonale beredskap enten det er naturutløste hen­delser eller menneskeskapte katastrofer. Samordningsmekanismen er EUs hoved­verktøy for sivil beredskapsinnsats og leg­ger til rette for bistand mellom medlems­land og til tredjeland. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forvalter norsk deltakelse i programmet. Les om programmet her. Les også om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Sosialpolitikk og forbrukerbeskyttelse
EU-programmet Daphne III
Daphne III har som mål å forebygge og bekjempe alle former for vold som finner sted offentlig og privat mot barn, ungdom og kvinner, ved hjelp av forebyggende tiltak og støtte til offer og risikogrupper. Nasjonalt kunnskapssenterom vold og traumatisk stress (NKVTS) legger til rette for norske søknader. Programmets hjemmeside finner du her.

EU-programmet for forbrukerpolitikk
Programmet skal bidra til beskyttelse av europeiske forbrukere. Gjennom programmet gis det økonomisk støtte og opplæring til europeiske forbrukerorganisasjoner og satses på forbrukerutdanning. Norge deltar også i nettverket for europeiske forbrukerkontorer. Kontakt er Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Les om norsk deltakelse i programmet her. Les mer om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet (PROGRESS) Programmet skal finansiere aktiviteter rettet mot å nå programmets felles mål om å blant annet styrke kunnskap og forståelse for sysselsetting, sosial beskyttelse og integrasjon, arbeidsliv, ikke-diskriminering og likestilling. Kontaktpunkt er Arbeidsdepartementet for sysselsetting og Barne-likestillings- og familiedepartementet for de øvrige områdene. Les mer om programmet her. Les også om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Statistikk
EUs statistikkprogram
Programmet dekker produksjon og forsyning av statistiske produkter og tjenester til brukerne, forbedring av kvaliteten på statistikk og videre utvikling av det europeiske statistiske system. Statistisk sentralbyrå har ansvaret for forvaltningen av den norske deltakelsen. Les mer om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Utdanning og ungdom
EU-programmet Aktiv Ungdom
Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Gjennom Aktiv Ungdom får unge mennesker anledning til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter ved å ta ansvar og skape egne prosjekter. Det gis støtte til gruppeutveksling, Volontørtjeneste og lokale ungdomsprosjekter. Kontaktpunkt er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Programmets hjemmeside finner du her.

EU-programmet for livslang læring (LLP)
EUs program for livslang læring bidra til økt utveksling, samarbeid og mobilitet mellom utdanningssystemene i Europa. Programmet består av fire sektorprogrammer; Comenius for barne­hage, grunnskole, videregående samt lærerutdanning; Erasmus for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner; Grundtvig for voksnes læring og Leonar­do da Vinci for yrkesopplæring- og prak­sis samt samarbeid mellom utdannings­sektoren og næringslivet. Kontaktpunkt i Norge er Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Les mer om programmet her. Les også om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Programmet Erasmus Mundus II
Målsettngen med programmet er å bidra til å styrke kvaliteten og attraktiviteten til europeisk høyere utdanning og samarbeid med tredjelands høyere utdanningsinstitusjoner. Kontaktpunkt i Norge er Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Les om programmet her. Les også om programmet på Kommisjonens hjemmeside.

Les mer om hvilke EU-byråer Norge deltar i her.
 
Hva koster Norges deltagelse i EU-programmer og -byråer? Les mer her.

MAGASIN OM PROGRAM-DELTAKELSEN
Les mer om norsk deltakelse i EU-programmer i magasinet "Bredt og aktivt: Norsk deltakelse i EUs byråer og programmer i praksis" som er utarbeidet av EU-delegasjonen. Der møter du mennesker som forteller om sine opplevelser og erfaringer enten det er snakk om deltakelse i EU-prosjekter, mottak av midler til å realisere planer, utveksling,  kunnskapsutveksling og samarbeid. 

Magasinet kan lastes ned her (pdf). 
 


Share on your network   |   print