A | A | A
Go to English site

Nasjonale eksperter og kontraktagenter

Photo: Foto: Silje MjelleFinn Denstad er nasjonal ekspert i Kommisjonen. Photo: Foto: Silje Mjelle

13.10.2008 // En nasjonal ekspert jobber i Kommisjonen på linje med EU-byråkrater, men er sendt ut og betalt av sitt hjemland. Ordningen skal løfte verdifull kompetanse fra medlemslandene opp på EU-nivå, samt sørge for god kunnskapsutveksling mellom ulike nasjonale kompetansemiljøer.

EØS-avtalen åpner for at EFTA-landene kan ha nasjonale eksperter i Kommisjonen, enten som ledd i EFTA-deltakelsen i ulike programmer eller ved at Norge selv tar initiativ overfor Kommisjonen til å utplassere nasjonale eksperter på områder der vi har særskilt interesse av å delta.

Flertallet av de norske ekspertene faller inn under den første ordningen, der deler av de administrative kostnadene ved å kunne delta på lik linje med EU-landene i EUs ulike programmer, dekkes i form av å stille nasjonale eksperter til rådighet – kostnadsfritt for Kommisjonen. Den bilaterale ordningen er basert på at Norge stiller eksperter til rådighet for Kommisjonen etter en egen avtale mellom et departement/etat i Norge og det generaldirektoratet (DG) der eksperten skal arbeide i Brussel.

De nasjonale ekspertene er underlagt Kommisjonens instruksjonsmyndighet. En nasjonal ekspert er derfor ikke en representant for nasjonale myndigheter innad i Europakommisjonen og rapporterer heller ikke formelt til Norge.

For tiden jobber rundt 60 norske nasjonale eksperter fordelt på ulike områder i Kommisjonen. Norge har også fått sin første nasjonale ekspert i Europaparlamentet, og det jobber også  nasjonale eksperter fra Norge i ulike EU-byråer og i ESA.

Normalt varer en utsendelse fra 2 til 4 år. Noen eksperter er på permisjon fra faste stillinger i Norge, mens andre er ansatt kun for perioden de jobber i Kommisjonen.

Utsending av norske nasjonale eksperter til EU er et viktig virkemiddel for gjennomføringen av regjeringens aktive europapolitikk. Stortingsmelding 23 ”Om gjennomføringen av europapolitikken” fremhever kunnskap som det viktigste virkemiddelet for å fange opp utviklingen i EU, og for å kunne øve innflytelse på et tidlig tidspunkt. Foruten å bidra med kunnskap og synspunkter om norske forhold Kommisjonen, er de nasjonale ekspertene en verdifull kilde til informasjon om hvordan EU systemet fungerer. 

I tillegg til nasjonale eksperter, kan Norge også sende 6 tjenestemenn pr år til 4-6 mnd lange hospitantopphold i ulike deler av Kommisjonen. Stillingene utlyses hver høst og vår og de tre norske kandidatene som fremmes i hver runde velges ut av UD etter en helhetlig vurdering.

Den komplette listen over norske nasjonale eksperter og deres kontaktinformasjon finner du hos EFTA-sekretariatet, her.

----------------------------------------------------------------------------------

En kontraktagent (contract agent) er ansatt i Kommisjonen på en tidsbegrenset kontrakt, som kan ha en varighet på mellom tre måneder og tre år. For å kvalifisere til en slik stilling må en søker bestå en såkalt EPSO-test. Nordmenn kan søke på kontraktagentstillinger finansiert over EFTA-budsjettet; per i dag finnes det tre slike stillinger.

I likhet med nasjonale eksperter jobber en kontraktagent i Kommisjonen på lik linje med andre EU-byråkrater. Kontraktagentstillinger i kategori 3B, som er de eneste nordmenn kan søke på, er tidsbegrenset til mellom tre måneder og tre år og kan ikke forlenges utover dette. De skiller seg således fra enkelte andre former for kontraktagentansettelse, som kan ha lengre varighet og gi muligheter for fast ansettelse etter fullført kontrakt.

I motsetning til nasjonale eksperter må en kandidat til en kontraktagentstilling gjennomgå en EPSO-test (også kjent som concours). Dette er en teoretisk prøve som tester EU-kunnskap, samt verbal og matematisk intelligens. De aller fleste som ønsker å jobbe i EU-systemet må gjennomgå en slik prøve. Nasjonale eksperter er imidlertid unntatt, siden disse ansettes gjennom de nasjonale forvaltningene snarere enn av Kommisjonen selv.

Det finnes per i dag tre kontraktagentstillinger øremerket for EØS/EFTA-borgere. Ledige kontraktagenstillinger tilgjengelige for norske søkere lyses normalt ut på EFTAs nettsider

 

 


Share on your network   |   print