A | A | A
Go to English site

25 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

Sist oppdatert: 30.09.2011 // Under møtet i EØS-komiteen 30. september ble 25 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. I tillegg orienterte EU-siden om tiltakene under handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act).

Det ble avholdt møte i EØS-komiteen 30. september. EØS/EFTA-siden innehar EØS-formannskapet dette halvåret, og ambassadør Kurt Jäger  ledet møtet.  Enhetsleder Gianluca Grippa representerte EU-siden.

Det ble fattet til sammen 17 beslutninger om innlemmelse av 25 rettsakter i EØS-avtalen.

Oversikt over hvilke rettsakter som ble innlemmet finnes her. Les mer om rettsaktene her. I denne oversikten er flere rettsakter omtalt da det på tidspunktet for oversendelse til Stortinget ikke var klart hvilke rettsakter som ville komme opp i møtet i EØS-komiteen 30. september.

Orienterte om handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act)
Europakommisjonen ved Henning Ehrenstein fra Generaldirektoratet for det indre marked (DG MARKT) orienterte om Kommisjonens oppfølging av forslagene i handlingsplanen for det indre marked (Single Market Act). Single Market Act omhandler 12 områder med stort vekstpotensial og sosial effekt. Kommisjonen har for hvert område foreslått nøkkeltiltak som skal presenteres før utgangen av 2011. Foreløpig har Kommisjonen lagt fram forslag på følgende tre områder; EU-patent, revisjon av standardiseringssystemet og revisjon av energibeskatningsdirektivet.

Yrkeskvalifikasjoner
Revisjon av direktivet for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner blant annet med etablering av profesjonskort for europeiske arbeidstakere er fortsatt til behandling. Tilgang til finansiering særlig rettet mot små- og mellomstore bedrifter gjennom forslag om etablering av lovgivning for risikovillige kapitalfond er under utarbeidelse. Forslagene forventes fremlagt i november/desember. Kommisjonen vektlegger også å redusere etterslep i forhold til gjennomføring av direktiv, videreutvikling av SOLVIT som problemløsningsverktøy og utvikling av samarbeidet om informasjonssystemet for det indre marked (IMI) som er et elektronisk verktøy som skal sikre effektivt og trygt samarbeid. 

 


Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print