A | A | A
Go to English site

27 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

Sist oppdatert: 20.05.2011 // Under møtet i EØS-komiteen 20. mai ble 27 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. I tillegg orienterte EU-siden om EUs energieffektiviseringsplan 2011.

Det ble avholdt møte i EØS-komiteen 20. mai. EU-siden innehar EØS-formannskapet dette halvåret, og enhetsleder Gianluca Grippa i EUs utenrikstjeneste (EEAS) ledet møtet. Norge innehar formannskapet på EFTA-siden og ambassadør Oda Helen Sletnes ledet møtet for EFTA-siden.

Det ble fattet til sammen 12 beslutninger om innlemmelse av 27 rettsakter i EØS-avtalen. Oversikt over alle rettsaktene finnes her.

Orienterte om energieffektivisering
Europakommisjonen ved Generaldirektoratet for energi orienterte om sin energieffektiviseringsplan som ble lagt frem 8. mars i år. Energieffektivisering er et kjernepunkt i EUs Europa 2020-strategi for smart og bærekraftig vekst. I planen gjentar Kommisjonen at EU ligger an til kun å nå halvparten av målet om 20 prosent energisparing innen 2020. Dersom energieffektiviseringsplanen blir vedtatt og implementert, så skal tiltakene sikre at 20 prosent målet nås.

Norge tok opp varmtvannsberedere
Blant forslagene av særlig interesse for Norge er Kommisjonens forslag om at medlemsland skal etablere nasjonale ordninger der energiselskaper blir pålagt energisparing. Dette er en modell Norge gikk bort fra i 2001, og ambassadør Sletnes understreket at det er viktig for Norge å kunne beholde nåværende modell, den såkalte Enova-modellen.

Sletnes understreket også viktigheten av å kunne videreføre bruken av elektrisk oppvarmede varmtvannsberedere i Norge sett i lys av direktivet om økodesign. På dette svarte Kommisjonen at ingen produkter vil forbys under direktivet og at de var klar over Norges situasjon. 

 


Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print