A | A | A
Go to English site

51 nye rettsakter inn i EØS-avtalen

24.06.2010 // EØS-komiteen vedtok fredag 13. mars å innlemme 51 nye rettsakter i EØS-avtalen. De fleste av dem dreier seg om tekniske tilpasninger og andre reguleringer.

Det stod 19 beslutninger (nr. 19/2010 - 37/2010) på dagsorden, se vedlegg. Komiteen vedtok gjennom disse beslutningene å innlemme 51 rettsakter i EØS-avtalen. Norge tok forbehold for to beslutninger.

Den ene var beslutning nr. 32, Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere. Direktivet innfører en viss type forsikringskrav for alle skip over 300 tonn.

Direktivet vil kreve endring av sjøloven. Det må inntas bestemmelser som 1) pålegger skipseiere med skip under norsk flagg en generell plikt til å tegne ansvarsforsikring, 2) pålegger fremmede skip som anløper norsk havn, å ha slik generell ansvarsforsikring og 3) etablerer et system med administrative sanksjoner ved brudd på forsikringsplikten. Beslutningen i EØS-komiteen ble derfor tatt med forbehold om Stortingets samtykke etter EØS-avtalens artikkel 103.

Siden de fleste skip i dag allerede har en generell ansvarsforsikring, er det ikke grunn til å tro at direktivet vil medføre økte kostnader eller byrder av betydning for næringen. Direktivet vil ikke være til hinder for at Norge for visse krav fortsatt kan operere med høyere ansvarsgrenser enn de som ellers følger av London-konvensjonen.

Den andre saken som krever Stortingets samtykke var beslutning nr 37 om selskapsrett, Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF av 16. september 2009 om endring av 3. og 6. selskapsrettdirektiv.

Direktivet gjør endringer i flere direktiver om fusjon og fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar. Formålet er å redusere de administrative byrdene - og derved kostnadene - som kravene til rapportering medfører for selskapene i forbindelse med fusjoner og fisjoner. Endringene vil innebære mulighet for en viss forenkling for selskapene i en fusjonssituasjon, i form av mulighet for forenklet rapportering i visse tilfelle, utvidet adgang til forenklet fusjon i konsernforhold, og ved større mulighet til å benytte internett i stedet for offentliggjøring eller utsendelse til aksjeeierne av dokumentene i anledning fusjonen. Beslutningen i EØS-komiteen ble tatt med forbehold om Stortingets samtykke etter EØS-avtalens artikkel 103..

Island tok forbehold etter artikkel 103 for beslutningene 27/2010, 32/2010, 35/2010 og 37/2010.  Liechtenstein tok forbehold for beslutning 29/2010 og 37/2010.

Kommisjonens Audiovisuelle tjeneste var denne gangen tilstede og filmet i forkant av møtet, videoklippet kan sees på EBS' nettside.   


Del på nettet   |   print