A | A | A
Go to English site

53 rettsakter og orientering om det indre marked

11.06.2010 // 53 rettsakter ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte fredag 11. juni. Kommisjonen holdt også en orientering om arbeidet med en ny strategi for å styrke det indre marked, den såkalte Monti-rapporten, samt om telekompakken og EUs digitale agenda. Alle saker som er viktige for Norge.

EØS-komiteen møttes fredag 11. juni. Blant rettsaktene som ble vedtatt tatt inn i EØS-avtalen på møtet var deltakelse i ISA-programmet (Interoperability Solutions for European Public Administrations). ISA er en videreføring av et mangeårig europeisk samarbeid hvor formålet er utvikling og implementering av felleseuropeiske offentlige tjenester og underliggende infrastruktur. Norge har deltatt i forløperne til ISA-programmet siden 1997. Norsk deltakelse i programmet åpner for at norske offentlige etater kan benytte felles elektroniske løsninger på linje med EUs egne medlemmer uten merkostnader eller mer administrasjon. Saken har vært oppe til behandling i Stortinget som har samtykket til innlemmelse i EØS-avtalen.  Les mer i EØS-notatbasen.

Energimerking av kontorutstyr
EØS-komiteen vedtok også innlemmelse av forordningene om energieffektiviseringsmerking av kontorutstyr, den såkalte Energy Star-forordningen. Energy Star er et frivillig energimerkeprogram for kontorutstyr. Målsettingen er at programmet skal bidra til å fremme stadig mer energieffektivt kontorutstyr, slik at man i større grad utnytter potensialet for energisparing. Les mer om dette i EØS-notatbasen.
 
Digital Agenda og eKom-pakken
Kommisjonen holdt en orientering om den såkalte eKom/telekom-pakken (revisjon av lov om elektronisk kommunikasjon) og EUs nye Digitale Agenda som ble lagt frem av Kommisjonen 19. mai. Digital Agenda er et av de såkalte flaggskipsiniativene under EUs nye vekststrategi Europa 2020 som skal diskuteres og vedtas på toppmøtet mellom EUs stats- og regjeringssjefer 17. juni. Det europeiske råds behandling av Europa 2020 vil på mange måter markere lanseringen av handlingsplanen for europeisk tele- og IKT-politikk fremover. Les mer om EUs digitale agenda på EU-delegasjonens nettsider

Telekompakken ble vedtatt i EU på slutten av 2009 og er nå i EØS-prosessen. Fristen for innføringen av direktivene i pakken er mai 2011.

Ny strategi for det indre marked
10. mai presenterte tidligere kommissær Mario Monti sin rapport om det indre marked; En ny strategi for det indre marked. Norge og de andre EØS-landene er del av EUs indre marked og på EØS-komiteens møte 11. juni orienterte Kommisjonen også om arbeidet med en ny strategi for det indre marked. Monti-rapporten peker på utfordringene man står overfor når det gjelder en nylansering av det indre marked, og viser til at det nå eksisterer en mulighet til å sette økt politisk fokus på det indre marked. Les hele Monti-rapporten her. Les mer om forslagene i strategien på EU-delegasjonens nettsider. 


Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print

Visste du at...

EØS-komiteen, som møtes en gang i måneden, vedtar innlemmelse av nytt EU-regelverk i EØS-avtalen. Komiteen har medlemmer fra Kommisjonen og EU-ambassadørene fra EFTA EØS-landene, Norge, Island og Liechtenstein. Neste møte i EØS-komiteen er fredag 2. juli.