A | A | A
Go to English site

Koordinering av trygdeordninger i EØS-området

Sist oppdatert: 01.07.2011 // Under møtet i EØS-komiteen 1. juli ble 117 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var en ny forordning om koordinering av trygdeordninger i EØS-området.

Regelverket inneholder bestemmelser for å koordinere trygdeordningene i EØS-området slik at personer som flytter til et annet EØS-land skal kunne beholde opptjente rettigheter og få adgang til trygdeordninger der de flytter.

Den nye forordningen erstatter det tidligere regelverket på området og har til formål å gjøre regelverket enklere, lettere tilgjengelig, mer brukervennlig, effektivt og moderne. Grunnprinsippene i det tidligere regelverket videreføres, men rettighetene utvides til å gjelde flere mottakergrupper, blant annet dem som ikke har vært yrkesaktive og til arbeidsløse selvstendige næringsdrivende.

Effektive klageprosedyrer for offentlige kontrakter
Med forbehold om Stortingets samtykke ble direktivet vedrørende forbedring av effektiviteten av klageprosedyrene i forbindelse med inngåelse av offentlige kontrakter vedtatt innlemmet. Direktivet gjelder for kontrakter som omfattes av de alminnelige anskaffelsesreglene i EU og regler for anskaffelser i sektorene vann- og energiforsyning, transport og posttjenester.

Formålet med direktivet er å øke effektiviteten av håndhevelsesreglene for innkjøpsregelverkene. Det skjer ved å harmonisere håndhevelsesregler og stimulere leverandører til økt deltakelse i konkurransen om offentlige anskaffelser gjennom å sikre bedre inngrepsmuligheter før offentlige kontrakter inngås. Direktivet medfører behov for endringer i regelverket om offentlige anskaffelser, blant annet plikten til å innføre en fast karensperiode på inntil 15 dager og en suspensjonsplikt.

Nye soliditetsregler i forsikring
Med forbehold om Stortingets samtykke ble et rammedirektiv for nye soliditetsregler i forsikring og gjenforsikringsvirksomhet (Solvency II) vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Bakgrunnen for det nye direktivet er at forsikringsselskapene skal underlegges krav til tekniske avsetninger og solvens som bedre reflekterer risikoen i forsikringsselskapet enn dagens regler. Eiendeler og forpliktelser skal vurderes til virkelig verdi.


En oversikt over de 117 rettsaktene som ble vedtatt innlemmet finnes i agendaen til møtet i EØS-komiteen.

 

 

 


Del på nettet   |   print