A | A | A
Go to English site
I CEDEFOP bidrar Jens Bjørnåvold til faglig analyser som ofte legger grunnlaget for EU-politikk og samarbeid. Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen.I CEDEFOP bidrar Jens Bjørnåvold til faglig analyser som ofte legger grunnlaget for EU-politikk og samarbeid. Foto: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Fast ansatt i EU-byrå

Sist oppdatert: 29.06.2011 // Jens Bjørnåvold er en av få nordmenn som jobber fast for EU.

Siden 1996 har Jens Bjørnåvold jobbet med tematikk knyttet til koblingen mellom utdanningssystemet og arbeidslivet i EU - mesteparten av tiden med base i det europeiske utviklings- og informasjonssenteret for yrkesopplæring (CEDEFOP). CEDEFOP er et EU-byrå som har ansvar for å fremme og utvikle yrkesfag og livslang læring. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i byrået som har hovedkontor i Thessaloniki i Hellas.
- Jobben er veldig spennende. Jeg jobber hele tiden med kolleger fra mange land og har erfart at man med litt tålmodighet kan få ting til å skje, sier Bjørnåvold.

Begynte som nasjonal ekspert
Han jobbet med forskning om forholdet mellom utdanning og arbeidsliv tilknyttet Forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø da han i 1996 fikk jobben som norsk nasjonal ekspert i CEDEFOP. Etter tre år i Thessaloniki ble han tilbudt fast jobb i CEDEFOP og var da innenfor EU-systemet. EØS/EFTA-borgere har mulighet til å bli engasjert på tidsbegrensede kontrakter i byråene Norge deltar i.
- Jeg var heldig og fikk ansvaret for flere store prosjekter, blant annet knyttet til dokumentasjon av realkompetanse og til anerkjennelse av kvalifikasjoner på tvers av landegrenser. CEDEFOP fattet interesse for resultatene av dette arbeidet, sier Bjørnåvold som en forklaring på hvorfor han fikk fast jobb.

Etter fire år i Hellas ble han i en periode flyttet over til Europakommisjonen i Brussel. For tiden er han CEDEFOPs faste representant i Brussel med arbeidsplass i Europakommisjonen. Som ansatt i CEDEFOP har han de samme vilkårene som dem som jobber fast i Europakommisjonen.

Lettere å sammenligne kvalifikasjoner fra ulike land
CEDEFOP samler informasjon og analyserer fag- og yrkesutdanningene, politikk, forskning og praksis i EU/EØS-området. Byråets analyser og utredninger legger i stor grad det faglige grunnlaget for nytt regelverk, samarbeid og politikk på EU-nivå på dette området. Bjørnåvold har i de senere årene jobbet mest med utviklingen av det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Rammeverket beskriver kvalifikasjonsnivåer i form av læringsutbytte, og er et verktøy for å kunne sammenligne ulike lands utdanningssystemer med hverandre. EQF omfatter hele spennet av kvalifikasjoner, fra avsluttet grunnskoleopplæring til kvalifikasjoner på høyeste akademiske nivå.

- Da vi startet arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket i 2004, var det på mange måter en abstrakt idé med svak praktisk forankring. I løpet av bare seks-syv år har EQF imidlertid blitt akseptert som en sentral del av det europeiske utdanningslandskapet, sier Bjørnåvold.

Tas i bruk i Norge
 - Det er motiverende å jobbe her når man ser at man har konkret innflytelse på de områdene man jobber med. EQF er nå i ferd med å bli tatt i bruk over hele Europa og begynner etter hvert å påvirke nasjonale reformprosesser, sier Bjørnåvold.
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) ble i mars 2009 tatt inn i EØS-avtalen. I Norge jobbes det nå med utviklingen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som skal gi en helhetlig beskrivelse av norske kvalifikasjoner med utgangspunkt i det norske utdanningssystemet. Dette er en nasjonal videreføring av det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.

Når han ser tilbake på de 15 årene han har vært i EU-systemet, har utdanning og arbeidsliv alltid vært et prioritert område, men det har blitt mye mer synlig de siste årene, og ikke minst nå gjennom Europa 2020-strategien der både utdanning og arbeid står sentralt.
- Selv om utdanning fortsatt er et felt der medlemslandene fullt ut bestemmer, har dette feltet utviklet seg og det er nå stadig tettere samarbeid. Det hjelper for eksempel lite om man kan flytte fritt i EU/EØS-området dersom man ikke kan ta med seg kvalifikasjonene sine, avslutter Bjørnåvold. 


Kilde: Miriam Stackpole Dahl   |   Del på nettet   |   print

Visste du at...

• EUs utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæringen (CEDEFOP) har ansvar for å fremme og utvikle yrkesfaglig utdanning og opplæring i EU.
• Norsk deltagelse i byrået er underlagt Kunnskapsdepartementet.
• CEDEFOPs oppgaver er blant annet å samle dokumentasjon og analysere data, bidra til utvikling og koordinere forskning, spre informasjon, oppfordre til fellesløsninger og være et forum for ideutveksling.
• CEDEFOP har siden 1996 samordnet og hvert tredje år gitt ut en forskningsrapport som presenterer sentrale forskningsresultater fra fag- og yrkesopplæring i Europa.
• CEDEFOP initierer og finansierer også en rekke studier og forskningsprosjekter i medlemsstatene som gir viktige bidrag til kvalitetsarbeidet.
• Les mer om CEDEFOP på deres nettside: www.cedefop.europa.eu