A | A | A
Go to English site
Hanne-Grete Nilsen jobber som nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for miljøsaker i Europakommisjonen. . Foto: Camilla Langsholt.Hanne-Grete Nilsen jobber som nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for miljøsaker i Europakommisjonen. . Foto: Camilla Langsholt

Jobber for bedre havmiljø

Sist oppdatert: 10.10.2011 // Hanne-Grete Nilsen jobber sammen med sine europeiske kollegaer for å bedre havmiljøet i Europa. Hun er utsendt fra Miljøverndepartementet for å jobbe som nasjonal ekspert i Generaldirektoratet for miljø i Europakommisjonen.

- Norge har kompetanse på helhetlig og økosystembasert beskyttelse av havmiljø gjennom utarbeidelse av forvaltningsplaner for våre havområder. EU har mindre erfaring på dette feltet, og Kommisjonen er derfor takknemlig for den norske erfaringen og kunnskapen, sier Hanne-Grete Nilsen.  

Nasjonale eksperter er ansatte i embetsverket som er på utlån fra nasjonale forvaltninger til Europakommisjonen for en avgrenset periode på inntil fire år. For Kommisjonen gir dette tilgang på ekspertise og erfaring fra medlemslandene. For nasjonale forvaltninger gir ordningen verdifull EU-kompetanse ved hjemkomst.

Verdifull kompetanse om havet
- Jeg jobber på lik linje med andre ansatte i Europakommisjonen og føler at min kompetanse om havet er verdsatt av mine kollegaer, sier Nilsen som er utdannet biolog. 

Hun har jobbet med havmiljø i en årrekke både i sekretariatet for Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav OSPAR i London og i Miljøverndepartementet. Sist jobbet hun med utvikling av forvaltningsplaner for norske havområder. Disse har mange fellestrekk med EUs havstrategidirektiv.  Direktivet omtales som miljøpilaren i den maritime politikken i EU. Havmiljø er et relativt nytt felt for EU.

Sunne hav er av felles interesse
Norge ønsker å bidra i gjennomføringen av den marine politikken i Europa da vi har felles interesse i at havområdene forvaltes på en sunn og bærekraftig måte, forklarer hun. For eksempel ved å overvåke økosystemet i havet som Norge har erfaring med å gjøre.  

- EU har mange havområder. Miljøutfordringene, kompetansen og ressursene til rådighet varierer i de ulike områdene. I gjennomføringen av en felles europeisk maritim politikk må man ta hensyn til variasjonene, sier Nilsen.

Hun trekker frem denne innsikten om de interne prosessene i EU som nyttig for norsk forvaltning å ha kjennskap til. Det tar tid å komme frem til felles løsninger i Europa da det er mange aktører og ulike interesser og utgangspunkt. 

På den internasjonale agendaen
Til tross for at havmiljø er relativt nytt på EUs repertoar, er dette et tema som står høyt på den internasjonale agendaen i opptrappingen til FNs konferanse om bærekraftig utvikling kalt Rio +20. 

- Det er spennende å bidra til kompetanseøkning i EU på et område som står høyt på den internasjonale miljøagendaen, sier hun.

I tillegg til å bidra i gjennomføringen av EUs marine strategidirektiv, har hun i oppgave å koordinere den marine politikken i Østersjøen med EUs politikk samt en bilateral vann- og havmiljødialog mellom Russland og EU.


Kilde: Camilla Langsholt   |   Del på nettet   |   print