A | A | A
Go to English site
Foto: Morguefile.Foto: Morguefile

Modernisering av momssystemet

Sist oppdatert: 11.01.2012 // Merverdiavgiften blir kalt EUs skattesystem, og alle medlemsland må ha et slikt system. Europakommisjonens melding om modernisering av merverdiavgiften er derfor et viktig dokument, også for ikke-medlemsland som Norge, som har et system som i stor grad er basert på samme regler som i EU.

Til sammen 156 land praktiserer i dag et merverdiavgiftssystem og antallet er stadig økende. Merverdiavgift, eller moms, er en generell forbruksskatt på omsetning av varer og tjenester, og utgjør sammen med særavgiftene det som betegnes som indirekte skatter. Merverdiavgiften bidrar med om lag 20 prosent av inntektene til EUs medlemsstater.

Siden 1967 har det vært pliktig for alle EUs medlemsland å ha et merverdiavgiftssystem. Regelverket er harmonisert gjennom en rekke direktiver og noen forordninger. I 2006 ble mesteparten av regelverket samlet i ett direktiv. Direktivet er meget omfattende og fastsetter blant annet at ingen medlemsland kan sette den generelle satsen i merverdiavgiften lavere enn 15 prosent.

Svært relevant for Norge
Selv om sekundærlovgivning på skatteområdet ikke inngår i EØS-avtalen, og derfor ikke skal implementeres i norsk rett, har det norske merverdiavgiftregelverket mange likhetstrekk med det systemet som praktiseres innen EU.

- Utviklingen i EU er derfor svært relevant for framtidig utforming av det norske regelverket, forteller finansråd Tor Lande ved EU-delegasjonen.

Et eksempel på samarbeid med EU på dette området er at det annenhvert år er uformelle samtaler mellom Europakommisjonens Generaldirektorat for skatt, toll, revisjon og bekjempelse av svindel (DG TAXUD) og Finansdepartement.

- Også på momsområdet er det naturlig for oss å se hen til våre største handelspartnere i EU for å se hvordan løsninger de har valgt. DG TAXUD kommer til Oslo neste uke, og det er en god anledning til å diskutere Europakommisjonens forslag til endring av merverdiavgiftsystemet i EU, fortsetter Lande.

Behov for modernisering
Merverdiavgiftssystemet i EU har eksistert i over 40 år og til tross for en ganske stor grad av harmonisering mellom medlemslandene, er ikke systemet i stor nok grad tilpasset den nå tjenestedrevne og teknologibaserte økonomien.

- Dagens regler er stadig fragmentert og følelsen for de næringsdrivende er å stå overfor 27 nasjonale merverdiavgiftssystem, noe som i stor grad oppfattes som hindre for en effektiv handel innen EU, sier Lande.

Kommisjonens forslag
6. desember 2011 la Europakommisjonen fram en politikkmelding om oppfølgingen av ”Grønnbok om merverdiavgiftens framtid” som ble lagt fram 1. desember 2010. Meldingen har som et hovedformål å komme med forslag om å designe et framtidig merverdiavgiftssystem som fortsatt er i stand til å bidra med en stor del av inntektene på statsbudsjettet samtidig som forenklede prosedyrer skal bedre konkurranseevnen til EU.

Meldingen fra Europakommisjonen er en generell gjennomgang av hele merverdiavgiftssystemet hvor hovedmålet er å få til en forenkling av systemet for næringslivet, samt en modernisering som blant annet vil gjøre systemet lettere å administrere.

Kan forenkle samarbeidet med EU
En av endringene som Europakommisjonen foreslår er at merverdiavgiftsreglene ved internasjonal handel skal baseres på destinasjonsprinsippet. Det vil si at beskatningen skal skje i landet hvor kjøperen er etablert i motsetning til dagen regelverk hvor det har vært en uttalt målsetting om å arbeide mot et system basert på opprinnelsesprinsippet, hvor beskatningen skal skje i landet hvor selgeren er etablert.

- Det norske merverdiavgiftssystemet baserer seg idag på destinasjonsprinsippet. For eksempel blir norsk olje som eksporteres renset for all norsk merverdiavgift og beskatningen skjer der hvor oljen brukes. Omvendt vil en tysk bil som eksporteres fra Tyskland kun pålegges norsk merverdiavgift, forklarer Lande.

Denne endringen vil også kunne påvirke det norske regelverket når det gjelder handel med tredjeland, særlig handel med tjenester hvor samme tjeneste kan ende opp med å beskattes i to land, eller ikke beskattes i det hele tatt.

- Et klarere utgangspunkt om at tjenesten skal beskattes etter destinasjonsprinsippet vil kunne forenkle samarbeidet mellom EU og Norge på dette regelområdet og hindre dobbel beskatning eller ikke beskatning av samme tjeneste, sier Lande.

Les rapporten til finansråd Tor Lande om modernisering av merverdiavgiftssystemet her.


Kilde: Kathinka Louise Rinvik   |   Del på nettet   |   print