A | A | A
Go to English site
Media MUNDUS skal styrke norsk og europeisk filmindustri internasjonalt. . Foto: morguefile.com.Media MUNDUS skal styrke norsk og europeisk filmindustri internasjonalt. . Foto: morguefile.com

Norge deltar i nytt EU-program

Sist oppdatert: 23.09.2011 // Den siste greina på stammen av EU-programmer Norge deltar i er MEDIA Mundus – et internasjonalt samarbeidsprogram som skal styrke de kommersielle og kulturelle båndene mellom den europeiske audiovisuelle industrien og filmskapere i tredjeland.

EØS-komiteen vedtok ved skriftlig prosedyre 19. juli 2011 å innlemme EU-programmet MEDIA Mundus i EØS-avtalen. Dette betyr at også norske aktører nå kan søke om midler fra programmet.

- MEDIA Mundus er på mange måter en utvidelse av MEDIA-programmet, ved at det åpnes for audiovisuelt samarbeid med land utenfor EU/EØS-området. Hensikten med dette er å etablere kunstneriske og forretningsmessige relasjoner på det audiovisuelle området med tredjeland, sier seniorrådgiver Dag Asbjørnsen i Kulturdepartementet.

Norsk deltakelse
Norge ønsker å delta i denne utvidelsen, ettersom økt internasjonalisering er et mål for norsk filmpolitikk.

Fra før deltar Norge i EUs MEDIA-program som har som mål å styrke film-, fjernsyns- og spillbransjen i Europa gjennom et mangfold av ulike satsinger og tilskuddsordninger. Produsenter, distributører, festivaler, filmskoler og andre i den audiovisuelle bransjen kan søke om støtte til blant annet etterutdanning, utvikling og distribusjon.
 
Utfordrer Hollywood
MEDIA Mundus skal altså legge til rette for samarbeid i filmsektoren med land i Asia, Latin-Amerika og Afrika, som har rike kulturelle tradisjoner og er voksende audiovisuelle markeder. Regjeringen håper den norske deltakelsen i programmet vil kunne bli en døråpner mot disse områdene, og medvirke til at norske filmskapere og filmprodusenter får tilgang til markeder som i dag er dominert av Hollywood (les mer her).
 
Det er valgt ut en rekke områder det skal jobbes gjennom for å oppnå disse målene: utdanning, markedstilgang, distribusjon og utbredelse og tverrgående aktiviteter.

Langsiktig samarbeid
På utdanningsområdet jobbes det med tilrettelegging for å etablere nettverk mellom filmskapere og filmarbeidere i Europa og tredjeland.
- Det unike med MEDIA Mundus er at det kreves at det er etablert et partnerskap med aktører i tredjeland. Slik bidrar programmet til langsiktig samarbeide. I en tidlig fase er det viktig å lete etter slike partnere, slik at man sammen kan søke om støtte til prosjekter, forteller Asbjørnsen.

Bedre markedstilgang er et annet utvalgt satsingsområde. Med dette menes støtte til prosjekter som fremmer tilgang til internasjonale markeder for audiovisuelle verk. Disse prosjektene retter seg for eksempel mot markeder for samproduksjoner, eller arrangementer som kan fremme internasjonal distribusjon av verkene.

Norsk nasjonal ekspert
Det totale budsjettet for MEDIA Mundus er 15 millioner euro for årene 2011 til 2013. Den norske andelen er beregnet til 2,9 millioner kroner for alle årene. Bidraget i 2011 er på omlag 360 000 kroner, som skal øke til 740 000 kroner i 2012 og videre til 1,8 millioner kroner i 2013. Norge skal i tillegg dekke utgiftene til en nasjonal ekspert tilknyttet programmet.

Bakgrunn
Våren 2009 gjennomførte Kommisjonen en offentlig høring om MEDIA Mundus. Europaparlamentet bevilget støtte til en såkalt ”Preparatory Action” for årene 2009-2010, kalt MEDIA International, hvor en del av tiltakene påtenkt MEDIA Mundus ble prøvd ut. På bakgrunn av innspill fra høringen og erfaringer fra MEDIA International, ble de konkrete støttetiltakene utformet, og de første midlene ble lyst ut i juli 2010.Kilde: Andreas Mørkved Hellenes   |   Del på nettet   |   print

Visste du at...

Norge også deltar i utdanningsprogrammet Erasmus Mundus II. Målsettingen med programmet er å bidra til å styrke kvaliteten og attraktiviteten til europeisk høyere utdanning og samarbeid med tredjelands høyere utdanningsinstitusjoner. Norge deltar i ytterligere 19 EU-programmer.