A | A | A
Go to English site

Livslang læring

16.11.2009 // Norge er fullverdig medlem av mange av EUs store programsatsinger. Et av disse er EUs program for livslang læring som blant annet har gitt tusenvis av norske studenter muligheten til å studere i utlandet. - Programmet har noe for alle som er interessert i kontakt og samarbeid med Europa, sier utdanningsråd Ingveig Astad ved EU-delegasjonen.

EUs program for livslang læring
EUs program for livslang læring (Lifelong Learning Programme 2007-2013), ble vedtatt i november 2006, og gjelder for tidsrommet 2007-2013. Programmet erstatter og viderefører de tidligere utdanningsprogrammene i EU, som Norge også deltok i gjennom EØS-avtalen.

Den overordnede målsetningen med programmet er å bidra til et høyt utviklet kunnskapssamfunn med en bærekraftig økonomisk vekst, flere og bedre jobber og større sosial utjevning. Programmet oppfordrer til utveksling, samarbeid og mobilitet mellom utdannings- og opplæringssystemene i Europa slik at disse kan bli en kvalitetsreferanse på internasjonalt nivå.
Programmet er bygget opp av fire pilarer:

• Comenius-programmet, støtter skolesamarbeid fra førskolen til og med den videregående skolen, og utveksling av lærerer og elever,

• Erasmus-programmet, som rettet seg mot studenter på høyere utdanning til og med doktorgradsnivå, og de faglig ansatte ved universitet og høgskoler,

• Leonardo da Vinci-programmet, som omfattet tiltak innenfor yrkesrettet opplæring på videregående nivå og på fagskolenivå, inkludert etter- og videreutdanning,

• Grundtvig-programmet, som støtter voksenopplæring og alternative utdanningsveier.

I tillegg består programmet av en ordning med støtte til institusjoner og virksomheter for europeisk integrasjon, Jean Monnet-programmet, som blant annet gir økonomisk støtte til College of Europe i Brugge.

Norsk deltakelse
EØS-avtalen sikrer EØS/EFTA-landene deltakelse i flere av EUs programmer innenfor utdanning, og Norge har siden starten deltatt i programmet for livslang læring.

Alle fire programmene har vært svært populære i Norge. Over 14 000 norske studenter vært på utveksling gjennom Erasmus-programmet siden 1995, og i utdanningsåret 2006/07 var det rundt 1200 studenter som benyttet seg av Eramus-tilbudet. Innenfor Leonardo da Vinci-programmet var det i 2007 nesten 500 elever og lærere som deltok, mens mer enn 100 000 norske elever har deltatt i skolesamarbeid gjennom Comenius. Tilbakemeldingene fra deltakelsen i voksenopplæringsprogrammet Grundtvig, er òg positive. Sammenlignet med andre stater har Norge vært rimelig bra representert og gjennom Grundtvig har blant annet undervisningen i norske fengsel blitt mer synlig, både nasjonalt og i Europa.

Men det er ikke bare norske studenter som reiser ut for å studere. Mange utenlandske studenter kommer til Norge gjennom Erasmus-programmet og i 2007 kom det rundt 2500 studenter til Norge.

Ingveig Koht Astad, utdanningsråd på EU-delegasjonen, oppfordrer alle til å benytte seg av mulighetene som åpner seg gjennom den norske deltakelsen.

- EUs program for livslang læring har noe for alle som er interessert i kontakt og samarbeid med Europa. Gjennom prosjektsamarbeid, utvekslinger og studiebesøk med 27 europeiske land åpner det seg nye horisonter!

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) i Bergen har ansvaret i Norge for EUs program for livslang læring, og på deres hjemmesider kan du finne utfyllende informasjon om de ulike programmene. De arrangerer i tillegg informasjonsmøter og kontaktseminarer.


Kilde: Mads Skogen   |   Del på nettet   |   print