A | A | A
Go to English site

Europakommisjonen med meddelelse om sikkerhet ved oljeboring

14.10.2010 // Europakommisjonen la onsdag 12. oktober frem en meddelelse om sikkerhet knyttet til offshore petroleumsvirskomhet. Les mer i rapporten fra energiråd Bjørn Ståle Haavik.

Oppsummering:

  • Meddelelsen fastslår at det er medlemsstatene som beslutter i spørsmål om moratorium/suspensjon
  • Europakommisjonen har som mål å få utbredt ”best practice” i hele EU
  • Europakommisjonen vil komme med forslag knyttet til tildeling av lisenser og offshore operasjoner
  • Europakommisjonen vil foreslå endringer innenfor miljølovgivning
  • Europakommisjonen vil ha uavhengig vurdering av regulerings- og tilsynsmyndigheter
  • Europakommisjonen oppfordrer industrien til å utarbeide handlingsplaner
  • Europakommisjonen vil at EU-selskaper skal operere med europeiske standard globalt
  • Europakommisjonen vil at EU skal ta en ledende rolle i sikkerhetsspørsmål globalt

 

Bakgrunn:
Europakommisjonen har siden Deepwater Horizon ulykken i Mexicogulfen 20. april i år informert flere ganger at det vil bli fremmet en meddelelse om sikkerhet knyttet til offshore petroleumsvirksomhet. Det har vært spenning knyttet til hvordan Europakommisjonen ville formulere seg i forhold til et eventuelt midlertidig stopp i tildeling av nye lisenser, og i hvilken grad Europakommisjonen ville foreslå lovforsalg / lovendringer på EU-nivå. Meddelelsen ble lagt fram i dag og har fått tittelen ”Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas activities”. Meddelelsen kan du lese her.

Innhold:
Eventuelt midlertidig stopp i virksomhet eller tildeling av lisenser: I meddelelsen står det at det er opp til medlemsstatene å beslutte denne type virkemidler, men at Europakommisjonen vil gjenta sin oppfordring til medlemsstatene om å legge til grunn en forsiktig tilnærming ved tildeling av lisenser til nye kompliserte utvinningsoperasjonen. Europakommisjonen ber også medlemsstatene vurdere om et midlertidig stopp i tildeling av slike lisenser kan være nødvendig.

Målsetting: Innledningsvis foreslår Europakommisjonen at det skal arbeides for å få på plass et gjennomarbeidet og mer samstemt juridisk rammeverk for offshoreaktiviteter i Europa, som sikrer at state-of-the-art tas i bruk i hele EU. Dette kan oppnås på ulike måter; som å endre ulike eksisterende lovgivninger hver for seg, eller lage konsolidert lovgivning for offshoreaktiviteter, eller utarbeide ”soft legal instruments” som komplementerer eksisterende lovgivning. Europakommisjonen mener at flere forhold taler for at det beste er å utarbeide en ny spesifikk lovgivning for offshore petroleumsaktiviteter, muligens støttet av retningslinjer.

Lisenser: De viktigste betingelsene for å få tildelt lisenser for petroleumsvirksomhet bør etter Kommisjonens mening defineres på EU-nivå. Europakommisjonen vil komme med forslag rundt dette i 2011 støttet av konsekvensanalyser. Betingelser som vil bli vurdert er knyttet til sikkerhet og HMS, og til demonstrasjon av teknisk og finansiell styrke og kapasitet.

Offshore operasjoner: Europakommisjonen vil vurdere måter som kan styrke miljølovgivningen i forhold til offshore virksomhet, enten ved å utvide eksisterende lovgivning til å omfatte olje- og gassinstallasjoner eller å utvikle et ”stand-alone instrument” for slike operasjoner. Europakommisjonen vil også evaluere rammeverket for sikkerhet og helse basert på et fullstendig bilde av Deepwater Horizon ulykken. Videre vil Europakommisjonen vurdere muligheten for å utvide omfanget av EUs produktsikkerhetslovgivning til å inkludere utstyr på flytende innretninger. I samarbeid med nasjonale myndigheter vil Europakommisjonen vurdere gjeldende regler og praksis for brønndesign og kontroll.

Ansvar: Europakommisjonen vil foreslå endringer i Miljøansvarsdirektivet for å dekke miljøødeleggelser i alle farvann som definert i Havmiljødirektivet. Europakommisjonen vil vurdere på nytt muligheten for å innføre krav om obligatorisk finansiell sikkerhet. Hvorvidt Rammedirektivet for avfall er egnet i forhold til oljesøl vil bli omtalt i et dokument som nå er under utarbeidelse, knyttet til tolkningen av dette direktivet.

Handling fra industrien: Europakommisjonen oppfordrer industrien til i 2010 å presentere både selskapsspesifikke handlingsplaner og felles veikart over nødvendige tiltak som industrien skal implementere. Planer og veikart bør oversendes reguleringsmyndigheter for gjennomgang, og så langt som mulig mangfoldiggjøres. Europakommisjonen oppfordrer også industrien til å ta initiativ til å opprette et konsortium som skal etablere fasiliteter i Europa som raskt kan reagere i tilfelle ulykker.

Industriens internasjonale forpliktelse: Europakommisjonen oppfordrer industrien og MS til å pålegge selskaper med hovedkontor i EU til å følge europeiske standarder i deres virksomhet over hele verden.

Tilsyn: Europakommisjonen vil sammen med medlemsstatene definere ”state-of-the-art” praksis som kan brukes av regulerings- og tilsynsmyndigheter i hele EU. Sammen med medlemsstatene vil Europakommisjonen også sørge for et rammeverk for uavhengig vurdering av den jobben nasjonale reguleringsmyndigheter gjør. Europakommisjonen ønsker også å innføre frivillig ”peer review” fra kompetente myndigheter i tilgrensende land og sørge for at allmennheten får lett tilgang til informasjon rundt sikkerhetsspørsmål.

Ved ulykker: Europakommisjonen har tatt initiativ til å endre Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA) sine vedtekter, slik at EMSA kan hjelpe til ved lekkasjer fra olje- og gassinstallasjoner. Europakommisjonen vil i 2010 presentere en meddelelse om et koordinert EU responssystem i tilfelle ulykker. Kommisjonen ønsker også mer informasjon som kan deles om bunn- og vannforhold.

Internasjonalt samarbeid: Europakommisjonen vil intensivere kontakt med EUs naboland og vil også stimulere opprettelsen av regionale fora etter eksempel fra North Sea Offshore Authorities Forum. Europakommisjonen viser til at økt sikkerhet offshore også bør behandles i samarbeidsfora som Konvensjon om bevaring av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren (OSPAR), Energy Community Treaty og Arktisk råd. Europakommisjonen mener EU skal ta en ledende rolle i å øke sikkerheten globalt ved i første omgang å samarbeide med USA, Norge, Russland og OPEC. Kommisjonen vil i 2011 ta initiativ til en internasjonal rundebordskonferanse, og vil også bidra i offshore initiativ gjennom G-20.

Videre arbeid:
Europakommisjonen legger nå dette fram for Rådet og Europaparlamentet og ber om deres syn på forslagene i meddelelsen. Videre vil Europakommisjonen ha videre konsultasjoner med nasjonale reguleringsmyndigheter og andre interessenter om forslagene. Forslag knyttet til ny eller endret lovgivning, samt eventuelle andre tiltak, vil bli lagt fram av Europakommisjonen våren 2011.


Kilde: Energiråd Bjørn Ståle Haavik   |   Del på nettet   |   print