A | A | A
Go to English site
Foto: Flickr, cc: ArbyreedFoto: Flickr, cc: Arbyreed

Europaparlamentet ønsker økt sikkerhet ved oljeutvinning

14.10.2010 // Europaparlamentet har vedtatt en ikke-lovgivende resolusjon, som oppfordrer EU til å stramme inn regler knyttet til sikkerheten ved oljeutvinning og sikre kompensasjon i tilfelle oljeutslipp. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

Oppsummering av rapporten:

  • Plenumsdrøfting i Europaparlamentet onsdag 6. okt om forslag til resolusjon med oppfordring til moratorium for ny dypvannsboring etter petroleum, avstemning 7. okt.
  • Oppfordring til moratorium ble ikke vedtatt.
  • Kommisjonen vil legge fram meddelelse om europeisk offshore petroleumsaktivitet i løpet av 14 dager og følge opp med lovforslag i 2011.
  • Kommisjonen vil ha tett samarbeid med Norge.

Bakgrunn for saken
Miljøkomiteen utarbeidet og vedtok i forrige uke en resolusjon som blant annet oppfordret Kommisjonen og medlemslandene til å innføre et moratorium for ny boring etter petroleum. Saken kom opp i plenum onsdag 6. oktober, med avstemning 7. oktober. Resolusjonen må ses som et innspill til Kommisjonen som arbeider med en meddelelse om europeiske offshore petroleumsaktivitet.

Plenumsdrøftingen i Europaparlamentet
Debatten ble åpnet av saksordfører Jo Leinen, tysk sosialdemokrat og leder for Miljøkomiteen. Han mente at det er på sin plass å innføre et moratorium til vi vet at oljeboring er trygt. Han stilte spørsmål om hvordan ansvar og forsikringsordninger kan forbedres, og at det er viktig også å se på arbeidsbetingelser (HMS) i petroleumsvirksomheten. Leinen spurte kommissær Oettinger om hva Kommisjonen vil gjøre.

Statssekretær Oliver Chastel for europeiske saker representerte det belgiske formannskapet i Rådet. Han påpekte at det europeiske regelverket er veldig godt, men at det må gjøres bedre når det gjelder områder som sikkerhet, regulering og forsikringer. Videre påpekte han at det er viktig med internasjonalt samarbeid. Formannskapet venter på meddelelsen fra Kommisjonen, og vil bringe den fram for Rådet så snart mulig etter fremleggelsen. Chastel mente også at det bør ses nærmere på om eksisterende regelverk på miljøsiden bør revideres.

Energikommissær Oettinger innledet med å si at ulykken i Mexicogulfen er en katastrofe og at naturen ikke vil bli som den var. Amerikanerne ser nå ut til å gjøre de riktige tingene. Kommisjonen vil legge fram meddelelsen om europeisk offshore petroleumsutvinning i løpet av 14 dager. Kommisjonen vil følge opp med lovforslag i 2011. Oettinger vil gjerne høre Europaparlamentets forventninger og prøve å leve opp til dem.

Oettinger fortsatte med å si at EU skal ha verdens høyeste standard for oljeutvinning i alle EUs farvann. Når det gjelder petroleumsutvinning, er Storbritannia og Norge de mest erfarne landene og Kommisjonen vil ha tett samarbeid med både London og Oslo. Oettinger sa at det må legges til grunn høyere standarder ved tildeling av lisenser og at tilstanden til rigger må bli bedre da mange av dem nå er 20-25 år gamle. Videre må kontroll generelt bli bedre og selskapene må pålegges strengere ansvar og forpliktelser. Europas høye standard skal eksporteres over hele verden, særlig ved hjelp av de tre store europeiske selskapene BP, Shell og Total. Oettinger sa at Kommisjonen har mye kontakt med BP, og at BP nå vil bruke sine høye standarder fra Nordsjøen på libysk sokkel.

I den etterfølgende debatten var det ca. 30 innlegg. De aller fleste støttet Oettingers målsettinger om bedre sikkerhet og høyere standard. Videre var det mange som støttet mer ansvar til selskapene og bedre forsikrings- og erstatningsordninger. Behovet for å se på felles beredskapsordninger og nødvendig gjennomgang av også miljølovgivningen ble nevnt av flere.

Når det gjelder et mulig moratorium, var innleggene noenlunde likt fordelt på de som er for, de som er imot, og de som ikke kom inn på dette. Argumenter som ble framført mot moratorium var at gjeldende regelverk er sikkert nok, ingen grunn til panikk, ikke ødelegge for en industri som tilfører Europa store inntekter, og ikke ødelegge konkurranseevnen til europeisk sokkel. De som var for moratorium påpekte at forslaget dreide seg om nye boringer på dypt vann og at eksisterende virksomhet ikke skulle stoppe.

Det kan også nevnes at flere parlamentsmedlemmer fra Polen og Litauen oppfordret Kommisjonen til å undersøke sikkerheten ved North Stream. Videre ble det vist til Norge og Russland kunne få konkurransefordeler og at det måtte kreves like høy standard til selskapene i disse landene.

Avstemning:
Europaparlamentet vedtok med klart flertall en ikke-lovgivende resolusjon der det står at EU må stramme inn regler som styrer sikkerheten ved oljeutvinning og sikre kompensasjon i tilfelle oljeutslipp. Videre ønsker Europaparlamentet at Kommisjonen ser på muligheten for å lage forsikringsordninger eller sette opp fond for å dekke risiko.

Europaparlamentet stemte imot (325-285) at resolusjonen skulle inneholde en oppfordring til moratorium for ny dypvannsboring etter petroleum.


Kilde: Energiråd Bjørn Ståle Haavik   |   Del på nettet   |   print