EØS-avtalen

EØS-midlene

Hva er EØS-midlene, og hvordan blir de brukt? Hvem får støtte, og hvorfor?

25.03.2009 :: Gjennom EØS-midlene er Norge en aktiv bidragsyter for å skape et solidarisk og trygt Europa. Målet er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området, bidra til at de nye EU-landene kan møte sine forpliktelser i EU, heve miljøkvaliteten og styrke det sivile samfunn. Det er også et mål å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

EØS/EFTA-landene har siden EØS-avtalen ble implementert i 1994 bidratt til økonomisk og sosial utjevning i de minst velstående landene i EU (Portugal, Spania, Hellas, Irland og Nord-Irland). Etter utvidelsen i 2004 med 10 nye medlemsland, og senere i 2007 med Romania og Bulgaria, har bidragene mer enn tidoblet seg.

EØS-midlene omfatter EØS-finansieringsordningen (EEA Grants), og den norske finansieringsordningen (Norway Grants). I tillegg kommer de bilaterale samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania.

Det overordnede formålet med midlene er at de skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i det utvidede EØS-området. EØS-midlenes sekretariat i Brussel, Financial Mechanism Office (FMO), står for den daglige driften av ordningene. Alle prosjekter og fond som mottar støtte fra EØS-midlene må godkjennes i fellesskap av giverlandene Norge, Island og Liechtenstein. Bevilgninger i den norske ordningen er det UD som beslutter.

Da EØS-midlene ble etablert i 2004, ble det framforhandlet en avtale som skulle gjelde fram til 30. april 2009. Totalt vil Norge, Island og Liechtenstein bidra i denne perioden med over 1307 millioner euro til ulike prosjekter og fond i 15 mottakerland i denne perioden. Det meste av disse midlene kommer fra Norge, vi bidrar med om lag 94 prosent av EØS-finansieringsordningen. Legger man til den norske ordningen (Norway Grants) bidrar Norge med 97 prosent av de totale midlene som stilles til rådighet. Årlig blir det 284 millioner euro til fondene. Det samlede årlige bidraget fra Norge, Liechtenstein og Island er 293,4 millioner euro.
 
Norge forhandler nå med Kommisjonen om en ny avtale om EØS-midler for en ny femårsperiode, og fristen for å få i stand en ny avtale går ut 30. april.

Den 31. januar 2009 gikk fristen for å søke om midler for den inneværende perioden ut, og per 16. februar 2009 har det kommet inn totalt 1374 søknader, og over 800 prosjekter og fond er allerede vedtatt innvilget midler. Det forventes at det totalt innen utgangen av april vil bli vedtatt støtte til cirka 1200 prosjekter. Det samlede støttebeløp utgjør så langt om lag 7,5 mrd NOK.

Mottakere av støtten
Det er aktører i mottakerlandene som kan søke om støtte fra EØS-midlene (i den bilaterale ordningen mellom Norge og Romania og Bulgaria kan også norske aktører søke). Disse omfatter blant annet statlige, regionale og lokale myndigheter, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Norske aktører kan også dra nytte av ordningene ved å inngå ulike former for samarbeid med partnere i mottakerlandene.

Midler fra EØS-finansieringsordningen går til de 12 nye medlemslandene, samt Spania, Portugal og Hellas. Den norske finansieringsordningen omfatter de 12 nye medlemslandene.

Midlene går til ulike prosjekter på såkalte innsatsområder, hvor kulturarv, miljøvernog bærekraftig utvikling har blitt viet størst oppmerksomhet i mottagerlandene. Videre er Schengen og justissamarbeid, helse og barn, utvikling av menneskelige ressurser, forskning, regional utvikling og grenseregionalt samarbeid, øvrige innsatsområder. Egne fond for frivillige organisasjoner bidrar til å styrke det sivile samfunn i mottakerlandene. Hvilke innsatsområdene som gjelder er et resultat av forhandlinger mellom EU og EFTA-statene.

For full oversikt over gitte prosjektmidler klikk her. Under følger et par eksempler på hva midler kan bevilges til:

Det har for eksempel blitt gitt 300 millioner NOK til Tsjekkia til bevaring av rundt 50 kulturarvprosjekter, hvorunder flere av byggene står på UNESCOs  verdensarvliste.

Midler har også blitt gitt til å styrke miljøsatsningen i Polen, som er et av de landene i Europa hvor behovet for miljøinvesteringer er særlig stort.

Les mer om EØS-midlene på EØS-midlenes hjemmesider eller Europaportalen

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007