A | A | A
Go to English site

Utenrikspolitikk

Foto: Foto: EC Audiovisual ServicesLouis Michel i EU-kommisjonen, møter Malis president Amadou Toumani Touré. Foto: Foto: EC Audiovisual Services

25.11.2009 // Formålet med EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) er å styrke EU som internasjonal aktør. Som ikke-medlem av EU, er ikke Norge med i FUSP. Norge og EU har imidlertid et tett samarbeid om utenrikspolitiske spørsmål.

Bakgrunn og prioriteringer i EUs politikk
Globale og regionale kriser og utfordringer har sammen med utviklingen og utvidelsen av EU stilt nye krav til EUs eksterne aktiviteter. Derfor har EU-landene de siste årene satset sterkt på å skape en mer koordinert sikkerhets- og forsvarspolitikk. Målet er å styrke EUs sikkerhet ved å ivareta EU-landenes felles verdier og interesser. FUSP er et mellomstatlig samarbeid mellom EUs medlemsland.

Implementeringen av Lisboatraktaten vil ventelig føre til store endringer også på utenriksfeltet. Det er nylig utnevnt en ny høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetssaker, Catherine Ashton som vil få utvidede fullmakter, herunder ansvaret for en ny utenrikstjeneste (EEAS). Hun vil også være visepresident i Kommisjonen og erstatter kommissæren for utenriksfeltet. 

Aktuelle FUSP-temaer er blant annet Afghanistan, fredsprosessen i Midtøsten, forholdet til Russland, situasjonen på Balkan, og krisehåndtering og samarbeid med land og regioner utenfor EU. EU-landene blir blant annet enige om felles uttalelser om situasjonen i tredjeland, felles holdninger til sanksjoner, restriksjoner overfor ikke-demokratiske regimer, felles operasjoner i land i krise (se også artikkel om sikkerhetspolitikken, ESDP) og de inntar ofte felles standpunkt i internasjonale fora.

Norges deltakelse
Norge følger aktivt med i utviklingen av FUSP, og EØS-avtalen legger til rette for regelmessig kontakt mellom EFTA/EØS-landene og EU i utenriksspørsmål.

Siden 1995 har Norge hatt halvårlige utenriksministermøter med EU i tilknytning til EØS-rådet, der aktuelle utenrikspolitiske spørsmål står på dagsorden. I tillegg deltar Norge i jevnlig politisk dialog om flere sentrale utenrikspolitiske områder, f.eks. Midtøsten, Balkan, Russland/Sentral-Asia og samarbeidet i OSSE og Europarådet. Norge slutter regelmessig opp om felles erklæringer fra EU om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål, samt om EU-innlegg i internasjonale organisasjoner der det er hensiktsmessig.

Regjeringen Stoltenberg II sier i sin tiltredelseserklæring: ”Vi har alltid hatt sterke bånd til resten av Europa. Vi skal styrke disse også framover og føre en aktiv europapolitikk. Vi vil samarbeide med EU basert på EØS-avtalen, og aktivt bruke alle de mulighetene avtaleverket gir oss til å sikre norske interesser”. Utenriksdepartementet følger EUs FUSP-arbeid nøye, for slik å kunne oppnå koordinering og samarbeid der det er formålstjenlig og ønskelig for å sikre norske interesser.

Oppmerksomhet og årvåkenhet i forhold til utviklingen i EU er en forutsetning for norsk innflytelse, og EU-delegasjonen har et særskilt ansvar for å varsle om nye initiativ og prosesser i EU. Delegasjonen innhenter nyttig informasjon om EUs politikk på utenriks- og sikkerhetsområdet via et bredt kontaktnettverk. EU-delegasjonen arbeider også med å fremme norske myndigheters synspunkter på utenrikspolitiske spørsmål overfor EU.

På EU-delegasjonen har ministerråd  et overordnet ansvar for delegasjonens arbeid med å følge EUs utenrikspolitiske samarbeid. Tlf: +32 (0) 2 238 7434.

Ambassaderåd jobber med rettslige spørsmål knyttet til EØS-avtalen og WTO. Oppfølging av Europaparlamentet, samt EØS-komiteen/EFTAs faste komité og EFTAs Underkomité V (rettslige og institusjonelle spørsmål). Tlf: +32 (0) 2 238 7 467.

Ambassaderåd  dekker Europaparlamentet og Nordområdene. Tlf: +32 (0) 2 238 7 431.

Ambassadesekretær dekker EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid (FUSP), spesielt i forhold til Midtøsten og Afrika. Dekker også Euromed, ENP (sør), menneskerettigheter og EUs utviklingspolitikk. Tlf: +32 (0) 2 238 7 466.

Ambassadesekretær jobber med EUs politikk overfor Kina, India, Burma og Sri Lanka, EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid (FUSP) i forhold til SUS-landene, Kaukasus, han har sekundæransvar for Russland, og dekker den transatlantiske dialogen mellom EU-USA, samt OSSE og Europarådet. Tlf: +32 (0) 2 238 7 446.

Ambassadesekretær dekker ESDP og sivil krisehåndtering, EUs videre utvidelse, Vest-Balkan, Afghanistan, Pakistan, samt ikke-spredning. Tlf: +32 (0) 2 238 7465.  


Del på nettet   |   print