A | A | A
Go to English site

Transportpolitikk

Foto: EC Audiovisual Services.Foto: EC Audiovisual Services.

10.01.2011 // Transportsystemer forener folk og markeder. Et effektivt europeisk transportsystem er derfor av vital betydning for videre økonomisk vekst og økt konkurransekraft, sosial og miljømessig utvikling, og for deltagelse i den globalisert handelen. Norge er del av EUs indre marked for transport gjennom EØS-avtalen.

Mål og utfordringer  i EUs politikk
EUs transportpolitikk skal bidra til å nå overordnede mål om et konkurransedyktig og bærekraftig europeisk næringsliv og velferd for folk flest i alle deler av Unionen. Transportpolitikken skal sikre høy grad av mobilitet, beskytte miljøet, og være i front med hensyn til innovative løsninger og internasjonale krav.

Transportpolitikken står overfor en rekke utfordringer, blant annet:

  • Langsiktige demografiske endringer (aldring og migrasjon)
  • Økende knapphet på fossilt drivstoff
  • Fortsatt sterk urbanisering
  • Regional tilgjengelighet innen Unionen
  • Forventet dobling av transportveksten fram mot 2020
  • Økende terrortrusler mot transportsystemene
  • Store klimagassutslipp fra transport
  • Økende global konkurranse

Hovedtrekk i EUs transportpolitikk mot 2020
Målsettinger, virkemidler og tiltak i EUs transportpolitikk kan grupperes i tre hovedsatsingsområder: Infrastruktur, Indre marked og Innovasjon.

Grensekryssende infrastruktur med god standard er avgjørende for EUs funksjonsdyktighet. Det såkalte TEN-T-programmet er et hovedvirkemiddel for å skape et felles multimodalt transportnettverk som integrerer land-, luft- og sjøtransport. I årene framover vil infrastrukturpolitikken i økende grad rettes inn mot ”greening of transport”. Dette vil blant annet omfatte etablering av ”grønne” transportkorridorer og internalisering av miljøkostnader i bruksavgifter i de enkelte trafikkslag. Medlemsstatene har hovedansvaret for finansieringen av infrastrukturinvesteringene, men EU medvirker i finansieringen av prosjekter i TEN-T-programmet og gjennom strukturfondene.

Det indre transportmarkedet er viktig for å sikre like konkurransevilkår mellom trafikkslagene, bedre utnyttelsen av transportmidlenes fortrinn, og for å legge til rette for miljøeffektive transportkjeder. Fullføring av regelverket for det indre transportmarkedet stå høyt på agendaen, men en del grep er politisk kontroversielle. Det gjelder blant annet spørsmålet om åpning for konkurranse i innenlands persontransport med jernbane, og eventuell fjerning av restriksjoner på kabotasje i godstransport på veg.

Det vil i årene framover bli lagt vekt på å øke oppslutningen om markedsorganiseringen gjennom tiltak med nytte for folk flest. Fortsatt styrking av passasjerrettigheter i alle trafikkslag er ett sentralt tiltak. Et annet er skjerpede regler for security i lys av økende terrortrusler mot transportsektoren. EU har også et eget handlingsprogram for vegtrafikksikkerhet.

Det legges økende vekt på kunnskap og innovasjon for smartere og grønnere transport. Det gjelder blant annet bedre og mer miljøvennlig utnyttelse av infrastruktur og transportmidler. Innenfor luftfart (Single European Sky/SESAR) og jernbane (ERMTS) er det utviklet standarder og styringssystemer som i årene framover radikalt vil kunne forbedre avviklingen av lufttrafikken og jernbanetrafikken i Europa til vesentlig lavere kostnader og med færre miljøskadelige utslipp. På vegtransportområdet er det sterkt fokus på utvikling og bruk av ITS (intelligente transportsystemer) for å bedre utnyttelsen av eksisterende og ny vegkapasitet, forenkling og effektivisering av innkrevingssystemer for trafikanbetaling (EFC), og for å styrke trafikksikkerheten i Europa (eCall). I alle trafikkslag vil arbeidet med alternative drivstoffer, energibærere og standarder for energieffektivitet fortsette med stor styrke.

Norges deltagelse
Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i EUs indre marked på transportområdet. Det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og blir tatt inn i norsk rett. Det innebærer  at Norge deltar i Kommisjonens ekspertgrupper, komiteer og program på området.

Ett av programmene er Marco Polo-programmet som gir støtte til miljøvennlig omlegging av bedrifters internasjonale godstransport. Norge er dessuten medlem av det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA, det europeiske byrået for jernbane ERA og det europeiske byrået for luftfartssikerhet EASA.

Nyttige linker
Europakommisjonens transportside
Europaparlamentets transportkomités side
Rådets side med pressemeldinger fra transportrådsmøtene
Samferdselsdepartementets EU- og EØS-sider

Kontakt samferdselsråd Olav Grimsbo som følger EUs transportpolitikk: , Tlf.: +32 (0) 2 238 74 44
  

(Oppdatert januar 2011)

 


Del på nettet   |   print