Politikkområder

Arbeids- og sosialpolitikk

EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EØS-området. Dette er utgangspunktet for Norges EØS-arbeid på arbeids- og sosialområdet. I tillegg er det i EØS-avtalen bestemmelser knyttet til bedring av arbeidstakernes leve- og arbeidsvilkår.

25.08.2006 (last changed: 25.08.2008) ::
EUs samarbeid på arbeids- og sosialområdet
Saksfeltet omfatter regelverk i forhold til utlendingsloven, koordinering av trygdeytelser og bestemmelser på arbeidsmiljø- og arbeidsrettsfeltet. EUs bestemmelser knyttet til dette er bindene for Norge når de innlemmes i EØS-avtalen. De må følges opp og iverksettes gjennom norsk lov og forskriftsarbeid.

Store deler av arbeids- og sosialområdet er ikke gjenstand for fellesskapslovgiving i EU-landene og er dermed ikke en del av EØS-avtalen. Det gjelder arbeidsmarkedspolitikk, pensjons- og trygdepolitikk, sosialpolitikk og integreringspolitikk. Andre virkemidler benyttes i EU-landene på disse områdene ved at de blir enige om mål, trekker opp retningslinjer, rapporterer om resultater eller utarbeider strategier, handlingsplaner og lignende. Slik søker fellesskapet å legge føringer og sette et ambisjonsnivå. Men hovedtyngden av virkemidlene, og dermed gjennomføringen, er et klart nasjonalt ansvar. Lisboa-strategien, der sysselsettingsstrategien inngår, er eksempel på dette.

På disse områdene forsøker Norge primært å følge med på utviklingen i EU og i de enkelte EU-land, for å kunne dra nytte av EUs kunnskapstilfang og erfaringsutveksling i egen utforming av politikk og virkemidler.

Norges deltakelse
Norges regelverksarbeid vis a vis EU skjer formelt gjennom EFTA-strukturen, men det arbeides også direkte fra norske myndigheter for å påvirke det som blir innholdet i EUs beslutninger.
Norske myndigheter deltar i EFTA-arbeidsgrupper som behandler alle rettsakter på saksfeltet som skal innlemmes i EØS-avtalen. Disse er: arbeidsgruppe for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og arbeidsrett, arbeidsgruppe for sysselsetting og fri bevegelse, arbeidsgruppe for eldre, funksjonshemmede og sosial utstøting og arbeidsgruppe for trygd.

Norge deltar også i flere komiteer og grupper i regi av Kommisjonen. Noen av komiteene er mer teknisk rettet, andre legger policymessige føringer. Komiteene/gruppene er: høynivågruppe for arbeidsrettsspørsmål, den rådgivende komité for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, administrativ kommisjon for trygd og arbeidsgrupper under den administrative kommisjon for trygd og høynivågruppe for funksjonshemmede.

Norge deltar også på møter i det europeiske byrået for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (Bilbaoinstituttet) og i EUs forsknings- og dokumentasjonsinstitusjon på arbeidslivs- og levekårsområdet (Dublinstiftelsen).    

Norge deltar i to programmer på feltet sysselsetting og sosialpolitikk:
• PROGRESS - EUs program for sysselsetting og sosialpolitikk.
• EURES – den europeiske arbeidsformidlingen

PROGRESS omfatter også aktiviteter innen arbeidsmiljøområdet og likestilling mellom kjønnene.

Norge deltar i programkomiteene knyttet til de ulike programmene. 

Kontakt arbeids-og sosialråd Gustav Solvang:

(Oppdatert mars 2008)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Arbeids og inkluderingsminister, Dag Terje Andersen

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007