Politikkområder

Energipolitikk

EU dekker ca 50 prosent av sitt energibehov gjennom import, men importen vil øke betydelig fram mot 2020. Forsyningssikkerhet står derfor sentralt i EUs arbeid. Åpenhet i relasjonene mellom eksportør og importør av olje og gass er viktig.

25.08.2008 :: EU har formelt sett ingen felles energipolitikk. EU-landene har hittil ønsket å fastholde at energipolitikken i utgangspunktet er et nasjonalt anliggende. Det er likevel utviklet et energisamarbeid på konkrete områder, blant annet innenfor områdene naturgass og elektrisitet.

EUs forsøk på å utvikle en mer enhetlig energipolitikk har som mål å sikre overkommelige priser for forbrukere og energi-forsyningssikkerhet. Samtidig står miljøpolitiske hensyn og bærekraftig utvikling høyt oppe på den energipolitiske agendaen.

Foto: Statoil
På bakgrunn av Enhetsakten gikk Kommisjonen i 1988 inn for å opprette et indre energimarked, blant annet for å redusere energiprisene for forbrukerne og industrien. For å nå dette målet har det blitt innført tiltak for bedre prisinnsyn, enklere transitt gjennom tredjeland, utvikling av transeuropeiske energinettverk, vilkår for leting etter olje og gass (konsesjonsdirektivet) og samordning av innkjøpsregler for blant annet petroleumssektoren. Liberalisering av markedene for gass og elektrisitet skal ytterligere bidra til et velfungerende indre energimarked. De fleste av disse tiltakene berører Norge gjennom EØS-avtalen.

Norges deltagelse
Norge er en viktig stat for EU når det gjelder olje og gass. For Norge (verdens tredje største eksportør av olje og naturgass) er det viktig at norsk energi har stabile og forutsigbare rammevilkår for eksport. Norge er en del av det indre energimarkedet gjennom EØS-avtalen, og samarbeider med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.
Av den norske oljeproduksjonen blir 80 prosent solgt til EU-markedet og nesten all norsk gass blir levert gjennom gassrørledninger til Europa. Norge leverer i dag naturgass til Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Østerrike, Tsjekkia, Italia, Polen, Danmark og Storbritannia.

Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet, og det er etablert en nordisk kraftbørs (Nord Pool). Overføringsnett og undersjøiske kabler binder det nordiske kraftmarkedet sammen. Det kan være store svingninger fra år til år i kraftproduksjon, og kraftutvekslingen med de andre nordiske landene er viktig. Det er derfor av stor betydning å følge den videre regelverksutviklingen i EU på dette feltet.

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for forskning, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi. Norge er blant annet med i delprogrammene for fornybare energikilder (ALTENER) og energiøkonomisering (SAVE) under Intelligent Energy Europe samt EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling. Gjennom deltakelse i slike programmer er norsk kompetanse på viktige områder blitt styrket.

Viktige forum på energiområdet:
- EFTAs arbeidsgruppe for energispørsmål har løpende møter med Kommisjonen.
- Spesialutvalget for Energi (EU/EØS), der aktuelle rettsakter på området drøftes og eventuelt foreslås innlemmet i EØS-avtalen.
- Energidialogen mellom Norge og EU-kommisjonen, der energiministeren møter kommissæren for energi jevnlig.
- For å styrke energisamarbeidet mellom EU-kommisjonen og Norge er det opprettet en samarbeidsgruppe. Gruppens hovedoppgave er å gjennomgå energirelaterte tema og legge frem forslag til møtene på ministernivå. 

Mer informasjon om energiområdet kan du få ved å kontakte energiråd ved EU-delegasjonen, Marit Engebretsen (e post , og tlf. +32 2234 1145.)

(Oppdatert september 2007)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Foto: Statoil

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.Foto: Torbjørn Tandberg

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007