Politikkområder

Finansielle tjenester

Finansielle tjenester utgjør en sentral del av EUs indre marked, som har vært i utvikling siden midten av 1980-tallet. Innføringen av euro i 1999 har bidratt til å styrke integrasjonen og konkurransen i de europeiske finansmarkedene. Norge har vært en del av det indre markedet for finansielle tjenester siden EØS-avtalen trådte i kraft fra 1.1.1994.

25.08.2008 ::
Bakgrunn og prioriteringer i EUs politikk
Et indre marked er ikke mulig uten et velfungerende indre marked for finansielle tjenester. I erkjennelsen av dette vedtok Det europeiske råd i mars 2000 i Lisboa å iverksette Handlingsplanen for finansielle tjenester (Financial Service Action Plan - FSAP) med 42 spesifiserte tiltak som skulle gjennomføres i perioden 2000-05. FSAP ble gjort til en integrert del av Lisboa-strategien. Verdipapirmarkedet og andre aktiviteter for profesjonelle aktører (”en gros”-markedet) fikk førsteprioritet ved at slike tiltak skulle ferdigstilles i 2003, mens resten hadde frist ved utgangen av 2005. Handlingsplanen ble utvidet blant annet etter terroraksjonene mot USA i september 2001 og flere store finansskandaler i perioden.

Foto: Europakommisjonen Audiovisuelle Service

Handlingsplanen ble i all hovedsak gjennomført innen utgangen av 2005. Dette har bare vært mulig ved å basere seg på den såkalte Lamfalussy-prosedyren, som innebærer en enklere og raskere beslutningsprosess. Rammelovgivningen (direktiver og forordninger) vedtas i Rådet og Europaparlamentet i form av prinsipper og hovedlinjer, mens utfyllende regler vedtas av Kommisjonen etter samråd med komiteer fra landenes finansdepartementer og høring i Parlamentet. Denne regelverksprosedyren ble først vedtatt brukt på verdipapirområdet, men er senere utvidet til bank og forsikring. Lamfalussy-prosedyren innebærer også et nært samarbeid om den nasjonale gjennomføringen av regelverk og tilsynet av disse.

Europakommisjonens hovedmålsetninger for finansielle tjenester for perioden 2005-10 er:
• Konsolidere fremskrittene som er gjort med sikte på et integrert, åpent, konkurransedyktig og økonomisk effektivt europeisk finansmarked.
• Fjerne de resterende økonomisk viktige hindrene slik at finansielle tjenesteytelser og kapital kan sirkulere fritt til lavest mulige kostnader i hele EU – med en tilstrekkelig og effektiv kontroll som vil gi høy grad av finansiell stabilitet, fordel for forbrukerne og forbrukerbeskyttelse.
• Gjennomføre, håndheve og løpende evaluere eksisterende lovgivning, samtidig som en nøye følger prinsippet om bedre regulering i eventuelle nye initiativer.
• Øke samarbeidet og konvergensen på tilsynsområdet i EU, utdype forbindelsene med andre globale finansielle markeder, samt å styrke den europeiske innflytelsen globalt.

Norges deltakelse
Finansielle tjenester er dekket av EØS-avtalen. På dette området deltar vi således fullt ut i EUs indre marked. Norge gjennomfører løpende direktiver og forordninger. I tillegg deltar Finansdepartementet og Kredittilsynet i ekspert- og arbeidsgrupper. I komitologikomiteene innen verdipapir-, bank og forsikringsområdet har Norge tale- og forslagsrett, men deltar ikke i avstemninger.

Kontakt finansråd Kari Anita Syverud ved EU-delegasjonen:

(September 2006)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version
Foto: Europakommisjonen Audiovisuelle Service

Foto: Europakommisjonens Audiovisuelle Service

Finansminister Kristin Halvorsen.Foto: Rune Kongsro.

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007