Politikkområder

Helse

Formålet med internasjonalt helsesamarbeid er å bidra til å løse utfordringer som ikke stopper ved landegrensene. EUs helsesamarbeid gir muligheter til å utveksle kunnskap og utvikle effektiv forebygging og sykdomsbekjempelse både nasjonalt og internasjonalt.

21.08.2008 :: Bakgrunn og prioriteringer i EUs politikk
EU har ulike helsepolitiske verktøy, fra lov- og regelverk til programmer og kampanjer. Samarbeidet innen helseområdet har blitt mer omfattende etter hvert som EU-samarbeidet har utviklet seg, men helse er på ingen måte noe nytt innenfor EU-samarbeidet. Farmasøytiske produkter har for eksempel vært underlagt EU—regelverk siden 1965, mens det har vært harmoniserte regler for kosmetikk siden 70-tallet.

Med Amsterdam-traktaten i 1999 kom det et krav om at helsemessige hensyn skal sikres i planleggingen og gjennomføringen av all EUs politikk og aktiviteter. Det forutsettes dermed at de sakene som ikke kan håndteres av de enkelte land hver for seg løses på fellesskapsnivå. Hjørnesteinen på dette området er programmet for folkehelse fra 2003. Programmet skal bidra til god fysisk og mental helse og lik tilgang til helsesektoren. Informasjon, kunnskap, økt kapasitet, og felles innsats er sentrale virkemidler i dette arbeidet. Kommisjonen har også etablert et europeisk senter for forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer med hovedkvarter i Stockholm.

For å fremme fri bevegelse av arbeidskraft i det indre marked har det blitt utviklet regler om gjensidig anerkjennelse av utdannelse og kvalifikasjoner for leger, tannleger, sykepleiere, farmasøyter og andre.

Norges deltakelse - gjennomføring av regelverket for det indre marked:
De fleste av EUs verktøy på helseområdet har vært en integrert del av EØS-avtalen fra begynnelsen. Nye ordninger har imidlertid kommet til parallelt med utviklingen i EU. Gjennom EØS-avtalen implementerer Norge EU-regelverk på områder som næringsmidler, tobakk, legemidler, kosmetikk, medisinsk utstyr, blod/celler/vev og i forhold til gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell. Til sammen gjennomføres det et sted mellom 60 og 100 rettsakter årlig innenfor Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde som følge av EØS-medlemskapet.

Norge deltar også på områder utenfor EUs indre marked:
• Folkehelseprogrammet 2003-08: Gjennom å betale en årlig kontingent deltar Norge i folkehelseprogrammet. Dette innebærer deltakelse både i arbeidsgrupper og prosjekter innenfor hovedområdene helseinformasjon, helsetrusler og forebygging av risikofaktorer på helseområdet. Gjennom prosjektene etableres det faglige nettverk av eksperter i en rekke europeiske land. Gjennom dette programmet deltar Norge også i innsatsen mot alkohol- og narkotikamisbruk. Norske myndigheter er også være representert i forumet for alkohol og helse etablert i juni 2007. I tillegg deltar Norge i det europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk gjennom en bilateral avtale.
• Helseberedskap: EU-landene har etablert et omfattende samarbeid for å stå godt rustet mot utbrudd av smittsomme sykdommer over landegrensene og eventuelle terrorhandlinger med bruk av biologiske og kjemiske våpen. Norge deltar i senteret for forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer i Stockholm.
• Mobilitet: EF-domstolen har avsagt en rekke dommer som på visse vilkår gir pasienter rett til å kreve at hjemlandet dekker utgifter til helsetjenester i utlandet. Kommisjonen arbeider nå med et utkast til regulering av pasientmobilitet og grensekryssende behandling. Forslaget er bebudet framlagt tidlig i 2008. Norge deltar i Kommisjonens rådgivende komité.

EU har en rekke byråer som gjør faglige analyser og gir råd til Kommisjonen innenfor sitt fagfelt. På helseområdet deltar Norge i fire byråer:
• Byrået for godkjenning av legemidler (EMEA), London
• Senter for forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer (ECDC), Stockholm
• Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA), Lisboa
• Byrået for mattrygghet (EFSA), Parma (deltakelsen fra norsk side vil bli formalisert fra 1.1.08)

Kontakt fagråd for helse ved EU-delegasjonen Hilde Caroline Sundrehagen:

(Oppdatert feb 2008)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007