Politikkområder

Informasjonssamfunnet

Informasjonsteknologi og kringkasting får en stadig større betydning i vår hverdag. Det er generaldirektoratet for informasjonssamfunnet og media, DG Information Society and Media, som er ansvarlig for både kringkasting, datanettverk og elektronisk kommunikasjon i EU. Post hører inn under DG Internal Market and Services.

21.08.2008 :: EU har informasjonssikkerhet som viktigste prioritering innenfor IKT-området. Kampen mot ”spam” og datakriminalitet står i den sammenheng også sentralt. Økt fokus på informasjonssikkerhet må sees i sammenheng med at EU legger avgjørende vekt på bruk av ny teknologi for å nå målene i Lisboa-strategien om økt velstand og utvikling.

Andre aktuelle saker er gjennomgang av konkurranseregelverket for elektronisk kommunikasjon og radiospektrumspolitikken samt forslag om å redusere de høye tellerskrittene på mobiltelefoni medlemslandene imellom (internasjonal roaming). Saken er et typisk eksempel på en sak som har praktisk betydning for folk flest. I juli 2006 fremmet Kommisjonen et forslag til ny lovgivning på området. Målet er at mobilbrukere ikke skal bli belastet med urimelig høye priser når de bruker mobiltelefon i andre land enn sitt hjemland. Forslaget vil nå bli drøftet videre denne høsten i Rådet og Europaparlamentet.

Fullføring av det indre postmarkedet står også sentralt på EUs agenda, og et forslag til fullføring av det indre markedet på post forventes presentert innen utgangen av året

Norges deltakelse

Med bakgrunn i EØS-avtalen har Norge gjennomført EU-direktivene om elektroniske signaturer og elektronisk handel, henholdsvis i esignaturloven og ehandelsloven. Ehandelsloven har som formål å bidra til at det sikres fri bevegelighet for elektronisk handel innenfor EØS-området. Forbrukerombudet og Euro Info Center ved Innovasjon Norge har ansvaret for å gi informasjon til forbrukere og virksomheter om deres rettigheter og plikter ved elektronisk handel.

NHD er også ansvarlig for eRegelprosjektet/VideRe-prosjektet, som siden 1999 har arbeidet med å fjerne rettslige hindringer for elektronisk kommunikasjon. Målet er at elektronisk kommunikasjon skal bli like akseptert, tillitsvekkende og ha samme juridiske holdbarhet som tradisjonell skriftlig kommunikasjon.

Norge deltar også i EU-programmet eContentplus (2005-2008) hvor målet er å utvikle det europeiske digitale innholdsmarkedet, spesielt innen områdene geografisk informasjon, informasjon til utdanningsformål og informasjon om kultur- og utdanning. NHD har gitt konsulentselskapet Scanpower sekretariatsfunksjonen for Norges deltakelse i programmet. Kontaktdetaljer og annen informasjon finnes på http://www.econtentplus.no/

Norge deltar i Kommisjonens ekspertgrupper og komiteer, bl.a. COCOM (komitologikomite på telekommunikasjonsområdet). Norge er også medlem av Det europeiske tilsynsorganet for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA). Norge deltar for øvrig i EFTA-arbeidsgruppen for Informasjonsteknologi og telekommunikasjon og EFTA-arbeidsgruppen for post.

Kontakt næringsråd Dag Holler som har ansvaret for å følge informasjonsteknologi og kringkastning: .  
Eller
kontakt samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen som følger utviklingen innenfor telekommunikasjon og post:

(Oppdatert september 2006)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Foto: European Commission Audiovisual Service

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007