Politikkområder

Konkurranse

EUs lovgivning om det indre marked skal sikre fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer innenfor EU. En betingelse for at det indre markedet skal fungere er fri og effektiv konkurranse. Dette sikres ved hjelp av konkurransereglene, som er et sett med generelle og grunnleggende bestemmelser som gjelder for alle disse fire områdene.

13.08.2008 ::
Bakgrunn og prioriteringer i EUs politikk
Konkurransereglene særpreges ved at de nesten utelukkende direkte regulerer hva foretak, og ikke bare stater, kan og ikke kan foreta seg innenfor EU.  De viktigste bestemmelsene er
- forbudet mot konkurransebegrensende avtaler og ordninger mellom foretak, for eksempel prissamarbeid og markedsdeling,
- forbudet mot at dominerende foretak misbruker sin dominerende stilling, og
- fusjonskontrollreglene. 

Etter en omfattende modernisering av konkurranseregelverket som trådte i kraft i 2004 har Kommisjonens generaldirektorat for konkurranse kunnet fokusere sterkere på å behandle de sakene som skaper alvorlige konkurransebegrensninger i EU.  Dette gjøres blant annet ved at de er mer pro-aktive og handler mer på eget initiativ enn de hadde kapasitet til før moderniseringen.  Prioritet er gitt til å avdekke kartellsaker og å iverksette sektorundersøkelser for å kartlegge konkurranseforholdene i utvalgte bransjer og eventuelt forfølge enkeltsaker dersom overtredelser oppdages.  Særlig er man opptatt av sektorer som nylig er blitt eller er i ferd med å bli liberalisert, som for eksempel energi og finansielle tjenester.  Her vil Kommisjonen også håndheve fusjonsregelverket strengt og generelt slå ned på ethvert forsøk fra medlemsstatene på å hindre grenseoverskridende fusjoner eller urettmessig å favorisere nasjonale fusjoner. 

På regelverksiden er Kommisjonens hovedfokus for tiden på arbeidet med en revisjon av tolkningen og anvendelsen av forbudet mot misbruk av en dominerende stilling og på arbeidet med å gjøre det enklere å gå til erstatningssøksmål for nasjonale domstoler ved brudd på EUs konkurranseregler. 

Konsekvenser for Norge
EUs konkurranseregler er tatt inn i EØS-avtalen.  Norske foretak er dermed sikret ensartede konkurransevilkår innenfor hele EØS.  Enkeltsaker behandles av Kommisjonens generaldirektorat for konkurranse eller av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) etter nærmere bestemte regler som er basert på hvor den ulovlige konkurransereguleringen har nevneverdig effekt.

I saker som behandles av Kommisjonen eller ESA etter EØS-avtalens konkurranseregler deltar norske konkurransemyndigheter på høringer hvor partene fremlegger sine synspunkter og på møter i rådgivende komité hvor EU-statene og EØS/EFTA-statene må konsulteres før vedtak kan treffes.  De deltar også i Kommisjonens ekspertgrupper som diskuterer nytt/endret konkurranseregelverk og i EFTAs arbeidsgruppe for konkurransespørsmål. 

Kontakt konkurranseråd Geir Bekkevold ved EU-delegasjonen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.Foto: Bjørn Sigurdsøn, SMK

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007