Politikkområder

Kultur

Samarbeid på kulturområdet inngår i EU-traktaten som en støttende aktivitet, dvs at EUs aktiviteter skal støtte opp under den nasjonale kulturpolitikken. Målet med EUs kulturprogram er å stimulere til samarbeid på tvers av nasjonale grenser, samtidig som Europas kulturelle mangfold ivaretas.

03.08.2006 ::
Kultur ble i 1993 en integrert del av EU-samarbeidet som følge av Maastricht-avtalen (1992). Innlemmelsen av kultur i EU-samarbeidet markerte et ønske om å intensifiere den europeiske integrasjonen. Kultur oppfattes som en vesentlig økonomisk faktor som bidrar til å skape sosial integrasjon og er derfor en viktig del av EUs strategi for å fremme integrasjon mellom Europas befolkning.

Målet med EUs kulturprogram er å stimulere den europeiske kulturelle dialogen, samt fremme kunnskap om Europas felles historie og kulturarv. Programmet tar i tillegg sikte på å framheve Europas kulturelle mangfold og stimulere til utvikling av nye kulturelle uttrykksformer. Informasjon om kulturprogrammet finnes hos generaldirektoratet for utdanning og kultur (DG Education and Culture).

UNESCO-kommisjonens konvensjon om kulturelt mangfold ble forhandlet fram av unionen med fullmakt fra medlemslandene.

Nytt kulturprogram for perioden 2007 - 2013
Programmet ”Kultur 2000” ble 1. januar 2007 erstattet av ”Kultur 2007”. Det nye programmet løper fram til 2013, og har en budsjettramme på ca 400 millioner euro. Det var uenighet mellom Rådet og Kommisjonen i forkant, spesielt i forhold til den plass kulturarv skal ha i det nye programmet.

Programmet støtter ettårige og flerårige prosjekter innfor områdene kulturarv, musikk, scenekunst, skulptur, billedkunst, litteratur og oversettelser. Større prosjekter som europeiske kulturhovedsteder og de europeiske kulturdagene, kan óg få støtte. Økonomisk støtte til prosjekter er forbeholdt offentlige og private bedrifter innenfor kultursektoren. Ettårige prosjekter må involvere kulturoperatører fra minst tre land, mens det i flerårige prosjekter må inngå aktører fra minst fem land.
2008 er avsatt som Europeisk år for interkulturell dialog.

Norges deltagelse
Norge deltar i EUs program for kulturelt samarbeid gjennom EØS-avtalen. Kultur er innlemmet i EØS – avtalen som et samarbeidsfelt utenom de fire friheter. Norges kontingent varierer fra år til år, i 2005 var den på 800 000 euro, og i 2006 er kontingenten 915.000 euro. Norsk kontingent til det nye programmet er på ca 70 millioner kroner over sju år.

Eksempler på prosjekter:

  • Lyngheiesenteret har fått støtte til et relativt stort prosjekt, og ”Littlebirds”- et prosjekt om kunstformidling til barn ledes av høyskolen i Oslo i samarbeid med Frankrike og Ungarn. 
  • Mange europeiske forfattere er oversatt til norsk med støtte fra programmet.
  • Stavanger er utpekt som kulturhovedstad i 2008.

Kultur og kirkedepartementet har det overordnete ansvaret for Norges deltagelse i EUs kulturprogram. Norske myndigheter deltar i EUs forvaltningskomité for Kultur 2000.  Norsk representant i komitéen er Margaretha Østern i Kultur og kirkedepartementet. Tlf: 22 24 80 29. 

Kontakt ansvarlig fagråd ved EU-delegasjonen Bjørn-Tore Kjellemo:

(Oppdatert august 2006)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Kultur- og kirkeminister Trond Giske.Foto: Guri Dahl, SMK

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007