Politikkområder

Mattrygghet

EU har etablert et omfattende lovverk som omhandler alle leddene i matkjeden. Dette lovverket er i det alt vesentlige også innført i Norge gjennom EØS-avtalen.

02.08.2006 :: Trygg mat er et av EUs største prioriteringsområder. EUs tilnærming til området innebærer å sikre et høyt nivå både for plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. I EU gjøres dette med samkjørte "fra fjord/jord til bord"-tiltak og tilhørende overvåking- og kartleggingsprogrammer. Befolkningens helse er av den største betydning. Det er også viktig at det indre markedet, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen, fungerer effektivt.

Gjennomføringen av "Fra jord/fjord til bord"-systemet innebærer utvikling samt forenkling både av lovgivning og andre tiltak. Lovgivningen har, med enkelte mindre unntak og modifiseringer, blitt innført av Norge og de andre EFTA-landene.

Implementering
Mattrygghet/næringsmidler er omtalt flere steder i EØS-avtalen. Både veterinært regelverk, fôrvarer og såvarer, næringsmidler og miljø-området er med. Mattilsynet har hovedansvaret for forvaltningen av denne lovgivningen. En norsk vitenskapskomité for mattrygghet er etablert for å assistere Mattilsynet med risikovurderinger.

Aktuelle saker innenfor dette området er barnemat, genmodifiserte næringsmidler, kosttilskudd, merking av næringsmidler og næringsmiddelhygiene.

Norges deltakelse
Norske eksperter deltar aktivt i en lang rekke komiteer og arbeidsgrupper under Kommisjonen og EUs vitenskapskomite for mattrygghet (European Food Safety Authority, EFSA). Blant annet er Norge med i SCoFCHA (den faste komiteen for matkjeden og dyrehelse) med dens 8 seksjoner samt under denne i mange arbeids- og ekspertgrupper som assisterer Kommisjonen i regelverksprosessen. Arbeidsgruppene forbereder lovgivning som dekker alle stadiene i matkjeden. Lovgivning som er innført, blir kontinuerlig implementert i EØS-avtalen.

Norge deltar også i systemet for raskt informasjonsutbytte (RASSF), og i matrelatert forskning finansiert av det 6. og 7. Rammeprogrammet for forskning. Fra norsk side bidrar vi også til mattrygghet innenfor EØS-området (EUs 27 medlemsland + Norge, Island og Lichtenstein) med grensekontrollstasjoner ved vår yttergrense.

Hovedansvarlig DG (Generaldirektorat) for lovgivningen som dekker matkjeden, er DG SANCO (Helse og Forbrukerbeskyttelse). I Norge er det Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlige for hver sine deler av arbeidet med mattrygghet og matkvalitet, dyrehelse og dyrevelferd og ernæring.

Det norske Mattilsynet har siden 2004 hatt ansvaret for rettledning, tilsyn og overvåkning med matproduksjons-kjeden. Ansvaret for å etterleve regelverket ligger til den enkelte virksomhet.

Flere tema og detaljer om de enkelte sakene finner du på Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets hjemmesider.

Kontakt fagrådene som har ansvaret for mattrygghet og ernæring ved EU-delegasjonen:
Matråd Harald Ribe:
 
Helse- og mattrygghetsråd Hilde C. Sundrehagen:
 

(Oppdatert seot. 2007)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version
Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007