Politikkområder

Mediepolitikk

Målet for EUs medieprogram er å medvirke til et sterkere felles europeisk marked for audiovisuelle tjenester. Programmet skal supplere nasjonale og regionale tiltak i EØS-området.

11.09.2007 ::
Medieprogrammet vektlegger prosjekter i stater og regioner med lav produksjonskapasitet, der det språklige og geografiske nedslagsfeltet anses som smalt. Programmet legger i tillegg vekt på hensynet til uavhengige produsenter og distributører, men også behovet for å styrke konkurranseevnen til europeisk audiovisuell industri og hensynet til kulturarven.

Foto: Europakommisjonen Audiovisuell Service

”Media 2007”-  nytt program for 2007-2013
”Media 2007” avløste 1. januar 2007  programmene ”Media Plus” og ”Media utdanning”. Programmet strekker seg til 2013, og omfatter utvikling, utdanning, distribusjon og markedsføring. Formålet er å fremme europeiske audiovisuelle (AV) produksjoner både i Europa og internasjonalt, og å fremme den europeiske AV-industriens konkurranseevne. Et samlet beløp på € 756 millioner er avsatt for perioden 2007-2013.

”Media Plus” har for 2006 et budsjett på 89 millioner euro, hvorav Norge bidrar med et tillegg på ca 14, 6 millioner kroner.

Et forslag til endring i TV-direktivet ble foreslått av Kommisjonen i 2005 og vil sannsynligvis bli vedtatt i løpet av 2007. Direktivets virkeområde skal ikke bare gjelde TV, men utvides til å omfatte ikke-lineære tjenester, dvs selvvalgstjenester der seerne selv velger hva de vil se, hvor og når. Gjeldende regler om innholdet i TV-reklame skal også gjelde slike tjenester. Direktivet er av stor interesse for Norge. På flere områder har Norge sammenfallende interesser med de nordiske medlemslandene. 

Norges deltagelse
Norge deltar i Mediaprogrammet gjennom EØS-avtalen. Den norske kontingenten er på 1,9 millioner euro. Kultur og kirkedepartementet har det overordnede ansvaret for Norges deltagelse i programmet. Norske myndigheter deltar i EUs forvaltingskomité for programmet. Norsk representant i komiteen er Hilde Berit Eide, kultur og kirkedepartementet, tlf: 22 24 80 71.
Norge har en nasjonal ekspert i Europakommisjonen tilknyttet Mediaprogrammet. For tiden er dette Catharina Nes, +32 2 295 9925.

Norsk Filmfond er tildelt det nasjonale ansvaret for informasjon om og forvaltning av Mediaprogrammet i Norge.

Kontakt ansvarlig fagråd ved EU-delegasjonen Bjørn-Tore Kjellemo:

(Oppdatert august 2007)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version
Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007