Politikkområder

Menneskerettigheter og demokrati

Menneskerettighetene slik de til enhver tid defineres av det internasjonale samfunn i ulike FN konvensjoner, er et vesentlig ledd i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP). Målet er at de skal bli en integrert del av alle aspekter i EUs politikkområder. Norge har ikke et formalisert samarbeid med EU på dette området, men Norge og EU deler syn på viktigheten av menneskerettighetene. Fra norsk side støtter vi opp under EUs offisielle FUSP-erklæringer når vi har sammenfallende synspunkter i menneskerettighets-spørsmål.

21.12.2006 ::  

EUs prioriteringer
Menneskerettighetene (MR) er en av hjørnesteinene i EUs utenrikspolitikk. I Traktaten om Den Europeiske Union (1993) er et av målene for EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, utvikling og konsolidering av ”demokratiet og rettsstatsprinsippene, samt respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter”.

EUs menneskerettighets- og demokratiarbeid har tre målgrupper: land som ønsker å bli medlem av unionen, EUs naboland og tredjeland. I forkant av EUs utvidelse, utformet EU en rekke politiske og juridiske mål (København-kriteriene (1993)) som må innfris før søkerlandene kan bli medlem. Et viktig mål er at menneskerettighetene og demokratiprinsippene nedfelles i det nasjonale lovverket. Alle kandidatland må årlig rapportere til EU om framdrift for disse målene, og dato for medlemskap blir vurdert deretter. EU gir bistand og støtte i denne prosessen.

Charteret for grunnleggende rettigheter vedtatt av Rådet (Nice 1999) samlet i ett dokument de sivile, politiske, økonomiske og sosiale rettighetene som fram til da hadde vært nedfelt i en rekke internasjonale, europeiske og nasjonale konvensjoner og andre dokumenter.  

Foto: Europakommisjonens Audiovisuelle Service

Med utvidelsen i 2004 fikk EU nye yttergrenser mot land med svakere menneskerettighets- og demokratitradisjoner. EU lanserte i 2004 den Europeiske naboskapspolitikken (ENP), som har som mål å sikre fred og stabilitet samt knytte naboene tettere til EUs verdigrunnlag.  Under ENP er det utviklet bilaterale handlingsprogrammer for hvert av EUs naboland. Disse omfatter blant annet økonomisk og juridisk samarbeid, styrking av menneskerettigheter, demokrati og kulturutveksling.

1. januar 2007 ble det etablert en ”EU Fundamental Rights Agency” for å promotere menneskerettighetene i og i forhold til alle medlemsland. Tematisk vil denne organisasjonen følge opp informasjon og bearbeiding av data, rådgivning, samarbeid med det sivile samfunn og ikke minst øke bevisstheten omkring sentrale menneskerettighetsspørsmål i blant medlemslandene.

Menneskerettigheter integreres i alle politikkområder
Kommisjonen har fremmet en rekke konkrete forslag for å integrere Menneskerettigheter og demokrati i viktige deler av EUs politiske beslutningsprosesser og implementering. Dette gjelder alt fra naboskapspolitikken, humanitær bistand, freds- og sikkerhetsarbeid, til handels- og utviklingssamarbeid. Se siden om utenrikspolitikk

Rådet har godkjent en rekke handlingsplaner på menneskerettighetsfeltet som:
• handlingsplanen mot dødsstraff (1998)
• tortur og annen grusom inhuman behandling (2002)
• MR-dialoger med tredjeland (2001)
• barn i væpnet konflikt (2003)
• MR-forkjempere (2004).
• Internasjonale humanitære lover (2005).

For å samordne tiltakene godkjente Rådet i 2005 en rekke rådskonklusjoner som en fellesnevner for EUs menneskerettighetspolitikk. 

EU har under utarbeidelse en handlingsplan for barns rettigheter som sansynligvis ferdigstilles i 2008, basert på FNs barnekonvensjon.

EU fremmer menneskerettigheter i politiske dialoger med tredjeland, i bi- og multilaterale avtaler EU inngår. Dette gjelder også i utviklingssamarbeidet og i internasjonale og regionale fora som FN, OECD og Europarådet. EU har i tillegg egne MR-dialoger med Kina, Uzbekistan og Russland. EU søker å skape større åpenhet i forbindelse med utformingen og gjennomføringen av sin menneskerettighetspolitikk, bl.a. ved å utbygge kontaktene til det sivile samfunn og NGOer.

For å sikre at det legges tilstrekkelig vekt på MR-spørsmål i EU, opprettet Rådet i 1987 en menneskerettighetsgruppe. I 2003 ble det bestemt at gruppen bare skal behandle menneskerettighetsaspekter i forhold til EUs eksterne relasjoner. Gruppen utarbeider anbefalinger til Rådet og koordinerer medlemsstatenes posisjoner på Menneskerettighetsområdet. Gruppen møtes minst to ganger i året: før FNs generalforsamling i New York og FNs Menneskerettighetsråd. Rådets sekretariat sørger for å holde løpende kontakt vedrørende MR med Europaparlamentet og dets nylig opprettede Underutvalg for Menneskerettigheter. 

Fra og med 2007 har EU på plass et nytt finansielt instrument (2007-2013) for å fremme MR og demokrati. Denne avløser EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights) som utløp i 2006. Europaparlamentet vil ha en egen finansieringsordning for å kunne holde en høy og selvstendig profil på disse temaene. Europaparlamentarikerne ønsker å få mer å si både strategisk og politisk for hvordan de finansielle midlene blir brukt. Derfor ønsker de å få innsyn i programmering og implementering av tiltak som i praksis er Kommisjonens arbeid. Finansieringsordningen skal, som EIDHR, supplere andre tiltak EU har overfor tredjeland. Den kan også brukes til å støtte det sivile samfunn, samt innovative tiltak for å fremme MR og demokrati.

Norges deltakelse
Norge og EU deler syn på viktigheten og universaliteten av menneskerettigheter. Rettighetene er et sentralt element både når det gjelder demokratibygging og utvikling, samt i arbeidet med å forebygge konflikter. Norge arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati i internasjonale fora (FN og FNs MR-Råd) og samarbeider med EU når vi har sammenfallende synspunkter. Norge slutter seg ofte til EUs FUSP-erklæringer. Ved flere anledninger har man fra norsk side også bidratt med observatører i EU-ledede valgobservasjoner.

På EU-delegasjonen har ministerråd  et overordnet ansvar for delegasjonens arbeid med å følge EUs utenriks- og utviklingspolitiske samarbeid. Tlf: + 32 (0) 2 234 11 34.

Ambassaderåd arbeider med EUs menneskerettigheter og demokrati, humanitære bistand (ECHO), utviklingspolitikk og forholdet mellom EU og Latin-Amerika. Tlf: + 32 (0) 2 234 11 26.

(Oppdatert mars 2008)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007