Politikkområder

Miljø og bærekraftig utvikling

EØS-avtalen innebærer at store deler av EUs miljølovgivning innpasses i norsk lovgivning. Hovedtrekkene i Norge og EUs miljøpolitikk er sammenfallende. Norge deltar aktivt og førsøker å påvirke utviklingen av EUs miljøpolitikk på prioriterte områder. Både bærekraftig utvikling og miljøintegrasjon i sektorpolitikken er forankret i EUs traktatgrunnlag.

11.09.2008 ::
Det viktigste områdene av felles interesse mellom Norge og EU er klimapolitikk, herunder kvotehandel og CO2-deponering, miljøgifter/kjemikalier (jfr. EUs nye regelverk REACH) og havmiljøpolitikk. Naturforvaltning er formelt sett ikke en del av EØS-avtalen, det innebærer at ”Fugledirektivet”, ”Habitatdirektivet” og ”NATURA 2000” ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

EU-utvidelsen innebærer nye utfordringer for Norge. Det er flere land rundt forhandlingsbordet og det kan være vanskelig å få innpass som EØS-land. De nye EØS-finansieringsordningene gir imidlertid gode muligheter for dialog og samarbeid med EUs nye medlemsland.

EU spiller en aktiv rolle i internasjonale miljøforhandlinger og jobber for en ambisiøs og forpliktende internasjonal miljøpolitikk.

Foto: Europakommisjonens Audiovisuelle Service

Norges deltakelse
Så langt er mer enn 250 miljørettsakter tatt inn i EØS-avtalen. De fleste finnes på forurensningsfeltet, men også andre områder blir berørt. En nærmere oversikt finnes på EFTAs hjemmeside.
Norske miljøeksperter deltar i 30-40 arbeidsgrupper og komiteer under Kommisjonen. Dette gir muligheter for å presentere synspunkter på kommende regelverk og forvalting av eksisterende. Norske eksperter kan kontaktes direkte, jfr. oversikt på Miljøverndepartementets hjemmeside.

Norge er medlem i Det europeiske miljøbyrået i København som bl.a. utarbeider oversikter over miljøstatus i Europa. Dette materialet gir et viktig grunnlag for politikkutformingen på miljøområdet.

Kontakt miljøråd Henrik Eriksen ved EU-delegasjonen: .

(September 2006)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Foto: Foto: Europakommisjonens Audiovisuelle Service

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.Foto: Utenriksdepartementet.

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007