Politikkområder

Næringspolitikk

Næringspolitikken i EU har som formål å skape et gunstig miljø for næringsliv og bedrifter i Europa. Den såkalte Lisboa-strategien, som er EUs strategi for økt sysselsetting og økonomisk vekst, er et viktig grunnlag for de næringspolitiske diskusjonene i EU.

19.08.2008 :: Nasjonal utforming av næringspolitikk er ikke omfattet av en felles politikk i EU, og dermed heller ikke av EØS-avtalen. Mange politikkområder av betydning for vekst og konkurranseevne drøftes og besluttes likevel på europeisk nivå. Dette har også direkte og indirekte betydning for Norge.

De politiske diskusjonene om næringspolitikk i EU skjer i Konkurranseevnerådet der EUs næringsministere møtes jevnlig. Konkurranseevnerådet har i tillegg til næringspolitikk også ansvar for det indre marked, forskning og innovasjon samt forbrukerspørsmål. Norge, som ikke-medlem, deltar ikke på disse møtene.

EUs program for Konkurranseevne og Innovasjon 2007-2013
Norge deltar i EUs nye milliardsatsing for å fremme innovasjon og konkurranseevne i Europa. Rammeprogrammet CIP (”Competitiveness and Innovation Programme”) har et samlet budsjett på nær 29 milliarder kroner (ca. 3,6 mrd euro), og de samlede kontingentutgifter for Norge er på ca. 625 millioner kroner for hele programperioden.

Rammeprogrammets mål er å styrke innovasjon og konkurransekraft i europeisk næringsliv, skape et innovativt og inkluderende informasjonssamfunn og fremme effektiv energibruk. Målene skal nås gjennom tre delprogrammer: Entreprenørskaps- og innovasjonsprogrammet, programmet for IKT-politikk og energiprogrammet. Entreprenørskaps- og innovasjonsprogrammet skal øke små og mellomstore bedrifters tilgang til kapital for å finansiere innovasjon. Samarbeidet mellom bedrifter skal styrkes, særlig på tvers av landegrenser, og administrative og regulatoriske hindringer for innovasjon skal fjernes.

Euroinfo-kontorene (under Innovasjon Norge) er et norsk kontaktorgan for entreprenørskaps- og innovasjonsprogrammet, som skal bistå norske aktører med informasjon om CIP, utlysninger, frister og hvordan man kan søke midler.

Norske myndigheter deltar i EUs forvaltingskomité for programmet. I tillegg finansierer Norge tre nasjonal eksperter i Europakommisjonen.

Næringsråd Dag Holler (tlf. +32 22 34 11 33 og epost ) følger utviklingen innenfor EUs næringspolitikk.

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.Foto: Scanpix

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007