Politikkområder

Transportpolitikk

Transportsystemer forener folk og markeder. Et effektivt europeisk transportsystem er derfor av vital betydning for videre økonomisk vekst og økt konkurransekraft, sosial og miljømessig utvikling, og for deltagelse i den globalisert handelen.

18.08.2006 ::
Bakgrunn og prioriteringer i EUs politikk
Europeisk transportindustri står sentralt i forhold til å oppfylle de overordnende EU-målsetningene om at et effektivt transportsystem må sikre en høy grad av mobilitet, beskytte brukerne og miljøet og være i front med hensyn til innovative løsninger og internasjonale krav. Utformingen av en felles politikk står overfor en rekke utfordringer, blant annet:

- Stor transportvekst som har skapt nye ”flaskehalser” i transportinfrastrukturen
- Behovet for å overføre mer transport fra vei til sjø og bane (modult skifte)
- EUs utvidelse med 12 nye medlemsland
- Økt globalisering og konkurranse
- Nye teknologiske løsninger
- Internasjonale miljøforpliktelser
- Nye og strengere krav til sikkerhet og security
- Økt fokus på forbrukeres og bevegelseshemmedes rettigheter

Foto: Europakommisjonens Audiovisuelle Service

Europakommisjonen la 22. juni 2006 frem sin reviderte hvitbok om EUs transportpolitikk frem mot 2010 ”Keep Europe moving”. Målsetningene om et effektiv, sikkert og bærekraftig transportsystem opprettholdes også i den reviderte hvitboken. Det foreslås blant annet ytterligere tiltak for å halvere antallet ulykker på veiene. I tillegg økes fokuset på logistikk, intelligente transportløsninger samt trafikk og miljø i byområder. Hvitboken fremhever også EUs behov for en større og mer fleksibel geografisk ”verktøykasse” for å målsetningene i transportpolitikken. Den reviderte hvitboken vil danne grunnlaget for Europakommisjonens transportpolitikk fremover.

Norges deltagelse
Norge deltar i Kommisjonens ekspertgrupper, komiteer og program, bl.a. Marco Polo-programmet som har som målsetning å støtte prosjekter som kan bidra til å få mer av veitransport over til sjø og bane. Norge er også medlem av Det europeiske tilsynsorganet for skipsfart (EMSA), Det europeiske tilsynsorganet for jernbane (ERA) og Det europeiske tilsynsbyrået for luftfart (EASA).

Kontakt samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen som følger EUs transportpolitikk:  eller næringsråd Dag Holler som særskilt følger utviklingen innenfor EUs skipsfartspolitikk: .

(Oppdatert august 2007)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Foto: Europakommisjonens Audiovisuelle Service

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007