Politikkområder

Statistikk

Formålet med EUs statistikksamarbeid er å kunne ha en sammenlignbar beskrivelse av utviklingen på områder som omfattes av samarbeidet. Pålitelig statistikk er blant annet en forutsetning for utforming av en vel fungerende økonomisk politikk. EUs statistikkprogram er for en stor del omfattet av EØS-samarbeidet.

05.09.2006 :: Bakgrunn og prioriteringer i EUs politikk
EUs statistikksamarbeid er ikke omtalt i Romatraktaten, men er regulert i regelverket for øvrig.
Kjernen i EUs statistikksamarbeid er Eurostat. Det europeiske statistiske system (ESS) består i tillegg av de nasjonale statistikkbyråene og andre offisielle statistikkprodusenter i EU-landene, Norge, Island og Liechtenstein. Formålet er – under ledelse av Eurostat og i nært samarbeid med nasjonale statistikkbyråer – å harmonisere statistikk på områder som dekkes av Fellesskapets politikk. Etter hvert som EUs politikk stadig har favnet bredere, har også statistikkharmoniseringen blitt utvidet til å omfatte nesten alle statistikkområder. Eurostat har nært statistikksamarbeid med andre internasjonale organisasjoner, som FN og OECD.

Den sentrale komiteen i ESS er the Statistical Programme Committee, ledet av Eurostat og med deltakelse av lederne i samtlige nasjonale statistikkbyråer. Denne koordinerer blant annet utviklingen av felles metodologi, klassifisering og definisjoner for bruk i medlemslandene.

Eurostat utarbeider 5-årige statistikkprogrammer, som angir prioriteringene for vedkommende periode. I programmet for 2003-07 står følgende sentralt:
• Statistikk knyttet til gjennomføringen av ØMU og Stabilitets- og vekstpakten.
• Innlemming av nye medlemsland i ESS og i produksjon av statistikk.
• Statistikk og strukturelle indikatorer som et ledd i Lisboastrategien.

Norsk deltakelse
Samarbeid på statistikkområdet er nedfelt i EØS-avtalen. EØS-landene skal påse at det utarbeides og spres sammenhengende og sammenliknbare statistiske opplysninger med sikte på å beskrive og overvåke alle relevante sider ved EØS-området. Det gjelder sider knyttet til økonomi, sosiale forhold og miljø. Det antas at EØS-samarbeidet i større eller mindre grad har konsekvenser for over halvparten av Statistisk sentralbyrås statistikkproduksjon.

Eurostat er ansvarlig for spredning/utbredelse av statistikk i hele EØS-området. Norsk deltakelse i dette samarbeidet samordnes av Statistisk sentralbyrå.  Omtale av samarbeidet finnes også på EFTAs ”resource center”.

Fagråd for statistikk ved EU-delegasjonen:
Finansråd Bjarne Stakkestad:
Telefon: +32 2 234 1173
E-post:  


 

Send denne artikkelen til en venn  
Print version
Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007