Politikkområder

Utenrikspolitikk

Formålet med EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) er å styrke EU som internasjonal aktør. Som ikke-medlem av EU, er ikke Norge med i FUSP. Norge og EU har imidlertid et tett samarbeid om utenrikspolitiske spørsmål.

20.08.2008 :: Bakgrunn og prioriteringer i EUs politikk
Globale og regionale kriser og utfordringer har sammen med utviklingen og utvidelsen av EU stilt nye krav til EUs eksterne aktiviteter. Derfor har EU-landene i de siste fem årene satset sterkt på å skape en mer koordinert sikkerhets- og forsvarspolitikk. Målet er å styrke EUs sikkerhet ved å ivareta EU-landenes felles verdier og interesser. FUSP er et mellomstatlig samarbeid mellom EUs medlemsland, og utgjør en av de tre hovedsøylene som unionens arbeid er organisert under. EUs Ministerråd er sentralt for både utformingen og gjennomføringen av FUSP. Medlemslandene har ikke avgitt suverenitet til EU-institusjonene, og hvert land har vetorett. Siden 1999 har Rådets generalsekretær også fungert som såkalt høyrepresentant for FUSP. Høyrepresentanten bistår det til enhver tid sittende formannskapslandet med utforming, forberedelse og gjennomføring av utenrikspolitikken. For tiden er det spanjolen Javier Solana som er generalsekretær og høyrepresentant (SG/HR).

Aktuelle FUSP-temaer er blant annet kampen mot terrorisme, fredsprosessen i Midtøsten, forholdet til Russland, situasjonen på Balkan og krisehåndtering og samarbeid med land og regioner utenfor EU. EU-landene blir blant annet enige om felles uttalelser om situasjonen i tredjeland, felles holdninger mht sanksjoner, restriksjoner overfor ikke-demokratiske regimer, felles operasjoner i land i krise (se også artikkel om sikkerhetspolitikken, ESDP) og de inntar felles standpunkt i internasjonale fora.

Norges deltakelse
Som ikke-medlem i EU deltar ikke Norge i utformingen av EUs felles utenrikspolitikk.  Norge følger imidlertid aktivt med i utviklingen av FUSP, og EØS- avtalen legger til rette for regelmessig kontakt mellom EFTA/EØS-landene og EU i utenriksspørsmål.

Siden 1995 har Norge hatt halvårlige utenriksministermøter med EU i tilknytning til EØS-rådet, der aktuelle utenrikspolitiske spørsmål står på dagsorden. I tillegg deltar Norge i en rekke ekspertgruppemøter per år for å drøfte utviklingen på flere sentrale utenrikspolitiske områder, f.eks. Midtøsten, Balkan, terrorismebekjempelse, Russland/Sentral-Asia og samarbeidet i OSSE og Europarådet. Norge slutter regelmessig opp om felles erklæringer fra EU om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål, samt om EU-innlegg i internasjonale organisasjoner der det er hensiktsmessig.

Regjeringen Stoltenberg II sier i sin tiltredelseserklæring: ”Vi har alltid hatt sterke bånd til resten av Europa. Vi skal styrke disse også framover og føre en aktiv Europapolitikk. Vi vil samarbeide med EU basert på EØS-avtalen, og aktivt bruke alle de mulighetene avtaleverket gir oss til å sikre norske interesser”. Utenriksdepartementet følger EUs FUSP-arbeid nøye, for slik å kunne oppnå koordinering og samarbeid der det er formålstjenelig og ønskelig for å sikre norske interesser.

Oppmerksomhet og årvåkenhet i forhold til utviklingen i EU er en forutsetning for norsk innflytelse, og EU-delegasjonen har et særskilt ansvar for å varsle om nye initiativ og prosesser i EU. Delegasjonen innhenter nyttig informasjon om EUs politikk på utenriks- og sikkerhetsområdet via et bredt kontaktnettverk. EU-delegasjonen arbeider også med å fremme norske myndigheters synspunkter på utenrikspolitiske spørsmål overfor EU.

På EU-delegasjonen har ministerråd et overordnet ansvar for delegasjonens arbeid med å følge EUs utenrikspolitiske samarbeid. Tlf: +32 (0) 234 11 34

Ambassaderåd arbeider med saker som berører Russland og SUS-landene (Ukraina, Hviterussland, Aserbajdsjan, Georgia m.fl.), Nordlig Dimensjon og nordisk samarbeid, OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa), samt WTO. Tlf: +32 (0) 234 11 95

Ambassaderåd dekker EUs politikk i Asia, ikke-spredning, FN, Nordområdene og Den transatlantiske dialogen mellom EU og USA/Canada. Tlf: +32 (0) 234 11 31

Ambassadesekretær dekker EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid (FUSP), spesielt i forhold til Midtøsten og Afrika. Han dekker også terrorisme, Euromed og ENP (sør). Tlf: +32 (0) 234 11 66 

Ambassadesekretær arbeider med utvidelsen av EU, Vest-Balkan, den sivile delen av den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitikken (ESDP), samt sivil krise-beredskap og politioperasjoner. Tlf: +32 (0) 234 11 24

Forsvarsråd arbeider med den militære delen av ESDP. 

 

Send denne artikkelen til en venn  
Print version

Utenriksminister Jonas Gahr Støre.Foto: Utenriksdepartementet.

Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007