A | A | A
Go to English site

Norges forhold til EU

 Photo: Juha Roininen/ScanpixPhoto: Juha Roininen/Scanpix

Norge er blant de få landene i Sentral- og Vest-Europa som har valgt å stå utenfor den Europeiske Union (EU). Bakgrunnen for det er at et flertall av befolkningen sa nei til EU-medlemskap i 1972 og 1994.

Read more
Photo: EC Audiovisual Service
Last updated: 21.08.2009 //

Norge er knyttet til viktige deler av EUs justis- og innenrikspolitikk gjennom flere avtaler og ordninger. Schengen-avtalen er den viktigste av dem. Norge er i dag ett av 25 land som er del av Schengen-samarbeidet.

Read more
Photo: Morguefile

Selv om Norge ikke er EU-medlem, er det etablert nære forbindelser med EU. Her finner du faktaark med informasjon om hvilke saker som hører inn under de ulike politikkområdene i EU, og hvordan Norge deltar og blir berørt. Det gjelder enten området er dekket av EØS-avtalen eller andre formaliserte avtaler.

Read more
Photo: Guri Dahl/tinagent.com
Last updated: 05.01.2011 //

Norge deltar per i dag i 19 EU-programmer, deriblant forskningsprogrammet og Erasmus-programmet. Her finner du en oppdatert oversikt over de ulike programmene og hva de innebærer.

Read more
Last updated: 03.01.2011 //

Europaparlamentet spiller en stadig mer sentral rolle i EU, og med Lisboa-traktaten har de folkevalgte fått betydelig mer makt i EUs beslutningsprosess. Det er derfor en prioritert oppgave for EU-delegasjonen å følge Europaparlamentets arbeid.

Read more
Photo: Marte Borhaug, EU-delegasjonen
Last updated: 05.01.2011 //

Norge betaler ikke for å delta i det indre marked. Sammen med de øvrige to EØS/EFTA -landene, Island og Liechtenstein, betaler vi for å delta i EUs program- og byråsamarbeid samt for deltakelse i Schengen-samarbeidet. I tillegg bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning gjennom EØS-midlene.

Read more
Photo: EC Audiovisual Service
Last updated: 05.01.2011 //

Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) består av EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen sikrer Norge deltakelse i EUs indre marked med de fire friheter – fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.

Read more
Photo: EEA Grants
Last updated: 23.03.2009 //

EØS-midlene er Norges bidrag til en økonomisk og sosial utjevning i Europa. Men hvordan fungerer denne støtten, og hvordan blir pengene brukt? Hvem får støtte, og hvorfor?

Read more
Photo: European Union
Last updated: 05.01.2011 //

EU har opprettet en lang rekke byråer for å løse tekniske, vitenskapelige og forvaltningsmessige oppgaver. Norge deltar til sammen i 26 av EUs byråer. Byråene bistår EU og medlemsstatene i deres arbeid og det er stor variasjon mellom de ulike byråene i forhold til størrelse, oppgaver og ressurser.

Read more
15.11.2010 //

EU har vedtatt en ny strategi for vekst og sysselsetting for det kommende tiåret. På denne siden finner du informasjon om hva Europa 2020 er, og hva som er status i arbeidet med strategien. Du finner også informasjon om hvordan Norge forholder seg til EUs arbeid på de aktuelle områdene.

Read more
Photo: Rune Bjåstad, EU-delegasjonen

Her finner du en kronologisk oversikt over viktige årstall og hendelser i forholdet mellom Norge og EU. Årstallene er klikkbare og fører deg til en kort tekst om hva som skjedde det året.

Read more