Norges forhold til EU

Norges forhold til EU

Norge er blant de få landene i Sentral- og Vest-Europa som har valgt å stå utenfor den Europeiske Union (EU). Bakgrunnen for det er at et flertall av befolkningen sa nei til EU-medlemskap i 1972 og 1994.

26.01.2007 ::
Aktiv europapolitikk
Til tross for at Norge ikke er medlem i EU har Norge et tett samarbeid med unionen. I Stortingsmelding nr. 23 om gjennomføringen av europapolitikken sier regjeringen:

EUs politikk påvirker store deler av det norske samfunn. Europapolitikk må derfor settes høyt på dagsorden og gis god oppfølging gjennom hele den politiske styringskjeden. Norge har en rekke formelle og uformelle samarbeidsformer med EU og er tett vevet sammen med de europeiske landene gjennom historiske bånd, verdi- og rettsfellesskap.

De ulike samarbeidsordningene med EU gjør at det er mulig med en høy grad av økonomisk integrasjon og politisk samarbeid med EU og EUs medlemsland. Det tette forholdet mellom Norge og EU illustreres ved at i 2005 gikk omtrent 80 prosent av den totale norske eksporten til EU, og omtrent 70 prosent av vår import kom fra EU. 

Den viktigste avtalen mellom Norge og EU er EØS-avtalen. Dens viktigste hensikt er å videreføre EUs indre marked til også å omfatte Norge, Island og Liechtenstein og dermed skape et europeisk økonomisk område (EEA). Gjennom EØS-avtalen har Norge også påtatt seg å innføre EUs regelverk som er av betydning for det indre marked. Les mer om EØS-avtalen her.

Norge er også en del av Schengen-samarbeidet om felles yttergrensekontroll og avskaffelse av systematisk kontroll av personer ved passering av grenser mellom land som deltar i samarbeidet. Les mer om Schengen-avtalen her.

Et annet område hvor Norge samarbeider tett med EU er innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg deltar Norge i en rekke av EUs byråer og programmer innenfor forskning, utdanning, kultur, mattrygghet, miljø, forbrukerbeskyttelse, og næringsliv og entreprenørskap. I alt deltar Norge i 14 byråer og 33 programmer i EU. Til sammen betaler Norge mer enn 131 millioner euro for å være med i EUs byråer og programmer i 2006. Les mer om den norske deltakelsen i byråer og programmer her.

 


 

Send denne artikkelen til en venn  
Print version
Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007