Norges forhold til EU

Norske nasjonale eksperter

En nasjonal ekspert jobber i Kommisjonen på linje med EU-byråkrater, men er sendt ut og betalt av sitt hjemland. Ordningen skal løfte verdifull kompetanse fra medlemslandene opp på EU-nivå, samt sørge for god kunnskapsutveksling mellom ulike nasjonale kompetansemiljøer.

13.05.2008 :: EØS-avtalen åpner for at EFTA-landene kan ha nasjonale eksperter i Kommisjonen, enten som ledd i EFTA-deltakelsen i ulike programmer eller ved at Norge selv tar initiativ overfor Kommisjonen til å utplassere nasjonale eksperter på områder der vi har særskilt interesse av å delta.

Flertallet av de norske ekspertene faller inn under den første ordningen, der deler av de administrative kostnadene ved å kunne delta på lik linje med EU-landene i EUs ulike programmer, dekkes i form av å stille nasjonale eksperter til rådighet – kostnadsfritt for Kommisjonen. Den bilaterale ordningen er basert på at Norge stiller eksperter til rådighet for Kommisjonen etter en egen avtale mellom et departement/etat i Norge og det generaldirektoratet (DG) der eksperten skal arbeide i Brussel.

De nasjonale ekspertene er underlagt Kommisjonens instruksjonsmyndighet. En nasjonal ekspert er derfor ikke en representant for nasjonale myndigheter innad i Europakommisjonen og rapporterer heller ikke formelt til Norge.

For tiden jobber nærmere 40 norske nasjonale eksperter fordelt på ulike områder i Kommisjonen. Norge har også fått sin første nasjonale ekspert i Europaparlamentet, og det jobber også  nasjonale eksperter fra Norge i ulike EU-byråer og i ESA.

Normalt varer en utsendelse fra 2 til 4 år. Noen eksperter er på permisjon fra faste stillinger i Norge, mens andre er ansatt kun for perioden de jobber i Kommisjonen.

Utsending av norske nasjonale eksperter til EU er et viktig virkemiddel for gjennomføringen av regjeringens aktive europapolitikk. Stortingsmelding 23 ”Om gjennomføringen av europapolitikken” fremhever kunnskap som det viktigste virkemiddelet for å fange opp utviklingen i EU, og for å kunne øve innflytelse på et tidlig tidspunkt. Foruten å bidra med kunnskap og synspunkter om norske forhold Kommisjonen, er de nasjonale ekspertene en verdifull kilde til informasjon om hvordan EU systemet fungerer. 

I tillegg til nasjonale eksperter, kan Norge også sende 6 tjenestemenn pr år til 4-6 mnd lange hospitantopphold i ulike deler av Kommisjonen. Stillingene utlyses hver høst og vår og de tre norske kandidatene som fremmes i hver runde velges ut av UD etter en helhetlig vurdering.

Den komplette listen over norske nasjonale eksperter og deres kontaktinformasjon finner du hos EFTA-sekretariatet, her.

(Desember 2006)

Send denne artikkelen til en venn  
Print version
Norge - delegasjonen til EU / / Contact information
© 2003/2007