A | A | A
Go to English site

Rapporter fra EU-del

Foto: Morguefile.

Mengden elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) øker raskt. EU har nå vedtatt en revisjon av det eksisterende direktivet på området som vil øke innsamlingskravene. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer. Les mer

Foto: morguefile.com.

Kommisjonen foreslår i en såkalt lufthavnspakke tiltak som skal øke kapasiteten ved europeiske lufthavner, redusere forsinkelser og bedre kvaliteten på passasjertjenester. Les også siste nytt om radiospektrum, jernbanepakken og hvitboken om transportpolitikk i Samferdselsnytt fra transportråd Olav Grimsbo og post- og teleråd Willy Jensen. Les mer

Europaparlamentets president Jerzy Buzek holdt sin avskjedstale under plenumssesjonen i Strasbourg 15. desember. Foto: European Union - European Parliament.

Europaparlamentet debatterte utenriksspørsmål, forsvarspolitikk og menneskerettigheter med høyrepresentant Catherine Ashton og utfallet av møtet i det europeiske råd 8.-9. desember med Kommisjonens president José Manuel Barroso og rådspresident Herman Van Rompuy da de møttes til årets siste plenumssamling. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer. Les mer

Foto: Morguefile.

Diskusjon om mobilpriser, enighet om ny radiofrekvenspolitikk og tydligere ansvar for arbeid med nettsikkerhet i bred forstand for Det europeiske byrået for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA). Forvaltningsråd John Engstrøm og post- og teleråd Willy Jensen rapporterer om telekommunikasjonssaker fra det siste rådsmøtet der disse sakene ble tatt opp. Les mer

Foto: Morguefile.

I EUs konkurranseevneråd 5. og 6. desember ble Europakommisjonens forslag til nytt rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020 presentert. EU-ministrene ga også sin tilslutning til lansering av fem nye europeiske fellesprogrammer deriblant det norske initiativet til et fellesprogram om havet - JPI Oceans. Forskningsråd Erik Yssen rapporterer. Les mer

På luftfartsområdet blir flyplasspakken hovedsaken under det danske formannskapet. Foto: EC Audiovisual Services.

Danmark legger opp til et målrettet og pragmatisk formannskap med hovedfokus på å tilrettelegge for kompromisser på transportområdet. Det blir ikke noe uformelt transportministermøte, men flere høynivåkonferanser med ulike aktører. EU-delegasjonens transportråd Olav Grimsbo rapporterer. Les mer

Foto: EC audiovisual services.

EUs ledere gjorde i desember på ny opp status for EUs videre medlemskapsprosess. Kroatia signerte sin tiltredelsesavtale og kan bli EUs 28. medlem i 2013. Svake rettsstater, press på ytringsfrihet og inkludering er fortsatt grunnleggende utfordringer i flere av de andre landene. Ambassadesekretær Stian Christensen rapporterer. Les mer

Foto: EC Audiovisual Services.

Strengere budsjettmessig disiplin og sanksjoner overfor enkeltland i eurosonen er blant tiltakene i sluttdokumentet fra møtet i Det europeiske råd 8.-9. desember. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer. Les mer

En europeisk grensevakt kontrollerer landegrensen mellom Tyrkia og Hellas. Foto: EC audiovisual service.

For å bedre koordineringen av grenseovervåkningen har Europakommisjonen fremmet et forslag om et samarbeid kalt EUROSUR. Justisråd Joakim Tranvåg Øren rapporterer. Les mer

Foto: Morguefile.

Hvordan skal man styrke europeisk industris konkurranseevne og bidra til økonomisk vekst og sysselsetting? Det var blant spørsmålene som ble diskutert på EUs konkurranseevneråd 6. desember. Næringsråd Per Mannes rapporterer . Les mer

Foto: Morguefile.

Mange innspill i en bred debatt om innretningen til EUs helseprogram for 2014-2020 og presentasjon av danskenes prioriteringer på helseområdet under vårens formannskap var blant temaene da EUs helseministre møttes i Rådet 2. desember. Råd for helse – og mattrygghet Heidi Langaas rapporterer. Les mer

Asylsøkere ankommer Malta. Foto: European Union.

Seks av EUs medlemsland har mottatt mer enn 75 prosent av asylsøkerne som kom til EU-området de første seks månedene av 2011. Europakommisjonen mener det er behov for mer solidaritet og har nå lagt frem en melding om dette. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer. Les mer

Foto: Marte Borhaug, EU-delegasjonen.

Europaparlamentets transportkomité ønsker mer konkrete mål for CO2-kutt for hvert trafikkslag og vil ha et charter for passasjerrettigheter. Det er blant deres innspill til Europakommisjonens veikart for transportpolitikk frem mot 2050. Transportråd Olav Grimsbo rapporterer. Les mer

Mario Draghi i Europaparlamentet. Foto: European Parliament.

Under Europaparlamentets minisesjon i Brussel 30. november og 1. desember var mest interesse knyttet til møtet med den nye presidenten i den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer. Les mer

Foto: Morguefile.

Luftkvaliteten i Europa er forbedret, men helsekostnadene i EU-landene er fortsatt på flere hundre milliarder euro i året. Dette viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået. EUs regelverk for luftkvalitet er EØS-relevant og skal revideres i 2013. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer. Les mer

Foto: EC audiovisual services .

Høy arbeidsledighet, lavere inntekt for de som er i jobb samt endringer i migrasjonsmønstre og økt kriminalitet er blant hovedpunktene i en bred rapport om sosiale konsekvenser av den økonomiske krisen skrevet av Norges ambassader i fire EU-land. Les mer

Formålet med EUs nye forslag til retningslinjer for utbygging av energiinfrastruktur i Europa er å satse på utvalgte infrastrukturkorridorer og innsatsområder som berører minst to medlemsland. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer. Les mer

Foto: Karoline Aursland, EU-delegasjonen.

FNs globale klimaforhandlinger i Durban, nasjonale klimamål og utslipsskutt i europeisk økonomi var tema for samtaler mellom klimakommissær Connie Hedegaard og statsminister Jens Stoltenberg i Oslo 21. november. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer. Les mer

Foto: Morguefile.

Natt til 19. november ble Rådet og Europaparlamentet enige om EU-budsjettet for 2012. Til tross for stor avstand mellom partene, ble de etter lange forhandlinger enige om et budsjett. Europaparlamentet ønsket i utgangspunktet en betydelig høyere økonomisk ramme enn Rådet. Finansråd Tor Lande rapporterer. Les mer

Foto: EC audiovisual services.

Framtidas miljøpolitikk og implementering av regelverk på miljøområdet blei diskutert då EU sine departementsrådar for miljø møttes 17. november i Brussel. Noreg var representert ved avdelingsdirektør Agnethe Dahl frå Miljøverndepartementet. Miljøråd Marie H. Korsvoll rapporterer. Les mer