A | A | A
Go to English site
Foto: MorguefileFoto: Morguefile

Nyhetsklipp fra arbeids- og sosialfeltet uke 19-20

19.05.2010 // EU-delegasjonen følger EU-mediene og nyheter fra EUs institusjoner tett. Nå kan du også lese siste nytt fra arbeids- og sosialfeltet fra disse mediene. Dette er kun en oppdatering fra eksterne medier og reflekterer ikke EU-delegasjonens syn.

ARBEIDSLIV: Stabilisering av arbeidsmarkedet
Monthly Labour Market Monitor for mai 2010 viser at arbeidsmarkedet i EU ser ut til å stabilisere seg noe. Selv om det fremdeles er en økning i arbeidsledigheten i noen av landene i EU, viser tallene også at arbeidsledigheten har stabilisert seg, eller gått ned, i 10 av medlemslandene. Les mer her

ARBEIDSLIV: Kommisjonen tar fire land til domstolen på grunn av arbeidsforhold
Europakommisjonen har henvist Estland, Italia, Luxemburg og Portugal til EU-domstolen på grunn av mangelfulle nasjonale tiltak for gjennomføring av lovgivning om arbeidsforhold i den internasjonale jernbanesektoren. Nasjonale tiltak må dekke blant annet minimumsstandarder når det gjelder kjøretid, pauser og hviletid. Les mer her
Se også pressemelding fra Kommisjonen her

ARBEIDSLIV: Vil styrke selvstendig næringsdrivendes rettigheter
Europaparlamentets komité for kvinners rettigheter gikk nylig inn for at EUs medlemsland bør sikre barselpenger til selvstendig næringsdrivende kvinner og selvstendig næringsdrivende menns koner/partnere, i samsvar med nasjonal lovgivning. Endringer for å sikre dette ble tatt inn i et direktivforslag om likebehandling av selvstendig næringsdrivende menn og kvinner og deres partnere, og skal stemmes over i plenum i mai. Les mer her

ARBEIDSLIV: Støtte til arbeidsledige i Sverige
Kommissær László Andor besøkte 5. mai Göteborg for å se resultatene av støtten fra det europeiske globaliseringsfondet, som ble gitt tidligere i år. 10 millioner euro ble utbetalt for å hjelpe 1500 tidligere arbeidere ved Volvo i Göteborg til å finne nytt arbeid. I sin tale i Göteborg sa Andor blant annet at han ønsker at Kommisjonen alene skal kunne vurdere søknader til globaliseringsfondet for at hjelpen kan nå ut raskere.
Les pressemelding fra Europakommisjonen og les László Andors tale her

ARBEIDSLIV: Avslutter sak mot Spania om diskriminering av arbeidstakere
Europakommisjonen har avsluttet en tvist med Spania om diskriminering av arbeidere på spanske skip på bakgrunn av nasjonalitet. I november 2008 avga EU-domstolen en beslutning som slo fast at den spanske praksisen var uforenelig med EUs regelverk for fri bevegelse av arbeidskraft. Spania har nå tilpasset sitt regelverk på området, og Kommisjonen har derfor besluttet å avslutte saken. Les mer her.
Se også pressemelding fra Kommisjonen her

ARBEIDSLIV: Oppfatter stor arbeidsledighet
En EU-undersøkelse som ber innbyggere i 75 europeiske byer vurdere sin egen livskvalitet viser at folk oppfatter at det er en klar økning i arbeidsledigheten. Undersøkelsen viser allikevel at de fleste oppfatter at de klarer seg økonomisk. Les artikkel fra Euractive her

ARBEIDSLIV: Hjelper arbeidsledige i Spania og Irland
Kommisjonen foreslår å bevilge 8,5 millioner euro fra det europeiske globaliseringsfondet for å hjelpe over 2000 arbeidsledige i blant annet keramikk- og byggebransjen i Spania med å finne nytt arbeid. Les mer her.

Kommisjonen ønsker også at globaliseringsfondet skal bidra med 2,6 millioner euro til arbeidsledige i den irske glassindustrien. Disse søknadene skal nå behandles i Rådet og i Europaparlamentet. Les mer her.
Se også pressemelding fra Kommisjonen her

ARBEIDSLIV: Ønsker like bøter for lastebilsjåfører
Transportkomiteen i Europaparlamentet ønsker like bøter for lastebilsjåfører som bryter arbeidslivsbestemmelser. Det er store forskjeller i Europa på hvordan man bøtelegger lastebilsjåfører, og det er store forskjeller når det kommer til hva som blir ansett for å være alvorlige overtredelser. Forslaget skal stemmes over i parlamentets plenumssesjon i mai.
Les pressemelding fra Europaparlamentet her

FATTIGDOM: Ønsker ny fattigdomslovgivning
Mario Sepi, president i den økonomiske og sosiale komité (EECS) ønsker ny lovgivning på fattigdom i EU, og vil oppfordre Kommisjonspresident Barroso til å komme med en grønnbok om rollen utdanning spiller når det kommer til å bekjempe sosial ekskludering.
Les mer om debatten om fattigdomslovgivning og den økonomiske og sosiale komités møte i slutten av mai her

FATTIGDOM: Øst-Europa skeptisk til mål for fattigdomsreduksjon
Flere av de Østeuropeiske landene er svært skeptiske til målene for fattigdomsreduksjon i EU 2020-strategien for vekst og sysselsetting.
Les artikkel fra Euractive her

INKLUDERING: Godkjenner implementering av direktiver om ikke-diskriminering
Europakommisjonen avsluttet denne uken en sak mot Tsjekkia om mangelfull implementering av rammedirektivet for likebehandling i arbeidslivet, og direktivet om diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse. Tsjekkia har nå vedtatt en omfattende lovgivningspakke for antidiskriminering og Kommisjonen mener dette er en tilstrekkelig implementering av direktivene. Les mer her.
Se også pressemelding fra kommisjonen her

INKLUDERING: Tar Polen til EU-domstolen
Europakommisjonen har reist sak mot Polen ved EU-domstolen for ikke å ha implementert regelverk for ikke-diskriminering på bakgrunn av etnisk opprinnelse på en tilstrekkelig måte.
Les mer her
Se også pressemelding fra kommisjonen her

INKLUDERING: Ratifisering av FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter
EU-ministrene med ansvar for politikk ovenfor funksjonshemmede skal møtes 19. mai for å diskutere EUs implementering av FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter, samt utveksle synspunkter på en ny strategi for arbeidet på dette politikkområdet. Les mer her


Kilde: Aina Kristiansen   |   Del på nettet   |   print